Anexe contract cadru

CONDIȚII GENERALE DE ÎNCHIRIERE VEHICULE PE TERMEN SCURT

 

Introducere

Condițiile Generale de Închiriere fac parte integrantă din Contractul de Închiriere.

Prevederile Condițiilor Generale de Închiriere se aplică întregului Contract de Închiriere, dacă contrariul nu este expres agreat de Părți prin Contractul de Închiriere sau prin Anexe/Acte adiționale.

În acest Contract de Închiriere (denumit în continuare Contractul/Contractul de Închiriere)

(1) Prin FURNIZOR/LOCATOR se înțelege APAN BUSINESS CARS S.R.L., cu datele de identificare menționate în Contractul de Închiriere

(2) Prin CLIENT/ LOCATAR se înțelege CLIENTUL (persoană fizică sau persoană juridică), cu datele de identificare menționate în Contractul de Închiriere

(3) Prin VEHICUL se înțelege autovehiculul de tipul/clasa menționate în Contract și identificat prin Procesul verbal de predare-primire

(4) Vehiculele care fac parte din oferta Furnizorului sunt clasificate în mai multe clase (A, B, C, D, E, F, J, M, N), descrierea, subcategoria, tipul si modele exemplificative ale acestora fiind detaliate în Anexa Clase Vehicule.

(5) în afara cazului în care contextul prevede contrariul, cuvintele la singular includ pluralul si vice versa, iar referințele la o parte includ și succesorii legali și cesionarii acesteia; 

(6) referirile la un anumit contract / documente accesorii vor fi interpretate ca și referiri la acel contract/acele documente accesorii, așa cum acestea din urmă pot fi amendate, completate, reînnoite, cesionate sau transferate.

Articolul 1 - Obiectul Contractului de Închiriere

 

1.1. Obiectul Contractului de Închiriere îl reprezintă stabilirea condițiilor în care Furnizorul va închiria Clientului un Vehicul disponibil în oferta Furnizorului având elementele de identificare, specificatiile tehnice si caracteristicile estetice descrise în Procesul verbal de predare-primire, parte integrantă a Contractului de Închiriere.

 

1.2.În Contractul de închiriere se va preciza tipul sau clasa din care va face parte Vehiculul închiriat. Vehiculul va fi identificatîn Procesul verbal de predare-primire.

 

1.3.În baza Contractului de Închiriere, Furnizorul va asigura Clientului folosința Vehiculului pe perioada închirierii, contra plății chiriei și a altor sume stabilite conform Contractului, a ofertelor acceptate și a Anexelor încheiate între Părți, respectând prevederile legale aplicabile contractelor de locațiune.

 

1.4. În conformitate cu criteriile definite de Codul Fiscal, Contractul nu reprezintă un contract de leasing operațional sau financiar.

Articolul 2 – Condiții de eligibilitate

2.1. Pentru clienți persoane fizice:

(1) În România, vârsta minimă pentru a conduce un Vehicul este de 18 ani.

(2) Pot închiria un Vehicul de la Furnizor titulari de contract și/sau soferi adiționali cu vârsta minimă de 21 ani și vârsta maximă de 75 ani la data la care se realizează închirierea și care dețin de minim 1 an un permis de conducere valabil, care să corespundă categoriei necesare conducerii Vehiculului solicitat.

(3) Pot închiria un Vehicul de la Furnizor din clasele: C3;C4;C5;C6;D4;D5;E5;F5;F6;J5;J6;J7;J8 titulari de contract și/sau soferi adiționali cu vârsta minimă de 25 ani

(4) Pentru conducătorii auto din anumite grupe de vârstă se vor percepe tarife suplimentare, conform AnexeiLista de taxe

(5) Prin permis de conducere valabil se întelege atât permisul de conducere la care data expirării este mai mare sau egală cu data estimată a restituirii Vehiculului. În cazul în care titularul contractului/șoferul adițional căruia Furnizorul îi predă Vehiculul cunoaște că la data preluării Vehiculului există motive care vor determina reținerea /suspendarea permisului de conducere de către organele abilitate, anterior restituirii Vehiculului, se obligă să declare Furnizorului în prealabil această împrejurare.

(6) Numele titularului Contractului de închiriere este indicat în Contractul de închiriere. Titularul Contractului de închiriere este cel care acceptă/semnează Contractul de închiriere, achitând contravaloarea serviciilor în nume personal. De asemenea, orice cheltuială decurgând din executarea sa ca efect al Contractului de închiriere va fi facturată pe numele acestuia.

(7) Cu excepția unei cauze legitime și imprevizibile, doar șoferii indicați în Contract sunt autorizați să conducă Vehiculul. Șoferii adiționali pot fi adăugați în Contract în schimbul achitării unor taxe suplimentare și doar în baza prezentării documentelor de identificare valide necesare.

(8) La momentul preluării Vehiculului, este obligatorie prezentarea următoarelor documente, în original: Act de identitate sau/și pașaport valid; Permis de conducere valabil.

(9) În cazul în care există necesitatea unor verificări suplimentare, Furnizorul poate solicita și alte documente (de exemplu: împuternicire, procură etc.). Dacă există șoferi suplimentari, aceștia trebuie să fie prezenți la preluarea Vehiculului, având obligația de a prezenta aceleași documente în original ca și titularul contractului, precum și de a accepta condițiile de închiriere.

 

2.2. Pentru clienții persoane juridice, sunt necesare următoarele documente

 • Certificat de înregistrare (CUI);
 • Împuternicire/procură specială;
 • documentele solicitate clienților persoane fizice, menționate mai sus, vor fi obligatorii și în cazul reprezentanților legali/împuterniciți ai persoanei juridice;
 • alte documente a căror necesitate rezultă pentru verificări/clarificări suplimentare sau pentru încheierea valabilă a contractului (de exemplu, dar nelimitativ, Hotarare A.G.A., certificat constatator etc).

 

Articolul 3 – Predarea și recepția Vehiculului

3.1. Data estimată de livrare a Vehiculului va fi indicată în Contractul de Închiriere. 

 

3.2. Furnizorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de întârzieri ale livrării survenite față de data de livrare prevazută în Contract.

3.3. Vehiculul va fi predat Clientului de către reprezentanții autorizați ai Furnizorului sub condiția îndeplinirii cumulative de către Client a următoarelor obligații: 

 

(i) plata oricăror sume de bani prevăzute în Contract, asupra cărora Părțile au convenit să fie achitate anticipat; 

(ii) constituirea valabilă și înregistrarea în favoarea Furnizorului a garanțiilor solicitate, dintre cele prevăzute în Contract și dacă acestea au fost solicitate, fiind prevăzute în Contract; 

(iii) executarea la zi a obligațiilor asumate de Client prin celelalte contracte de închiriere încheiate cu Furizorul și/sau alte societăți din cadrul grupului APAN, dacă este cazul. 

3.4. În vederea înlesnirii operațiunii de predare a Vehiculului, Furnizorul va comunica Clientului data de la care Vehiculul va fi disponibil pentru a fi preluat de la reprezentantul Furnizorului.

3.5. Clientul este obligat să preia Vehiculul la termenul și în locul agreate în prealabil cu reprezentanții Furnizorului.

3.6. În cazul în care, din orice motiv neimputabil Furnizorului, Clientul nu preia Vehiculul în termenul prevăzut, Clientul se obligă să plătească Furnizorului orice costuri suportate de acesta decurgând din Bonul de comandă.

 

3.7. La momentul livrării, Clientul va verifica imediat Vehiculul în privința integrității, stării acestuia, conformității cu specificațiile tehnice și orice alt aspect relevant.

 

3.8. La data livrării Vehiculului, Părțile vor semna procesul verbal de predare-primire („Procesul Verbal de Predare-Primire”). 

 

3.9. Prin semnarea Procesului Verbal de Predare-Primire, Clientul va confirma faptul că:

(i) Vehiculul livrat corespunde cu Vehiculul/clasa de vehicule menționată în Contract/o clasă superioară, este în stare de funcţionare adecvată, nu prezintă vicii aparente (cu excepția celor expres consemnate) şi are un aspect corespunzător şi că 

(ii) Utilizatorul a primit informațiile necesare cu privire la utilizarea Vehiculului, în conformitate cu specificațiile producătorului şi orice alte documente enumerate în Procesul Verbal de Predare-Primire şi că Locatarul este de acord cu conţinutul acestora.

 

3.10. Eventualele obiecțiuni referitoare la Vehicul, inclusiv orice fel de vicii aparente, vor fi aduse imediat la cunoştinţa Furnizorului şi vor fi menţionate în Procesul Verbal de Predare-Primire care urmează să fie semnat de către Furnizor si Client.

 

3.11. Vehiculul va fi considerat recepționat de către Client în integralitatea sa la semnarea Procesului verbal de predare-primire. Un exemplar al acestuia va fi transmis Clientului de către Furnizor, împreună cu Contractul de Închiriere prin e-mail sau/și în original.

3.12. Persoanele autorizate să preia Vehiculul de la Furnizor pot fi: Clientul titular de contract, soferul aditional, doar in prezenta Clientului, reprezentantul legal al Clientului sau împuternicit prin procură specială/imputernicire valabilă, emisă de reprezentantul legal, numai în baza prezentării de catre aceștia a tuturor documentelor de identitate, a mandatelor necesare și doar dacă posedă permis de conducere valid la data preluării Vehiculului.

3.13 Furnizorul poate preda vehiculul cu o copie stampilata si semnata a talonului. Furnizorul isi asuma costurile suplimentare directe ce pot sa apara din acest motiv.

3.14. În cazul în care Părțile au semnat Procesul verbal de predare-primire: 

(i) Clientul înțelege și este de acord că a ales Vehiculul bazându-se pe propria sa experiență, cunostințe și apreciere, iar nu pe opinia Furnizorului; 

(ii) Clientul renunță în totalitate la orice pretenție prezentă sau viitoare față de Furnizor privind pierderi, pagube, riscuri, costuri, cheltuieli sau alte prejudicii cauzate de eroarea cu privire la alegerea și starea tehnică a Vehiculului, dacă contrariul nu este agreat de Părți; 

(iii) Clientul nu poate opune Furnizorului vreo excepție de neexecutare ca urmare a neîndeplinirii/ îndeplinirii cu întarziere/îndeplinirii defectuoase a obligației de garanție pentru vicii de către producătorul/furnizorul Vehiculului; 

(iv) Furnizorul oferă Vehiculul în starea în care acesta se află, neoferind niciun fel de promisiuni sau garanții exprese sau implicite.

Articolul 4 – Folosința Vehiculului. Limitele folosinței asupra Vehiculului. Obligațiile Părților care decurg din folosința Vehiculului

                                 

4.1. Locatarul va transmite Clientului dreptul de folosinţă asupra Vehiculului care constituie obiectul Contractului, prin predarea Vehiculului, consemnată prin semnarea Procesului verbal de predare-primire, înmânarea cheilor şi a actelor Vehiculului.

4.2. În cazul în care, din orice motive, predarea Vehiculului agreat cu Clientul nu mai este posibilă, Furnizorul va preda Clientului un Vehicul similar, fără ca această împrejurare să atragă răspunderea Furnizorului.

Furnizorul poate acorda un vehicul dintr-o clasa inferioara cu rambursarea catre client a diferentei reprezentand numarul de zile de inchiriere inmultit cu diferenta de pret intre clasa solicitata de client si cea livrata de Furnizor.

4.3. Locatarul va beneficia de folosința asupra Vehiculului de la data predării, împreuna cu toate beneficiile aferente conform legii. Tot de la această dată se vor tranfera integral de la Furnizor la Client toate riscurile legate de exercitarea dreptului de folosință asupra Vehiculului. 

4.4. Clientul și orice persoană autorizată de către Client, prepus sau mandatar al acestuia este obligat să folosească Vehiculul în scopul pentru care este prevăzut și pentru care este echipat și/sau declarat Furnizorului, cu atenție și prudență respectând instrucțiunile de utilizare, menținându-l în stare bună de funcționare, cu respectarea prescripțiilor tehnice și de întreținere ale producătorului și cu respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile la momentul folosirii. În acest sens, Clientul se obligă inclusiv să nu depăşească sarcina maximă de exploatare a Vehiculului, atât în privinţa capacităţii de transport, cât şi a celei de remorcare.

4.5. Clientul nu va folosi și nu va permite folosirea Vehiculului la săvârșirea de fapte ilegale sau/și ilicite.

4.6. Fumatul în Vehicul nu este permis.

4.7. Transportul animalelor în Vehicul se va efectua doar dacă acestea sunt plasate în cuști de transport speciale.

4.8. Vehiculul nu va fi folosit într-o manieră non-standard, cum ar fi, pentru prestarea de servicii de transport public în regim de taxi sau activități de tip închiriere (rent-a-car), școala de conducere auto, pază și protecție, în diverse competiții, off-road, transportul substanțelor inflamabile, explozive, corozive, oxidante, toxice, radioactive, nocive, periculoase sau ilegale, împingere, tractare și altele asemenea, decât cu acordul prealabil scris al Furnizorului.

4.9. Vehiculul va fi utilizat doar pe drumuri publice, amenajate corespunzător, fiind interzisă conducerea acestuia în afara suprafeţei carosabile, în zone interzise circulației temporare/permanente, parțiale/totale a Vehiculelor, pe drumuri care prezintă un risc crescut de avariere a Vehiculului, în zone inundate sau acoperite cu apă (pe carosabil sau în afara acestuia).

4.10. Este strict interzisă conducerea Vehiculului sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe stupefiante ori medicamentelor cu efecte similare ale căror efecte conduce la imposibilitatea fizică şi/sau legală de a utiliza Vehiculul.

4.11. Până la încetarea Contractului de Închiriere și restituirea Vehiculului către Furnizor, Clientul își asumă totalitatea obligațiilor care decurg din folosirea Vehiculului direct, prin prepușii săi sau de către orice terț căruia i s-a transferat folosința în condițiile prezentului Contract, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii acestora din cauze fortuite, riscul sechestrării și/sau confiscării și continuarea plății Chiriei, precum și a celorlalte sume datorate conform Contractului de Închiriere.

4.12. În cazul unui  prejudiciu de orice natură produs Vehiculului, Furnizorului sau terţilor în perioada contractuală (de exemplu, dar nelimitativ:distrugere, accident, vătămare, furt, daună totală, cheltuieli decurgând din utilizarea poliţei de asigurare etc.), Clientul răspunde faţă de Furnizor pentru oricare dintre aceste situaţii, fiind obligat să achite Furnizorului contravaloarea întregului prejudiciu, astfel cum acesta va fi evaluat de Furnizor sau/şi de alte instituţii; în acest caz, obligaţia de plată va fi îndeplinită de  Client în termen de maximum 5 zile de la data transmiterii de către Furnizor a unei notificări în acest sens; Furnizorul este exonerat de răspundere pentru daunele provocate terţilor în condiţiile de mai sus.

4.13. Să achite Furnizorului toate sumele de bani la care acesta ar fi obligat, decurgând din poliţele de asigurare încheiate pentru Vehiculul obiect al Contractului (de exemplu, dar nelimitativ: franşize, reîntregiri de sume, rate rămase de achitat până la încetarea contractului de asigurare).

4.14. Cu exceptia situatiei in care prin acte adiționale a fost agreat altfel, Clientul nu are dreptul să subînchirieze Vehiculul către terțe persoane decât cu acordul prealabil și scris al Furnizorului care nu are obligația să dea un astfel de acord. Orice astfel de acord scris și contractul de subînchiriere la care se referă vor fi valabile doar cu respectarea condițiilor menționate de Furnizor prin acel acord, care vor fi dispuse de Furnizor după cum va considera potrivit, și va fi condționat de aprobarea prealabilă a contractului de subînchiriere, în scris, de catre Furnizor. În orice asemenea caz, Clientul va rămâne responsabil în solidar cu subClientul pentru exercitarea folosinței asupra Vehiculului care, la rândul său, va fi ținut să respecte întrutotul Contractul de Închiriere.

4.15. Clientul nu este autorizat să efectueze niciun fel de intervenții tehnice asupra Vehiculului. Orice intervenție tehnică asupra Vehiculului și/sau verificare/inspecție tehnică periodică (inclusiv ITP) poate fi desfășurată numai cu aprobarea prealabilă a Furnizorului, de către un centru de service (dealer) autorizat, indicat de Furnizor.

4.16. În cazul în care prin acte adiționale nu se prevede altfel, Clientul nu va face sau nu va solicita efectuarea niciunei intervenții (de exemplu, dar nelimitativ:revizie, reparație, modificare etc)asupraVehiculului fara acordul prealabil al Furnizorului. În cazul inexistenței sau pierderii facilităților oferite prin garanții din cauza folosirii și/sau întreținerii necorespunzatoare a Vehiculului, Clientul va fi pe deplin responsabil în fața Furnizorului pentru orice avarie sau problemă tehnică intervenită.În cazul în care activitățile deinspecție, revizie, întreținere și reparație nu sunt efectuate la timp (conform indicațiilor producătorului) sau nu sunt efectuate în mod corespunzător sau sunt efectuate în alte unități service decât cele sus menționate, Clientul va plăti Furnizorului daune interese pentru pierderea garanției și prejudiciul cauzat prin deteriorarea Vehiculului ca urmare a nerespectării obligației anterior menționate.

4.17. Vehiculul va fi condus doar de către Client sau șoferii suplimentari declarați în contract, cu respectarea condițiilor legale privind conducerea pe drumurile publice. Este interzisă încredințarea Vehiculului altor persoane în afara celor menționate.

4.18. Clientul trebuie să se asigure și este responsabil ca fiecare șofer autorizat să utilizeze Vehiculul, cât și fiecare pasager transportat în Vehicul respectă condițiile de închiriere și, totodată, este responsabil pentru toate costurile care provin din nerespectarea acestor condiții. În orice caz, Clientul este răspunzător față de Furnizor pentru faptele/prejudiciile produse de terții cărora le încredințează Vehiculul, în solidar cu acestia.

4.19. Conducerea Vehiculului în afara teritoriului României este interzisă în mod expres, eventualele excepții necesitând obligatoriu acordul scris, prealabil al Furnizorului, precum și îndeplinirea de către Client a oricăror condiții/garanții suplimentare solicitate de Furnizor. Clientul va solicita in scris la adresa rezervari@drive2u.ro  acordul Furnizorului pentru parasirea teritoriului Romaniei cu minim 3 zile lucratoare inainte si preciza tara de destinatie si tarile tranzitate si datele de identificare ale soferilor ce vor conduce vehiculul.

4.20. În cazuri excepționale, Furnizorul poate solicita Clientului înlocuirea Vehiculului închiriat cu unul similar, caz în care Clientul se obligă să dea curs imediat acestei solicitări. Aceste situații pot apărea, de exemplu, dar nelimitativ, urmare a necesității imediate de efectuare a unei operațiuni de întreținere periodică/Inspecție tehnică periodică, a oricărei intervenții de verificare la solicitarea producătorului etc).

4.21. În niciun caz, scoaterea din funcțiune sau eventualele întreruperi survenite în exploatarea bunului (reparația, accidentul, furtul) nu oferă Clientului dreptul de a pretinde restituirea/reducerea sau întreruperea/suspendarea plății Chiriei, a altor sume de bani datorate Furnizorului și/sau înlocuirea bunului. Clientul are obligația de a achita toate sumele de bani prevăzute în contract, indiferent dacă folosește sau nu bunul.

4.22. În măsura în care este posibil, Furnizorul va putea înlocui Vehiculul închiriat Locatarului, în situaţia în care acesta este pus în imposibilitatea de a utiliza Vehiculul din motive tehnice independente de voinţa sa. În situaţia în care Furnizorul nu poate dispune înlocuirea, Clientului i se va restitui contravaloarea chiriei, calculată proporţional cu perioada în care Clientul nu a putut utiliza Vehiculul conform Contractului de închiriere. Cu toate acestea, Furnizorul nu va fi responsabil de cheltuielile şi/sau pierderile suportate de către Client ca urmare a imposibilităţii acestuia de a folosi  Vehiculul, datorată defectării sau avariei Vehiculului.

4.23. În situaţia în care se impune înlocuirea Vehiculului, se va completa un nou Proces verbal de predare-primire. Dacă Vehiculul de înlocuire este dintr-o clasă superioară, ce implică tarife majorate, Clientul se obligă să achite aceste sume.

4.24. Sunt in mod expres interzise orice modificare sau adăugire adusă Vehiculului, precum și schimbarea destinației acestuia; orice astfel de modificari, efectuate fara acordul prealabil scris al Furnizorului, se efectuează exclusiv pe riscul Clientului, acesta suportând inclusiv riscul pierderii garanției oferite de furnizor/producător, precum si prejudiciile suportate de Furnizor ca urmare a acestui fapt. În cazul în care Furnizorul va emite un acord în scopul mai sus menționat, Clientul va executa aceste modificări doar prin intermediul unităților service autorizate de Furnizor, pe cheltuiala proprie, fără niciun drept la despăgubire din partea Furnizorului. Toate modificările, îmbunătățirile și adăugirile aduse Vehiculului devin proprietatea Furnizorului de la efectuarea lor și rămân în proprietatea acestuia, fără ca Furnizorul să datoreze Clientului o sumă în acest sens. În cazul în care Contractul de Închiriere încetează din orice motive, Clientul poate să înlature adăugirile și/sau îmbunătățirile aduse Vehiculului dacă prin aceasta nu se aduc deteriorări în raport cu starea inițială a Vehiculului, caz în care dreptul de proprietate asupra acestora va reveni Clientului sub condiția respectării prevederilor prezentului articol. În cazul în care modificările/înlăturarea acestora conduce la deteriorarea în orice mod a Vehiculului, Clientul este obligat să despăgubească Furnizorul pentru dauna produsă.

4.25. În urma unei notificări scrise trimise către Client, Furnizorul are dreptul, dacă va considera necesar, de a inspecta periodic starea și modul de exploatare a Vehiculului în locul indicat de Client, sau, în lipsa unui astfel de loc, la domiciliul Clientului sau/și domiciliul terților indicați de acesta. Clientul va repara pe cheltuiala proprie orice defecțiune a Vehiculului constatată de Furnizor cu ocazia inspectării acestuia.

4.26.Clientul este obligat să înștiințeze Furnizorul despre orice tulburări ale posesiei sale ori despre orice alte acțiuni sau inacțiuni care ar putea afecta drepturile Furnizorului asupra Vehiculului, în termen de cel mult 24 de ore de la data la care a luat la cunoștință despre acestea.

4.27. În toate cazurile, Clientul este obligat să ia, pe cheltuiala sa, orice măsuri necesare și utile în vederea conservării Vehiculului, precum și a dreptului Furnizorului asupra Vehiculului și va informa Furnizorul despre acestea în termen de 24 de ore de la luarea măsurilor respective

4.28. Clientul se obligă să nu vândă, să nu promită vânzarea, să nu constituie garanţii asupra Vehiculului sau să nu dispună de Vehicul în orice alt mod decât cel convenit în prezentul Contract.

4.29. Clientul se obligă să respecte informările, recomandările și obligațiile impuse Furnizorului de către serviciile specializate din cadrul Poliției, referitoare la siguranța națională și internațională și să solicite acordul expres și prealabil al Furnizorului pentru toate situațiile în care intenționează să transporte persoane sau grupuri de persoane având cetățenia din categoria celor vizate în scopul prevăzut sau dacă intenționează să fotografieze/filmeze sediile ambasadelor din România.

4.30. Clientul nu are dreptul să pretindă vreun drept real sau de retenție asupra acestuia. Nicio clauză din acest Contract de Închiriere nu va putea fi interpretată în sensul transferului dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra Vehiculului către Client, nici pe perioada derulării Contractului de Închiriere și nici ulterior, la data încetării acestuia.

4.31. Furnizorul garantează că va asigura Clientului linistita și utila folosință a Vehiculului sub condiția îndeplinirii de către Client a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Închiriere. Clientul nu va putea invoca niciun fel de excepții, apărări și/sau pretenții de orice fel față de Furnizor decât cu respectarea Contractului de Închiriere și a prevederilor legale în vigoare.

4.32.În cazul în care, pe durata valabilităţii prezentului Contracului de Închiriere, unul sau mai multe Vehicule aparţinând Locatarului se află în atelierele de reparaţii ale Furnizorului sau al unei societăţi din grupul de firme din care Furnizorul face parte, Furnizorul are drept de retenţie asupra acestui/acestor Vehicul(e) până la data la care orice sumă de bani datorată de către Locatar în baza prezentului contract va fi acoperită de acesta.

4.33. Furnizorul nu este răspunzător pentru pierderea, furtul sau distrugerea bunurilor aparţinând Clientului sau însoţitorilor acestuia şi aflate în Vehicul.

4.34. Procedura în caz de daune

(1) Clientul are obligația de a anunța imediat Furnizorul despre orice daună/avarie, provocată sau descoperită, identificată la Vehicul. 

(2) Daunele cu autor necunoscut implică obţinerea de către Client, prin intermediul Poliţiei, a autorizaţiei de reparaţie. 

(3) În cazul în care Clientul constată furtul total al Vehiculului sau a unor părţi componente ale acestuia, Clientul este obligat să înştiinţeze imediat Furnizorul şi să declare evenimentul infracţional Organelor de Poliţie, în momentul constatării acestuia.

(4) În caz de accident, Clientul are următoarele obligații:

(i) Dacă accidentul s-a produs din vina Clientului și au fost implicate 2 Vehicule, acesta are următoarele obligații:

 • Completarea formularului de constatare amiabilă dacă  șoferii implicați își recunosc vina;
 • Completarea si semnarea declaratiei de dauna in formatul indicat de reprezentantii Furnizorului si transmiterea in termen de 3 zile lucratoare la adresa daune@drive2u.ro
 • Obținerea de la Poliție a Procesului Verbal și Autorizației de reparație, în cazul în care șoferii implicați nu se înțeleg amiabil.

(ii) Dacă accidentul nu s-a produs din vina Clientului și au fost implicate 2 mașini, acesta are următoarele obligații:

 • Completarea formularului de constatare amiabilă dacă șoferii implicați își recunosc vina și obținerea de copii de pe următoarele documente din partea persoanei vinovate de producerea accidentului: Asigurarea RCA, Certificatul de Înmatriculare, Cartea de identitate (CI), permisul de conducere;
 • Completarea si semnarea declaratiei de dauna in formatul indicat de reprezentantii Furnizorului si transmiterea in termen de 3 zile lucratoare la adresa daune@drive2u.ro
 • În cazul în care cei doi șoferi nu se inteleg amiabil vor fi necesare: copia asigurării RCA din partea șoferului vinovat de producerea accidentului, Procesul Verbal și Autorizația de reparație obținute de la Poliție.

(iii) Dacă în accident au fost implicate mai mult de 2 vehicule sau în urma accidentului au rezultat vătămări corporale, Clientul are obligația să contacteze organele de Poliție pentru obținerea Procesului Verbal și a Autorizației de Reparație.

(iv) În cazul unui accident în care a fost lovit un animal, clientul are obligația să anunțe organele de Poliție imediat după producerea accidentului.

(v) În toate cazurile descrise anterior, Clientul are obligația de a verifica completarea corectă atât a Constatării Amiabile, cât și a Autorizației de Reparație și Procesului Verbal eliberate de organele de Poliție.

(vi) In cazul in care masina este imobilizata, Clientul este obligat sa liniteze producerea daunelor suplimnetare si sa asigure vehicuul pana la sosirea asistentei rutiere, confirmata de Furnizor.

(vii) În caz de nerespectare a procedurii în caz de daună Clientul este responsabil de întreaga valoare a reparațiilor, costurilor de imobilizare și a costurilor generate de lipsa de folosință a Vehiculului.

Articolul 5 – Servicii suplimentare

5.1. Furnizorul poate oferi Clientului servicii suplimentare în cadrul Contractului de Închiriere. Serviciile suplimentare de care Clientul beneficiază pe durata închirierii sunt menționate în Contractul de Închiriere sau/și, dacă este cazul, în acte adiționale.

Articolul 6 – Durata Contractului de Închiriere 

6.1. Contractul de Închiriere se încheie pe o perioada determinată (Durata contractului). Durata Contractului de Închiriere este definită și agreată de Părți în Contractul de Închiriere și reprezintă perioada de timp cuprinsă între data predării Vehiculului conform Procesului verbal de predare-primire semnat de Părți la predarea Vehiculului și până la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat și a achitării de către Client a Chiriei prevăzute în anexele la Contractul de Închiriere, precum și a tuturor celorlalte sume datorate conform Contractului de Închiriere. 

6.2. Clientul poate beneficia de folosința Vehiculului numai pe Durata Contractului, care începe să curgă de la data predării Vehiculului. Dacă ziua restituirii este nelucrătoare, data restituirii va fi prima zi lucrătoare care urmează după aceasta (dacă nu a fost agreat altfel), cu obligația Clientului de a achita Chiria pentru întreaga perioadă de utilizare a Vehiculului.

6.3. Contractul poate fi prelungit numai prin încheierea şi semnarea de către părţi a unui Act Adiţional. 

6.4. În situația în care, în timpul executării Contractului, Clientul solicită Furnizorului prelungirea Duratei Contractului, cererea de prelungire trebuie sa fie transmisă în scris Furnizorului la adresele de e-mail oficiale ale acestuia cu cel puțin 12 ore lucrătoare anterior expirării perioadei de închiriere agreate. În cazul în care solicitarea de prelungire poate fi acceptată, Furnizorul va confirma Clientului posibilitatea prelungirii Duratei Contractului prin transmiterea spre semnare a actului adițional, precum și a facturii aferente. În situația în care Clientul nu are posibilitatea să retransmită în timp util Furnizorului Actul adițional semnat, Contractul se consideră prelungit în baza confirmării încasării chiriei aferente perioadei de prelungire, conform facturii emise de Furnizor. În cazul în care Furnizorul nu a confirmat Clientului posibilitatea prelungirii Contractului, iar Clientul nu a achitat chiria aferentă perioadei de prelungire conform facturii emise de Furnizor, Contractul de închiriere nu se consideră prelungit, iar Clientul este obligat să restituie Vehiculul la termenul agreat inițial.

6.5. În cazul în care, la finalul perioadei de închiriere, Locatarul nu înapoiază Vehiculul la termen (la data restituirii, adică ultima zi a Duratei Contractului de închiriere), Furnizorul are opțiunea, la libera sa alegere, de a factura dublul chiriei aferente perioadei cuprinse între ultima zi a Duratei Contractului și ziua în care Vehiculul a fost restituit efectiv Furnizorului. Pentru evitarea oricărui dubiu, Clientul declară că, în acest caz, nu devin aplicabile prevederile art. 1810 din Codul Civil privind tacita relocațiune și nu se va considera că a început să curgă o nouă perioadă de închiriere.

Articolul  7 – Valoarea Contractului de Închiriere. Plățile în sarcina Clientului

7.1. Valoarea totală a Contractului de Închiriere este formată din valoarea Chiriei, la care se adaugă eventualele cheltuieli contractuale suplimentare și accesorii sau care decurg din executarea prezentului Contract, conform Condițiilor generale și Anexelor prezentului Contract, la care se adauga TVA conform legislației aplicabile.

7.2. Valoarea Chiriei este prevăzută în cadrul Contractului de închiriere și (dacă este cazul) a actelor adiționale, acceptate de Client. 

7.3. În vederea emiterii facturilor de către Furnizor și a plății acestora de către Client, valorile în EUR stabilite în prezentul Contract de Închiriere sau rezultând din acesta, vor fi convertite în RON pe baza ultimei cotații a cursului de vânzare a UNICREDIT BANK în ziua lucrătoare anterioară datei emiterii facturii.

7.4. Clientul va plăti Furnizorului Chiria, astfel cum a fost stabilită prin Contract. 

7.5. Plata chiriei și a celorlalte sume contractuale se va face la termenele și în cuantumul stabilite prin Contract, pentru care Furnizorul va emite facturi fiscale. Neprimirea de către Client a facturii nu reprezintă o justificare pentru efectuarea cu întârziere a plății sumelor datorate, Clientul fiind obligat să plătească suma specificată în factură până la scadența specificată în Contract și să-l informeze pe Furnizor despre aceasta. Eventualele diferențe vor fi reglate, după caz, prin modalitatea agreată de Părți prin corespondența comercială purtată.

7.6. Clientul va plăti Furnizorului orice alte costuri și cheltuieli pe care Furnizorul le-a facut și/sau suportat în legatură cu Contractul de Închiriere și/sau având legatură cu Vehiculul și care nu sunt incluse, conform prevederilor exprese ale Contractului/Anexelor, în valoarea Contractului. Astfel de plăti pot fi, nelimitativ: franşize, reîntregiri de sume, rate rămase de achitat până la încetarea contractului de asigurare etc.

7.7. Clientul va plăti Furnizorului dobândă penalizatoare de 1% din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, pentru neplata sau plata cu întârziere a oricăror sume datorate conform Contractului de Închiriere, fără a fi afectat dreptul acestuia de a valorifica și alte prerogative/drepturi/mijloace conform Contractului de Închiriere în cazul întârzierilor Clientului la plata sumelor datorate. În plus, Clientul va plăti Furnizorului toate costurile legale și cheltuielile suplimentare suportate de Furnizor în legatură cu recuperarea sumelor scadente și neachitate. Dobânda penalizatoare poate să depășească cuantumul sumei asupra căreia se calculează. 

7.8. Pe întreaga Perioadă de închiriere, inclusiv până la restituirea efectivă a Vehiculului de către Client Furnizorului, dacă nu s-a agreat altfel, Clientul va plăti tariful de utilizare a rețelei de drumuri nationale din România și va deține rovinieta valabilă corespunzatoare. De asemenea, Clientul va plăti tariful de utilizare a rețelei de drumuri și va deține documentul justificativ obligatoriu în statele în care se deplasează cu Vehiculul, cu acordul prealabil dat de Furnizor conform Contractului de Închiriere. Toate consecințele și sancțiunile decurgând din încălcarea acestei obligații vor fi suportate de Client.

7.9. În cazul încetării Contractului din orice motiv, orice sume achitate de Client în avans cu orice titlu, nu vor fi restituite Clientului.

7.10. Eventuale obligaţii financiare restante sau/și suplimentare la data restituirii Vehiculului vor fi achitate de către Client în momentul returnării Vehiculului, conform prezentului contract. 

7.11. Atunci când prin Contractul de Închiriere au fost stabilite servicii suplimentare, Clientul se obligă să achite și contravaloarea acestora, conform tarifelor Furnizorului.

7.12. În afară de obligațiile de plată principale menționate în acest articol, Clientul va plăti la timp și întocmai orice alte sume menționate în Contractul de Închiriere.

7.13. Sumele datorate de Client, altele decât Chiriile, datorate și/sau care sunt în sarcina Clientului vor fi facturate și/sau refacturate acestuia cu sau fără TVA conform legislației în vigoare, având termenul de plată menționat în factura emisă de Furnizor.

7.14. Toate obligațiile de plată ale Clientului asumate prin prezentul Contract sau în legatură cu acesta se consideră efectuate în momentul creditării contului Furnizorului menționat în contract/pe factură.

7.15. Dacă data scadenței coincide cu o zi nelucrătoare sau cu o sărbătoare legală în România, Clientul va lua masurile necesare astfel încât contul bancar al Furnizorului să fie creditat în ziua lucrătoare care precede respectiva zi nelucrătoare sau zi de sărbătoare legală.

7.16. Clientul este de drept în întârziere la data scadenței, prin efectul împlinirii termenului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere sau de altă natură.

7.17. La cererea organului constatator, Furnizorul va comunica datele de contact ale Clientului în vederea aplicării sancțiunii contravenționale. Furnizorul își rezervă dreptul de a nu contesta niciun document emis de organele competente pe numele și/sau în sarcina sa prin care se sancționează fapta savârșită de Client în folosirea Vehiculului și de a achita amenda aplicată și/sau alte despăgubiri solicitate de organele competente conform legii, caz în care aceste sume vor fi refacturate Clientului conform legislației în vigoare. Clientul se obligă să achite aceste sume, în termen de maxim 5 zile de la data facturării.

7.18. Furnizorul are dreptul de a stabili modalitatea de imputație a plăților efectuate de către Client în cadrul Contractului de Închiriere, la libera sa discreție, indiferent de mențiunile făcute de Client pe ordinele/instrumentele de plată.

7.19. În cazul în care Clientul a încheiat cu Furnizorul mai multe contracte de închiriere, Furnizorul va fi îndreptățit să impute orice plată a Clientului asupra oricărei creanțe exigibile rezultând din oricare dintre aceste contracte la libera sa alegere, indiferent de mențiunile făcute de Client pe ordinele/instrumentele de plată.

7.20. Toate obligațiile de plată rezultate din sau în legatură cu Contractul de Închiriere vor fi îndeplinite de către Client fără ca acesta să poată opune Furnizorului compensația cu sumele pe care Clientul i le solicită Furnizorului în legatură cu conservarea, întreținerea sau îmbunătățirea Vehiculului, sume care sunt întotdeauna în sarcina Clientului, dacă nu a fost prevăzut altfel.

7.21. Furnizorul nu este obligat să reamintească Clientului datele la care sunt scadente plățile datorate de către acesta. Clientul este obligat să acționeze cu bună credință, iar în cazul nerecepționării în termen rezonabil a facturilor emise de către Furnizor, să înștiințeze Furnizorul asupra acestui fapt.

 

7.22. Costurile cu asigurările Vehiculului sunt, de obicei, incluse în Chirie, cu excepția situațiilor în care Părțile au agreat altfel prin Contractul de Închiriere.

În orice caz, Clientul înţelege şi acceptă următoarele: (i) costurile cu asigurările pot varia în perioada contractuală şi (ii) Furnizorul este îndreptăţit să îi factureze Clientului costurile cu asigurările obligatorii și facultative ale Vehiculului, precum și costurile adiţionale, lunar, trimestrial, anual sau la terminarea Perioadei de Închiriere, când Furnizorul va emite o factură de regularizare care va cuprinde toate costurile de asigurare

7.23.Listele de tarife și taxe valabile la data semnării Contractului de Închiriere fac parte din Contract. Clientul este informat şi acceptă faptul că Furnizorul are dreptul de a modifica unilateral preţurile şi/sau serviciile (incluzând sau excluzând serviciile) menţionate în Listele de tarife si taxe. 

7.24. Pentru plata valorii contractului, Clientului i se va solicita la rezervare prezentarea unui card de credit.

7.25. Pentru orice obligație de plată a Clientului care rezultă din prezentul contract, Furnizorul are dreptul de a debita cardul de credit prezentat de către Client la rezervare/acceptarea/semnarea Contractului de Închiriere.

7.26 Plata la rezervare si plata in locatie: in cazul efectuarii platii la rezervare se aplica o reducere de 5% din valoarea calculata a intregii perioade inchiriate. Pentru plata in locatie sau prelungirea perioadei de inchiriere se vor aplica tarifele valabile la data incheierii contractului sau actului aditional.

Articolul 8 – Garanții

8.1. Pentru garantarea tuturor obligațiilor asumate prin Contractul de Închiriere, Clientul va constitui în favoarea Furnizorului una sau mai multe dintre următoarele tipuri de garanții, conform solicitării exprese a Furnizorului: 

- Garanție de bună execuție (depozit);

- Instrumente de plată (Bilete la ordin/CEC) avalizate de către administratorul și/sau asociații Clientului;

- scrisoare de garanție bancară, emisă de către o bancă agreată de Furnizor;

- ipotecă mobiliară/imobiliară;

- fidejusor codebitor.

 

8.2. În cazul în care s-a agreat prin Contract, Furnizorul va percepe Clientului, la data încheierii Contractului, o sumă de bani cu titlu de garanţie de bună execuţie. Garanţia va fi plătită înainte de preluarea Vehiculului. Furnizorul poate debita cardul de credit prezentat de către Client pentru suma reprezentând garanție de bună execuție. Neconstituirea garanției solicitate de Furnizor îndreptăţeşte Furnizorul să nu predea Clientului Vehiculul. 

 

8.3. Garanţia de bună execuție va fi restituită Locatarului ulterior datei de restituire a Vehiculului, dupa cel putin 24 ore lucratoare, numai dacăVehiculul a fost returnat în aceeaşi stare consemnată la încheierea contractului, în cuprinsul Procesului verbal de predare-primire. În cazul în care apar orice diferenţe faţă de starea iniţială a Vehiculului la momentul predării (incluzând, dar fără a se limita la: kilometri suplimentari limitei de rulaj, diferenţă de combustibil, avarii de orice fel, care duc la imobilizarea Vehiculului, diferenţă inventar etc.), Furnizorul este în drept să reţină suma de bani percepută ca garanţie de bună execuţie.

8.4. În cazul în care prejudiciul pe care îl suportă Furnizorul ca urmare a utilizării bunului de către Client este mai mare decât suma de bani percepută cu titlu de garanţie de bună execuţie, Furnizorul poate solicita, iar Clientul se obligă să achite diferenţa până la concurenţa acoperirii prejudiciului, cel târziu la data restituirii Vehiculului, iar în cazul în care prejudiciul se constată ulterior datei restituirii, termenul de plată este de maxim 5 zile de la data unei solicitări în acest sens emisă de Furnizor.

8.5. În cazul în care garanția solicitată va consta în instrumente de plată avalizate, acestea vor fi puse la dispoziția Furnizorului cel mai târziu la data încheierii Contractului. Dacă Furnizorul nu încasează oricare dintre sumele pe care Clientul le datorează conform prezentului contract, Furnizorul este îndreptățit să execute instrumentul de plată la banca Locatarului, oricând începând cu ziua ulterioară scadenței. În cazul în care banca Locatarului refuză plata instrumentului de plată, Furnizorul este îndreptățit să declanșeze formalitățile pentru executarea silită a acestuia. Furnizorul nu va răspunde pentru prejudiciile produse Clientului prin executarea instrumentului de plată.

8.6. Clientul ia la cunostință și este de acord cu faptul că orice instrument de plată introdus în sistemul bancar nu va mai fi retras de către Furnizor de la decontare, chiar dacă Furnizorul încasează o plată voluntară efectuată de Locatar în contul Chiriei, după expirarea termenului precizat mai sus. 

8.7. Furnizorul va fi îndreptățit să execute oricare din garanțiile constituite de Client în favoarea sa în cazul în care Clientul este în întârziere în executarea obligațiilor de plata ce-i revin conform Contractului de Închiriere. Clientul va suporta toate și orice cheltuieli legate de executarea garanțiilor. 

8.8. Clientul se obligă să mențină valabile, pe toata durata Contractului de Închiriere garanțiile constituite pentru garantarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Închiriere.

8.9. Furnizorul va fi îndreptățit să execute oricare din garanțiile constituite de Client în favoarea sa în cazul în care Clientul este în întârziere în executarea obligațiilor de plată ce-i revin conform Contractului de Închiriere. Clientul va suporta toate și orice cheltuieli legate de executarea garanțiilor. 

8.10. La solicitarea Furnizorului Clientul are obligația de a completa/înlocui garanțiile constituite de acesta și/sau de garanții săi, care au fost utilizate și/sau executate de Furnizor pentru recuperarea obligațiilor restante ale Clientului sau care au devenit nule sau ineficiente indiferent de motiv, în termen de 5 (cinci) zile de la data solicitării Furnizorului.

8.11 Deblocarea sumei retinute pentru preautorizarea prealabila de pe cardul initial ar putea dura pana la 30 de zile. Compania care a emis cardul este responsbila pentru procesarea si eliberarea sumei respective. Furnizorul nu poate fi responsabil pentru pentru perioada in care campania emitenta a cardului nu a eliberat garantia.

8.12 Pentru perioada de inchiriere de pana la 2 zile inclusiv, Furnizorul va percepe garantia standard aferenta clasei de vehicul rezervata, indiferent daca sunt achizitionate protectii suplimentare.

Articolul 9 – Restituirea Vehiculului 

9.1. Clientul este obligat să restituie Vehiculul la Data Restituirii menționată in Contractul de Închiriere. În cazul rezilierii sau denunțării Contractului de Închiriere, Clientul va fi obligat să predea Vehiculul la locul, data și ora pe care le va indica Furnizorul prin notificarea de reziliere, Clientul fiind de drept în întârziere cu privire la obligația sa de restituire a Vehiculului de la data rezilierii/denunțării.

9.2. În cazul în care Vehiculul nu este restituit Furnizorului, acesta este îndreptățit să intre în posesia Vehiculului prin mijloace proprii, fără nicio altă formalitate prealabilă și fără a fi necesară intervenția instanței de judecată.

9.3. În cazul restituirii cu întârziere de cel mult 2 ore faţă de termenul prevăzut în contract, nu se vor percepe Clientului tarife suplimentare. Prevederea de mai sus produce efecte numai în situaţia în care întârzierea este anunţată de Client către Furnizor cu cel puţin 12 ore lucrătoare înainte de termenul de returnare convenit. 

9.4. Depăşirea cu 2-24 ore a termenului de returnare convenit în contract, indiferent dacă a fost sau nu anunţată, implică peceperea unui tarif suplimentar egal cu o zi de închiriere, în conformitate cu tarifele aplicate de Furnizor.

9.5. În cazul depășirii cu mai mult de 24 de ore a termenului de returnare convenit, Clientul va achita Furnizorului o taxă de folosință egală cu dublul Chiriei pentru fiecare zi de întârziere, începând din prima prima zi de întârziere și până la data returnării efective a Vehiculului, precum și orice cheltuieli efectuate de Furnizor cu recuperarea Vehiculului, dacă e cazul. Taxa de folosință, precum și orice cheltuieli efectuate de Furnizor cu recuperarea Vehiculului vor fi plătite de Client în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii de către Furnizor a facturii aferente.

9.6. Clientul va restitui Vehiculul în starea specificată la data predării, consemnată în Procesul verbal de predare-primire, cu excepția uzurii rezultate din folosința normală, împreună cu toate accesoriile, elementele de securitate aflate în dotarea standard, toate cheile, actele și documentele, de orice natură, privitoare la Vehicul și aflate în posesia sa, precum și toate documentele necesare (procesul verbal emis de organele de poliție și/sau alte organe competente, copie asigurări, constat amiabil etc) în cazul în care Vehiculul a suferit vreo daună și nu au fost efectuate în totalitate reparațiile.

9.7. La data, ora și locul indicate de Furnizor pentru predare, Părțile vor proceda la verificarea rulajului (număr de kilometri parcurși) și a stării Vehiculului, încheind în acest scop un proces-verbal de predare-primire. 

9.8. La încetarea perioadei de închiriere, în cazul depășirii numărului maxim de kilometri prevăzut în Contract, Locatarul se obligă să plătească o sumă per kilometru suplimentar parcurs, conform valorii înscrise în Contract (la care se va adăuga TVA), în baza uneifacturiemisedeFurnizorînacestsens

9.9. În cazul în care a avut loc o daună totală, Clientul are obligația să restituie Vehiculul avariat Furnizorului pe bază de proces-verbal, în locul indicat de Furnizor, împreună cu toate accesoriile, toate cheile, elementele de securitate aflate în dotarea standard, toate actele și documentele de orice natură privitoare la Vehicul și aflate în posesia sa, în caz contrar Furnizorul își rezervă dreptul de a imputa Clientului eventualele lipsuri. Totodată, Clientul va plăti contravaloarea cheltuielilor privind devizul, tractarea si staționarea /depozitarea Vehiculului, precum și cheltuieli de repunere a vehicului pe carosabil (scoaterea din șanț, râpă, prăpastie, apă, etc.) și orice alte cheltuieli solicitate de terți și neacoperite de Polița de Asigurare și/sau Polița RCA. 

9.10. Vehiculul va fi restituit de către Client cu aceeaşi cantitate de combustibil constatată la  momentul predării. Nerespectarea prevederii de mai sus atrage facturarea către Client a combustibilului lipsă, în urma estimării Furnizorului, la tariful mentionat în Lista de taxe. Cantitatea de combustibil în plus la momentul predării nu constituie credit şi nu va fi restituită Clientului ori contravaloarea acesteia nu va fi restituită și nici nu va putea face obiectul vreunei compensări.

 

9.11. În cazul lipsei sau deteriorării oricăror elemente ale Vehiculului, constatate la Data Predării, Clientul va achita taxele stabilite de Furnizor în funcție de caz, conform Listei de taxe.

 

9.12. Furnizorul are dreptul de a sesiza imediat organele îndreptățite să facă cercetări în oricare dintre umătoarele situații sau similare, prevăzute mai jos exemplificativ și nelimitativ, săvârşite cu complicitatea Clientului sau de către Client:

(1) depăşirea termenului de predare cu 24 de ore, în situaţia în care nu există o altă prevedere scrisă între Client şi Furnizor, privind prelungirea termenului de închiriere.

(2) nedeclararea de către Client către Poliţie a dispariţiei Vehiculului, lipsa confirmării de către Poliţie a înregistrării plângerii referitoare la dispariţia Vehiculului, precum şi neprezentarea cheilor originale ale Vehiculului.

(3) abandonarea Vehiculului, încredințarea acestuia unui terț fără acordul Furnizorului, ascunderea  Vehiculului sau orice acțiune care poate fi asimilată refuzului de restituire.

9.13. ÎN CAZUL ÎN CARE CLIENTUL REFUZA RESTITUIREA VEHICULULUI CĂTRE FURNIZOR, ACESTA POATE FOLOSI MIJLOACE PROPRII PENTRU A INTRA IN POSESIA VEHICULULUI.

9.14. Furnizorul nu răspunde şi nu este obligat să restituie eventuale obiecte uitate în Vehicul de către Client în momentul predării Vehiculului sau în momentul ridicării Vehiculului.

9.15. În cazul restituirii Vehiculului la sfârșitul Perioadei de Închiriere sau predării acestuia ca urmare a rezilierii sau denunțării Contractului de Închiriere sau reținerii acestuia în alte cazuri menționate în Contractul de Închiriere, Furnizorul prin reprezentanții săi va putea efectua, dacă va considera necesar, o evaluare detaliată a stării Vehicului pentru a verifica dacă Vehiculul nu prezintă avarii sau deteriorări rezultate în urma unor accidente rutiere sau care fac imposibilă utilizarea acestuia în condiții de siguranță pe drumurile publice.

9.16. În cazul în care Vehiculul este restituit/predat cu defecțiuni și/sau avarii, Furnizorul și/sau reprezentanții acestuia se angajează să efectueze o evaluare detaliată a stării Vehiculului, urmând a emite și/sau de a transmite în scris Clientului devizul de reparații aferent Vehiculului, în maxim 3 zile de la data intrării în posesie a Vehiculului conform mențiunilor înscrise în Procesul-verbal de predare-primire semnat de Client.

9.17. Verificarea nu poate fi executată decât de unitățile service autorizate, indicate de Furnizor. Toate piesele, subansamblele sau componentele Vehiculului care lipsesc, sunt defecte sau au un grad de uzură mai mare decât uzura normală, sau care duc la imposibilitatea exploatării Vehiculului în condiții normale sau care micșorează astfel folosința acestuia, precum și manopera aferentă remedierii unor astfel de defecțiuni, vor fi evidențiate într-un deviz întocmit de către unitatea service agreată.

9.18. După efectuarea reparațiilor confirmate de evaluatorul independent, Clientul are obligația de a achita Furnizorului valoarea devizului întocmit de către unitatea service agreată (inclusiv TVA aferentă) în termen de 15 zile de la emiterea facturii respective de către Furnizor. 

9.19 Politica daunelor minore: nu trebuie raportate daunele minore existe la vehiculele Furnizorului. Furnizorul nu va factura Clientului daunele minore, reprezentand:

- zgarieturi cu o dimensiune mai mica de 2 cm daca nu este afectata suprafata vopselei (zgarieturi superficiale)

- indoituri cu o dimensiune mai mica de 2 cm, daca suprafata de protectie a vopselei (lacul) nu este spart

- lovituri de piatra mai mici de 3 mm in diametru si fara indoituri (doar pentru caroserie, exceptie parbriz)

 

9.20 Pentru daunele vizibile enumerate in Anexa „Lista costuri reparatie daune”, Furnizorul va percepe pana la concursul valorii garantiei sumele reprezentant reparatia autovehiculului.

Articolul 10 – Răspunderea Clientului

10.1. Simpla împlinire a termenului stabilit pentru executarea de către Client a oricărei obligații rezultate din prezentul Contract de Închiriere în sarcina Clientului îl pune pe Client de drept în întârziere.

10.2. În cazul în care intervine un caz de neexecutare/executare partială, cu întârziere sau necorespunzatoare a oricărei obligații prevăzute sau care decurge din Contractul de Închiriere, Furnizorul poate opta între (i) a cere executarea silită întocmai a obligațiilor încălcate, cu plata de daune-interese, (ii) a rezilia de plin drept Contractul de Închiriere, precum și orice alt contract de închiriere încheiat cu Clientul fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fără nicio altă formalitate prealabilă, și fără intervenția instanțelor judecătorești, cu plata de daune-interese.

10.3. De îndată ce Clientul nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile care îi revin potrivit Contractului de Închiriere, Furnizorul este în drept să reintre în posesia Vehiculului, inclusiv prin mijloace proprii, fără nicio altă formalitate prealabilă și fără a fi necesară intervenția instanței de judecată.

10.4. În cazul plăților oricăror sume de bani datorate conform Contractului de Închiriere, neefectuate/efectuate cu întârziere, Clientul va plăti Furnizorului dobândă penalizatoare de 1% din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, fără a fi afectat dreptul acestuia de a valorifica și alte prerogative/drepturi/mijloace conform Contractului de Închiriere în cazul întârzierilor Clientului la plata sumelor datorate.

10.5. În cazul în care Clientul nu își îndeplinește obligațiile, Furnizorul își poate exercita următoarele drepturi, cu care Clientul este de acord (i) dacă obligația neîndeplinită este de natură pecuniară, Clientul va fi ținut la executarea întocmai a obligației scadente, precum și a obligației privind plata tuturor cheltuielilor (inclusiv, dar fără să se limiteze la costurile judiciare și/sau nejudiciare de urmărire legală) suportate/înaintate de Furnizor în vederea obținerii executării obligației respective, iar (ii) dacă obligația neîndeplinită nu are o natură pecuniară, Clientul va fi ținut la plata unei penalități contractuale egală cu dublul Chiriei, pentru fiecare zi de întârziere, precum și la plata tuturor cheltuielilor (inclusiv, dar fără să se limiteze la costurile judiciare și/sau nejudiciare de urmărire legală) suportate/înaintate de Furnizor în legatură cu obținerea executării obligației respective.

10.6. Clientul este obligat să comunice Furnizorului orice informație cu privire la orice act sau fapt de orice natură care afectează sau ar putea afecta situația sa financiară sau îndeplinirea obligațiilor sale rezultând din Contractul de Închiriere. 

10.7 de formulat Edy in caz de accident nu se returneaza banutu’

Articolul 11 – Încetarea Contractului de Închiriere. Rezilierea/denunțarea Contractului de Închiriere de către Furnizor

11.1. Contractul de Închiriere va putea înceta: 

(i) prin acordul Părților;

(ii) prin rezilierea de plin drept, la inițiativa Furnizorului în cazul intervenirii unui caz de culpă a Clientului; 

(iii) prin denunțarea unilaterală de către Furnizor în condițiile prevăzute în Contract;

(v) la expirarea Perioadei de Închiriere, după îndeplinirea de către Client a tuturor obligațiilor conform Contractului de Închiriere.

 

11.2. Furnizorul are dreptul să considere Contractul desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întarziere sau orice altă formalitate prealabilă, în oricare dintre următoarele situaţii:

(i) începerea urmăririi penale împotriva Clientului sau a reprezentanţilor legali, mandatarilor sau prepușilor acestuia implicați în executarea Contractului;

(ii) dizolvarea, lichidarea, reorganizarea sau declanşarea procedurii insolvenței sau falimentului Clientului;

(iv) neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere/parțială a obligațiilor de plată de către Client, nerespectarea oricărei clauze agreate de către părţi în prezentul contract.

11.3. În cazul în care Furnizorul optează pentru rezilierea Contractului de Închiriere ca urmare a apariției uneia dintre împrejurările prevăzute în Contract sau optează pentru denunțarea Contractului de Închiriere, Contractul de Închiriere încetează de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate prealabilă și fără intervenția instanțelor judecătorești, de la data la care Furnizorul a transmis Clientului notificarea de reziliere/denunțare, iar Clientul va fi obligat: 

(i) sa predea Furnizorului Vehiculul în termenul menționat în notificarea de reziliere și; 

(ii) să plătească Furnizorului, cu titlu de compensație, o indemnizație de încetare anticipată, egală cu contravaloarea Chiriilor rămase neachitate, scadente și nescadente, până la data la care Contractul de Închiriere ar fi încetat regulamentar și

(iii) să platească Furnizorului toate cheltuielile (inclusiv, dar fără a se limita la, toate sumele datorate, scadente și nescadente care decurg din Contractul de Închiriere, costurile judiciare și extrajudiciare, amenzile aplicate Clientului în folosința Vehiculului, împreună cu orice sumă cerută de către Furnizor pentru reintrarea în posesia Vehiculului, obligațiile menționate la punctul (i) și (ii) nefiind obligații alternative sau facultative în înțelesul legii. Prezenta clauză reprezintă, conform legii, evaluarea conventională a prejudiciului având efectul unei clauze penale. Indemnizația de încetare anticipată este purtătoare de TVA și va fi facturată Clientului. Clientul va efectua plata contravalorii respectivei facturi într-un termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii acesteia.

11.4. În cazul în care Contractul de Închiriere încetează, indiferent de cauza încetării, Furnizorul este în drept să rețină cu titlu de compensație echitabilă datorată pentru folosirea Vehiculului sau daune, după caz, toate sumele plătite de Client în cadrul Contractului de Închiriere, iar Clientul nu va avea dreptul să solicite rambursarea niciunei sume ce a fost platită Furnizorului sau reducerea vreuneia dintre creanțele datorate de Furnizor față de Client conform prezentului Contract de Închiriere, cu excepția cazului în care Părțile agreează expres contrariul.

11.5. În cazul în care reziliază/denunță Contractul, Furnizorul înştiinţează Clientul telefonic, prin fax, prin poştă electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare, în vederea restituirii Vehiculului închiriat.

 

11.6. În cazul în care Vehiculul nu este restituit Furnizorului, acesta este îndreptățit să intre în posesia Vehiculului prin mijloace proprii, fără nicio altă formalitate prealabilă și fără a fi necesară intervenția instanței de judecată.

 

Articolul 12 – Declarațiile Clientului

În completarea declarațiilor și obligațiilor Clientului, Clientul formulează și susține declarațiile de mai jos. 

12.1. Clientul declară că îndeplinește toate condițiile de eligibilitate pentru a fi titularul contractului de închiriere și că el, mandatarii sau prepușii acestuia care vor fi implicați în executarea Contractului de Închiriere au capacitate de exercițiu deplină.

12.2. Clientul declară ca situațiile financiare și celelalte informații furnizate sau care urmează a fi furnizate Furnizorului în vederea încheierii, derulării și încetării Contractului de Închiriere sunt și vor fi reale și corecte, situația financiară a Clientului este bună și Clientul nu se află în stare de insolvabilitate.

12.3. Clientul consideră că Vehiculul corespunde pe deplin cerințelor sale.

12.4. Clientul își asumă expres riscul schimbării împrejurărilor care ar face executarea Contractului de Închiriere mai oneroasă din partea sa și își asumă obligația necondiționată de a executa obligațiile asumate prin acesta chiar dacă executarea acestora va deveni mai oneroasă din cauza schimbării împrejurărilor de la data încheierii Contractului de Închiriere.

12.5. Clientul înțelege și acceptă faptul că, în cazul în care, la rezilierea și/sau încetarea Contractului de Închiriere, nu predă Vehiculul la data și locul indicate de Furnizor, acesta din urmă se va adresa prestatorului extern în vederea recuperării Vehiculului, ceea ce implică cheltuieli suplimentare, ce vor fi suportate de Furnizor. Astfel, Clientul este obligat să restituie Furnizorului cheltuielile de reposesie (onorariul prestatorului extern și orice alte costuri generate de reposesie) în cazul în care nu predă Vehiculul la data și locul indicate de Furnizor în notificarea de reziliere/denunțare, inclusiv în situația în care Vehiculul este predat de către Client la locația indicată de Furnizor, însă ulterior datei indicate în notificarea de reziliere/denunțare.

12.6. Clientul înțelege și acceptă faptul că în cazul plății cu întârziere, va datora dobânda penalizatoare conform prezentului Contract de Închiriere, precum și, dacă va fi cazul, orice cheltuieli de judecată sau de executare silită care vor decurge.

12.7. Clientul declară că înțelege și este de acord ca toate și oricare dintre declarațiile și obligațiile asumate de către Client și/sau garanți prin Contractul de Închiriere și contractele de garanții (inclusiv, dar fără a se limita la constituirea și înregistrarea garanțiilor, rambursare) reprezintă condiții esențiale și determinante pentru încheierea și derularea Contractului de Închiriere, pe întreaga durată de valabilitate a acestuia.

12.8. Administratorul și asociații Clientului, în calitate de garanți se obligă față de Furnizor să execute obligația Clientului în cazul în care acesta nu și-o execută. În temeiul garanției menționate în cadrul acestui articol, în caz de neexecutare de către Client a obligațiilor sale de plată asumate prin prezentul contract, Clientul a luat la cunoștință și este de acord că Furnizorul va avea dreptul să urmarească pe oricare dintre garanți, Clientul renunțând irevocabil la invocarea beneficiului de diviziune sau de discuțiune și fără ca aceasta urmărire să fie condiționată de o prealabilă urmărire a Clientului.

12.9. Clientul, parte în contract şi semnatarul contractului, poartă răspunderea juridică şi materială pentru oricare dintre  persoanele care vor conduce Vehiculul.

Articolul 13 – Comunicările

13.1. Comunicările dintre Părți în temeiul sau în legatură cu prezentul Contract de Închiriere vor fi realizate în scris, în limba română și se vor transmite la adresele, numerele și in atenția persoanelor prevăzute în Contractul de Închiriere (sau la orice alte date de contact și în atenția oricăror altor persoane notificate expres de catre o parte celeilalte).

13.2. Orice astfel de comunicări vor fi considerate a fi fost transmise și primite de către o parte atunci când îi vor fi fost: (i) livrate personal sub semnătură de primire sau prin serviciu de curierat care asigură dovada livrării; (ii) primite de echipamentul destinatarului dacă au fost transmise prin fax, fiind necesară confirmarea de transmitere emisă de echipamentul expeditorului; (iii) trimise prin e-mail, cu excepția cazului în care la adresa de expediere sunt 

primite mesaje automate generate de orice server implicat în transmiterea și livrarea mesajului, referitoare la eșuarea transmiterii și/sau a livrarii acestuia.

 

Articolul 14 – Protecția datelor cu caracter personal

14.1. Baza legală a prelucrărilor. În vederea executării prezentului Contract, a obligațiilor legale care revin Furnizorului și/sau reprezentanților săi și a exercitării intereselor legitime ale acestora, Furnizorul și/sau reprezentanții săi vor prelucra datele cu caracter personal ale Clientului, garanților și reprezentanților acestora.

14.2. Drepturile Clientului, garanților și reprezentanților acestora. În legătură cu prelucrările datelor cu caracter personal, Clientul, garanții și reprezentanții acestora, au următoarele drepturi: accesarea datelor, rectificarea datelor, opoziția la prelucrarea datelor, ștergerea datelor, portabilitatea datelor, restricționarea prelucrării, retragerea consimțământului, dreptul de a depune o plângere la adresa sediului social al Furnizorului menționat în prezentul contract și / sau la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

14.3. Comunicări în executarea contractului. Furnizorul va putea trimite comunicări legate de executarea Contractului (spre exemplu, solicitări de informații, informări cu privire la probleme tehnice, răspunsuri la întrebările adresate de Client, garanți și reprezentanții acestora, etc.) pe adresa de e-mail pe care Clientul, garanții și reprezentanții acestora, au comunicat-o la încheierea sau pe parcursul Contractului.

Facturile emise de Furnizor în baza și/sau în legatură cu prezentul Contract de Închiriere pot fi transmise de către Furnizor Clientului prin poștă și/sau servicii de curierat și/sau electronic conform prevederilor de mai jos.

Furnizorul își rezervă dreptul de a emite și transmite facturile în baza și/sau în legatură cu Contractul de Închiriere prin mijloace electronice la adresa de e-mail a Clientului menționată în Contractul de Închiriere, iar Clientul își exprimă în mod expres acordul pentru ca emiterea, transmiterea și recepționarea facturilor, aferente Contractului de Închiriere să se realizeze prin mijloace electronice. În acest sens, Clientul confirmă că deține toate mijloacele tehnice necesare primirii facturii electronice și că are capacitatea de a asigura autenticitatea originii, integritatea conținutului și lizibilitatea facturii astfel primite. 

Orice modificare/schimbare a adresei de e-mail  va fi notificată de către Client Furnizorului în cel mai scurt timp, în scris.

14.4. Comunicări în scopuri de marketing. Comunicările Furnizorului și/sau reprezentanților săi în scop de marketing vor fi transmise potrivit consimțământului Clientului, garanților și reprezentanților acestora exprimat prin semnarea Declarației de Consimțământ cu privire la Protecția Datelor, drepturile specificate în respectiva declarație fiind aplicabile.

14.5. Partajarea sau transferul datelor. Pentru îndeplinirea anumitor obligații ale Furnizorului și/sau reprezentanților săi (de exemplu, analiza de risc) și cele legate de executarea contractului, datele Clientului, garanților și reprezentanților acestora vor fi puse la dispoziția reprezentanților Furnizorului și/sau a societăților din grupul APAN, precum și a partenerilor săi. În selectarea acestor parteneri, Furnizorul și/sau reprezentanții săi se asigură că aceștia respectă la rândul lor drepturile Clientului,  garanților și reprezentanților acestora cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

14.6.    Geolocalizare si monitorizarea Vehiculului

(1) Clientul a luat la cunostință că Vehiculele Furnizorului sunt dotate cu dispozitive de geolocalizare și acceptă încheierea Contactului de Închiriere și preluarea Vehiculelor în aceste condiții.

(2) Clientul acceptă expres faptul că Furnizorul are dreptul să monteze Bunului ce face obiectul material al contractului de închiriere, un dispozitiv de monitorizare-localizare prin GPS sau un alt sistem similar, cu o arie de localizare nelimitată, sau un alt sistem similar, respectiv să monitorizeze periodic consumul de combustibil /să monitorizeze/ urmărească/oprească funcționarea etc., a bunului în vederea protejării intereselor sale legitime.  

(3) Clientul își asumă obligația de a nu permite altuia/altora sau de a interveni el însuși în niciun mod asupra echipamentului/lor de monitorizare-localizare prin GPS, sau un alt sistem similar, fără aprobarea prealabilă a Furnizorului ori asupra bunului de așa natură încât să influențeze funcționalitatea și să deturneze scopul în care a fost instalat dispozitivul de monitorizare-localizare, sau alt sistem similar și de a îl înstiința de urgență pe acesta când totuși aceste evenimente se produc, într-un tremen de maxim 24 ore. 

(4) Clientul se obligă să suporte costurile pe care le implică utilizarea dispozitivului de monitorizare-localizare prin GPS sau un alt sistem similar, dacă este cazul, prin accesarea serviciului de roaming: (refactuare costuri de accesare serviciu roaming în vederea monitorizării-localizării și în afara țarii).

(5) Clientul se obligă să suporte toate costurile pe care le presupune repararea /achiziționarea /instalarea dezinstalarea /utilizarea dispozitivului de monitorizare-localizare prin GPS sau un alt sistem similar ca o consecință a nerespectarii obligațiilor asumate cu privire la acest dispozitiv, cât și obligația de a permite oricând accesul Furnizorului ori a persoanelor anume desemnate de acesta în vederea efectuării operațiunilor de: verificare (expertiză)/reparare/instalare/dezinstalare/mentenanță a dispozitivului de monitorizare-localizare prin GPS sau un alt sistem similar. Furnizorul are dreptul de manevra asupra și prin mecanismele de monitorizare/localizare/blocare motor/etc prin GPS montate pe Vehicul, putând ca, în orice situație de culpă a Clientului să acționeze dispozitivul în sensul blocării/opririi motorului, prin aceasta Clientul asumându-și riscurile ce derivă din aceasta operațiune.

14.7. Baza legală a prelucrărilor. În vederea executării prezentului Contract, a obligațiilor legale care revin Furnizorului si/sau reprezentantilor sai și a exercitării intereselor legitime ale acestora, Furnizorul și/sau reprezentanții săi vor prelucra datele cu caracter personal ale Clientului, garanților și reprezentanților acestora, în conformitate cu aspectele detaliate în Anexa 5, parte integrantă a Contractului. 

14.8. Drepturile Clientului, garanților și reprezentanților acestora. Totodată, în legătură cu prelucrările datelor cu caracter personal, Clientul, garanții și reprezentanții acestora, au următoarele drepturi: accesarea datelor sale, rectificarea datelor sale, opoziția la prelucrarea datelor sale, ștergerea datelor sale, portabilitatea datelor, restricționarea prelucrării, retragerea consimțământului, dreptul de a depune o plângere la adresa sediului social al Furnizorului din Brăila, DN 22B, km. 4, jud. Brăila și / sau la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Articolul 15 – Confidențialitate

15.1. Furnizorul va păstra confidentialitatea asupra informațiilor despre Client și garanții acestuia și nu va dezvalui nicio informație despre negocierea, încheierea, derularea și încetarea Contractului de Închiriere în timpul sau după încetarea relației dintre Client si Furnizor. 

15.2. Obligația de confidențialitate nu se aplică dacă: 

(i) informațiile sunt divulgate în conformitate cu prevederile legale sau ca urmare a unei solicitări sau a unei obligații de raportare din partea unei autorități publice din România; 

(ii) informațiile confidențiale sunt în general cunoscute publicului; 

(iii) divulgarea informațiilor protejează Furnizorul împotriva unei pierderi iminente; 

(iv) divulgarea este facută cu autorizarea Clientului; 

(v) informațiile confidențiale sunt divulgate consultantilor fiecăreia dintre Părti care, la rândul lor, și-au luat un angajament de a păstra caracterul confidențial al acestor informații; 

(v) divulgarea informațiilor se face către alte entități din cadrul Grupului APAN unde informațiile divulgate sunt stocate și distribuite într-un mod controlat cu strictețe și ale caror angajați se supun unor reguli severe privind accesul la informațiile confidențiale și utilizarea acestora.

15.3 Clientul va păstra confidențialitatea asupra tuturor informațiilor și cunostințelor dobândite înainte sau în perioada de desfăsurare a relației contractuale cu Furnizorul, inclusiv, dar fără a se limita la, principiile, modul de operare și detaliile privind serviciile/produsele oferite de Furnizor, chiar dacă acestea nu au fost în mod expres desemnate ca fiind confidențiale.

Articolul 16 – Alte dispoziții

16.1 Dacă nu se prevede altfel în cuprinsul Condițiilor Generale, nicio modificare a Contractului nu va putea fi efectuată fără acordul prealabil scris al ambelor părți. 

16.2. În cazul în care orice prevedere a Contractului de Închiriere devine nelegală, nevalabilă sau inexecutabilă în conformitate cu legea, caracterul legal, valabil si executabil al celorlalte prevederi nu va fi afectat de aceasta. Clauzele nelegale și/sau nevalabile sunt înlocuite de drept cu dispozițiile legale aplicabile pentru situații asemanatoare, iar în lipsa unor astfel de prevederi, cu clauze care să corespundă voinței părților exprimată în Contractul de Închiriere. 

16.3. Clientul nu va cesiona sau transfera drepturile și/sau obligațiile sale născute din Contractul de Închiriere fără acordul prealabil scris al Furnizorului. Furnizorul va fi îndreptățit să cesioneze și să transfere drepturile sau obligațiile sale născute din Contractul de Închiriere. Clientul fiind de acord anticipat în acest sens prin semnarea prezentului Contract. Cesiunea Contractului de catre Furnizor va produce efecte față de Client de la data la care substituirea terțului îi este notificată de Furnizor.

16.4.Toate prevederile Contractului vor fi obligatorii pentru și în beneficiul Părților.

16.5. Nicio renunțare de către Furnizor la vreuna dintre prevederile prezentului Contract nu va fi considerată efectuată și nicio încalcare a acestora de către Client nu va fi considerată scuzabilă, retroactiv sau anticipat, decât dacă o astfel de renunțare se face în scris și poartă semnatura Furnizorului.

16.6. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere, din partea Furnizorului, a drepturilor sale decurgând din prezentul Contract, nu va fi considerată renunțare, după cum exercitarea singulară sau parțială a oricărui drept nu va împiedica exercitarea în continuare a altui drept. 

16.7. Evenimentele de forță majoră sau cazul fortuit nu exonerează de răspundere Clientul sau garanții săi, aceștia rămânând obligați față de Furnizor până la executarea integrală a tuturor obligațiilor născute din Contractul de Închiriere.

16.8. Prezentul contract se supune legilor din România. Orice litigiu ce decurge din sau în  legătură cu acest contract se va soluţiona mai întâi pe cale amiabilă, iar în caz de nesoluţionare, părţile se vor adresa instanţelor de judecată competente de la sediul Furnizorului.

16.9. Părțile declară în mod expres că prezentul Contract de Închiriere reprezintă voința lor  integrală, înlăturând orice alte înțelegeri, negocieri sau discuții anterioare. În acest sens, Părțile sunt de acord asupra faptului că prezentul Contract de Închiriere conține toate elementele esențiale ale acestuia și nu lasă niciun element secundar spre a fi convenit ulterior.

16.10. Părțile declară în mod expres că prezentul Contract de Închiriere a fost negociat clauză cu clauză, cu bună credință, și nu reprezintă un contract de adeziune în înțelesul legii. În acest sens, încheierea de catre Client a prezentului Contract reprezintă voința și alegerea sa liberă, exclusivă și nealterată.

 

17 – Anexe 

- Proces verbal de predare-primire Vehicul (la predarea, respectiv, la restituirea Vehiculului)

- Lista de servicii și tarife

-Lista de taxe

- Lista costuri daune

- Lista pachetelor de servicii suplimentare

- Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

- Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

- Clase Vehicule

 

 

Anexala Conditiile Generale de Inchiriere

 

Lista pachetelor de servicii suplimentare

 

Oferta noastra cuprinde diverse servicii de limitare a raspunderii si pachete de protectie pentru a va ajuta pe durata inchirierii vehiculului dumneavoastra.

In functie de pachetul ales, veti beneficia de urmatoarele servicii:

Protectie la furt total (TP) – reduce raspunderea financiara pe care trebuie sa o platiti daca vehiculul este furat in timpul perioadei de inchiriere pana la valoarea garantiei specificata in contract. Aceste prevederi nu se aplica daca au fost incalcati termenii contractului

Super protectie la furt total (STP)- exonereaza clientul pentru valoarea pe care trebuie sa o achite in caz de furt total. Aceste prevederi nu se aplica daca au fost incalcati termenii contractului.

Protectie medie pentru daune (CDR)– reducerea valoarea pe care trebuie sa o achitati in caz de accident; suma pe care va trebui sa o platiti va fi cea mai mica intre costul reparatiei/inlocuirii sau responsabilitatea financiara mentionata in contract (valoare garantie). Aceste prevederi nu se aplica daca au fost incalcati termenii contractului. CDR se aplica pentru inchirieri cu durata minima specificata in conditiile de inchirere

Protectie premium pentru daune (SCDW)– exonereaza clientul pentru valoarea pe care trebuie sa o achite in caz de accident. Aceste prevederi nu se aplica daca au fost incalcati termenii contractului. SCDW se aplica pentru inchirieri cu durata minima specificata in conditiile de inchirere.

Protectie parbriz (LI)exonereaza clientul pentru valoarea pe care trebuie sa o achite in caz de dauna asupra parbrizului. Aceste prevederi nu se aplica daca au fost incalcati termenii contractului.

Protectie in caz de pana (RSN)– asigura protectie in caz de daune non-mecanice pe durata calatoriei in Romania (depanare): lipsa curent baterie, pana, inlocuire anvelope (nu contine costul anvelopei)

Asistenta rutiera (AR)– asigura serviciul de tractare in caz de dauna pe teritoriul Romaniei.

Super asistenta rutiera (SAR)– asigura serviciul de asistenta rutiera in Romania si Europa.

Asigurare pentru accidente persoane (PAI) – acopera vatamari corporale suferite de de soferul autorizat; pierderi sau deterioari ale bunurilor si care se afla in interiorul vehiculului atunci cand a avut loc accidentul;

Inlocuirea vehiculului (RPL)– inlocuirea vehiculului in caz de dauna. Se aplica pe teritoriul Romaniei si se aplica doar in conditia in care au fost respectati termenii contractulu

 

 

 

   Pachete asigurare

Fara acoperire suplimentara

Protectie medie

Protectie premium

 

 • Protectie la furt total (TP)

 

 • Asistenta rutiera (AR)

 

 • Super protectie la furt total (STP)

 

 • Protectie medie pentru daune (CDR)

 

 • Protectie parbriz (LI)

 

 • Asistenta rutiera (AR)

 

 

 • Super protectie la furt total (STP)

 

 • Protectie premium pentru daune (SCDW)

 

 • Protectie in caz de pana (RSN)

 

 • Protectie parbriz (LI)

 

 • Protectie pentru avarii jante

 

 • Super asistenta rutiera (SAR)

 

 • Protectie in caz de pana (RSN)

 

 • Inlocuirea vehiculului in caz de dauna (RPL)

 

Puteti opta pentru adaugarea contra cost a urmatoarelor servicii suplimentare pentru pachetul de servicii solicitat:

 • Protectie parbriz (LI)
 • Super asistenta rutiera (SAR)
 • Protectie in caz de pana (RSN)
 • Asigurare pentru accidente persoane (PAI)
 • Inlocuirea vehiculului in caz de dauna

 

Pachetul CDR (Collision Damage Reduction) este disponibil doar in combinatie cu protectia medie. Pachetul SCDW (Super Collision Damage Waiver) este disponibil doar in combinatie cu protectia premium.

 

 

Anexala Conditiile Generale de Inchiriere

 

Lista de Taxe aplicabile

 

 

   Termen scurt

Taxa aplicabila

Valoare fara TVA

Sofer sub 21 ani – non premium

100 EUR / inchiriere

Sofer peste 70 ani – non premium

100 EUR / inchiriere

Sofer sub 21 ani – premium

250 EUR / inchiriere

Sofer peste 70 ani –premium

250 EUR / inchiriere

Completare combustibil

Combustibil rontunjit la optimea intreaga + taxa fixa 10 EUR

Daune (conform deziv – max valoare garantie)

Valorea garantiei

Livrare/returnare in afara orelor de program

15 EUR

Livrare in afara localitatii

0.25 EUR / km

Inlocuire vehicul

100 EUR

Parasire teritoriu RO catre destinatii din UE

100 EUR

Parasire teritoriu RO catre destinatii non UE

200 EUR

Valoare garantie pentru parasire teritoriu RO

Dublul valorii garantiei standard

Fara inscriptionare

100 EUR

Sofer cu experienta sub 1 an

250 EUR / inchiriere

Pierdere acte / chei / placute de inmatriculare

300 EUR sau valoare deviz

Alimentare eronata cu combustibil

300 EUR

Deteriorare echipamente inchiriate (lista mai jos)*

La valoarea echipament

Deteriorare interior vehicul

Valoare deviz

Deteriorare anvelope / roti (taxa aplicabile in functie de tipul de asigurare suplimentara achizitionata)

Valoarea deviz

Amenzi si penalitati

Valoare deviz

Depanare la fata locului si/sau tractare

150 EUR

Returnare vehicul la un interval >2ore fata de cel stabilit

1 zi inchiriere

Taxe livrare aeroport

15 EUR

Supliment inchiriere maxim 1 zi-non premium

10 EUR

Supliment inchiriere maxim 1 zi-premium

30 EUR

Inchiriere fara returnare in acelasi punct

15 EUR

 

Orele de program: Luni-Vineri 08:00 – 20:00, exceptand sarbatorile legale

 

Lista echipamente si valoarea lor:

 

Echipament

Valoare EUR fara TVA

WiFi dongle

130 EUR

GPS portabil

200 EUR

Smartphone

400 EUR

Tableta

600 EUR

 

 

Anexala Conditiile Generale de Inchiriere

 

Lista de Servicii si Tarife

 

 

Tip serviciu

Tarif

Pret maxim perceput

Navigatie

3 eur / zi

                          30  € 

Smartphone

2 eur / zi

                          30  € 

Modem WiFi 4G

3 eur / zi

                          30  € 

Tableta cu suport

3 eur / zi

                        100  € 

Scaun copil

3 eur / zi

                          45  € 

Portbagaj mobil

5 eur / zi

                        100  € 

Pachet zapada (Lanturi de iarna, perie, lopata, racleta)

2 eur / zi

                          20  € 

Husa animale

1 eur / zi

                          15  € 

Suport bicicleta

5 eur / zi

                          75  € 

Bicicleta mountain bike

8 eur / zi

                        120  € 

Sofer personal

La cerere

 

 

 

Anexala Conditiile Generale de Inchiriere

Clasele de vehicule

Categorie

Descriere

Sub.

(MT/AT)

Tip

Clasa A

City car / Minicompact

A1

MT

non premium

City car / Minicompact

A2

AT

non premium

Clasa B

Subcompact Budget

B0

MT

budget

Supermini / Subcompact

B1

MT

non premium

Supermini / Subcompact

B2

AT

non premium

Subcompact

B3

AT

premium

Subcompact

B5

AT

premium

Clasa C

Small Family Budget

C0

MT

budget

Compact / Small family

C1

MT

non premium

Compact / Small family

C2

AT

non premium

Fun

C3

MT

fun

entry-level premium compact

C4

AT

premium

Premium compact

C5

AT

premium

Premium compact

C6

AT

premium

Clasa D

Mid-Size Budget

D0

MT

budget

Large family / Mid-size

D1

MT

non premium

Large family / Mid-size

D2

AT

non premium

entry-level premium compact exec.

D4

AT

premium

Compact exec. luxury

D5

AT

premium

Clasa E

Full size / large

E1

MT

non premium

Full size / large

E2

AT

non premium

Executive / mid-size luxury

E5

AT

premium

Clasa F

Full-size luxury/high-end luxury

F5

AT

premium

Full-size luxury/high-end luxury

F6

AT

premium

Clasa J

SUV Budget

J0

MT

budget SUV

SUV A&B

J1

AT

non premium mini SUV

SUV C

J2

AT

non premium compact SUV

SUV D

J3

AT

non premium medium SUV

SUV E

J4

AT

non premium large SUV

SUV Premium C

J5

AT

premium compact SUV

SUV Premium D

J6

AT

premium medium SUV

SUV Premium E

J7

AT

premium large SUV

SUV Premium coupe

J8

AT

premium large coupe SUV

Clasa M

MPV (multi-purpose vehicle) / 

M1

MT/AT

Minivan - Compact and Mini MPV

MPV (multi-purpose vehicle) / 

M2

MT/AT

Leisure activity vehicle

MUV (multi-utility vehicle)

M3

MT/AT

Cargo VAN (small)

MUV (multi-utility vehicle)

M4

MT/AT

Cargo VAN (large)

Passanger VAN

M5

MT/AT

Passenger van

Passanger VAN

M6

MT/AT

Passenger van premium

Clasa N

Cabrio

N1

AT

premium fun

N2

AT

fun

Calsa I

Electrice

I3

AT

premium electric

 

 

 

 

 

Anexa la Contractul de Inchiriere 

                                       

PROCES VERBAL DE PREDARE-PRIMIRE A VEHICULULUI

Marca / Model: ............................................

Număr de înmatriculare: ............................

 

Soferii imputerniciti sa conduca autovehiculul (CI si permis de conducere anexate)

..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

 

Data predării: ..............................................                   Data primirii: ...................................................

Ora predării: ................................................                  Ora primirii: ....................................................

Km la predare: .............................................                  Km la primire: ..................................................

Carburant la predare: .....................................               Carburant la primire: ..........................................                 

 

                        Inventar la predare                                                         Inventar la primire

 

 

.......................................................   Certificat de înmatriculare ..........................................................

 

........................................................          Asigurare RCA             ..........................................................

 

........................................................              Rovignetă                ...........................................................

 

.......................................................           Trusă sanitară             ..........................................................

 

.......................................................     Triunghi reflectorizant     ..........................................................

 

.......................................................      Stingător de incendiu      ..........................................................

 

.......................................................          Roată de rezervă          ...........................................................

 

.......................................................                     Cric                    ...........................................................

 

.......................................................             Cheie de roţi              ..........................................................

 

.......................................................                  Preşuri                  ..........................................................

 

.......................................................              Huse scaune             ...........................................................

 

.......................................................              Antenă radio             ...........................................................

 

.......................................................                 Scrumieră              ..........................................................

 

.......................................................                  Brichetă                ..........................................................

 

 ......................................................     Accesorii suplimentare     .........................................................

 

                       Stare estetică  la predare                                                         Stare estetică la primire

       

 

Observaţii la predare:                                                                 Observaţii la primire: 

 

 

Nume şi semnătură la predare:                                                               Nume şi semnătură la primire:

 

 

LOCATOR.........................................                                           LOCATOR............................................

 

CLIENT..............................................                                           CLIENT..................................................

 

 

 

Anexa la Contractul Cadru de Inchiriere 

 

Politica generală privind protecţia datelor cu caracter personal

 

În vigoare începând cu data: 25.05.2018

Data ultimei actualizări: 15.05.2018

 

Avem grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal

Protejarea informațiilor pe care le furnizați este extrem de importantă pentru noi. Iată câteva lucruri pe care trebuie să le știți despre informațiile pe care le colectăm, scopul pentru care le colectăm, cum le folosim și cu cine le mai împărtășim. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail protectiadatelor@apan.rosau la adresa poștală APAN BUSINESS CARS SRL, Brăila, Şos DN 22B, km 4, cod poştal 810550.

Dacă cunoaștem câteva informații despre dumneavoastră, vă putem oferi servicii personalizate mai bune. Protejarea datelor dumneavoastră personale reprezintă prioritatea noastră.

Prin intermediul acestei Politici cu privire la protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politica GDPR”) vrem să ne asigurăm că aveți acces la o informare adecvată cu privire la colectarea și procesarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv a acelor informații asupra cărora avem obligația să vă informăm, așa cum prevăd reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, incluzând Regulamentul GDPR Nr. 2016/679 The General Data Protection Regulation (“GDPR”).

La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, APAN BUSINESS CARS SRL respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății APAN BUSINESS CARS SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru activităţile, operaţiunile efectuate, site-urile și subdomenii aferente APAN BUSINESS CARS SRL, însă nu și pentru activităţi sau site-uri controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru și APAN BUSINESS CARS SRL nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor.

Această Politică GDPR poate fi completată cu alte informații furnizate de către noi, precum și cu alți termeni și condiții care se aplică în acest website sau față de care v-ați dat consimțământul prin interacționarea cu noi.

Recomandările dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.

1. De ce colectăm datele dumneavoastră?

Folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal ne permite să ne îmbunătăţim serviciile oferite, ne ajută să vă putem procesa

cererile mai rapid şi să gestionam mai bine relaţia cu dumneavoastră.

Iată câteva modalităţi în care pot fi utilizate informaţiile oferite de dumneavoastră:

 • Pentru a ne asigura că noi şi/sau partenerii noştri vă putem contacta uşor
 • Pentru a vă oferi informaţii pe care le-aţi solicitat
 • Pentru a vă trimite informaţii relevante legate de produsele şi serviciile noastre
 • Pentru a măsura performanţa campaniilor noastre publicitare
 • Pentru a măsura performanţa serviciilor noastre de vânzări şi post-vânzare

Sub rezerva consimţământului dumneavoastră prealabil, am putea utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a:

 • Trimite anunţuri de publicitate personalizată despre vehicule, produse şi serviciile noastre
 • Oferi experienţe personalizate pentru clienţi
 • Realiza sondaje de satisfacţie a clienţilor
 • Transmite invitaţii de participare la evenimente

Datele pe care ni le furnizaţi ne ajută să ne asigurăm că, dacă vă trimitem o comunicare, acesta este relevantă pentru dumneavoastră.

2. Ce fel de date cu caracter personal colectăm?

Orice informaţie pe care o avem în ceea ce vă priveşte este cel mai probabil furnizată de dumneavoastră – de exemplu aţi completat un formular de Test drive. 

Puteţi avea acces în orice moment la datele colectate despre dumneavoastră, respectiv:

 • Informaţii personale (nume, adresă, email, telefon)
 • Tipul cererii
 • Originea cererii
 • Date de achiziţie/deţinere/folosinţă (modelul maşinii, produsele şi serviciile solicitate)
 • Datele de navigare de pe site-urile noastre

3. Prelucrări de date cu regim special

Metode de monitorizare in cadrul APAN BUSINESS CARS SRL

A. Supravegherea video:

 • Are ca scop asigurarea pazei şi protecției persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a instalațiilor APAN BUSINESS CARS SRL, prevenirea și combaterea săvârșirii infracțiunilor, precum şi a împrejmuirilor afectate acestora, și/sau realizarea unor interese legitime, cu condiția să nu se prejudicieze drepturile şi libertățile fundamentale sau interesul persoanelor vizate.
 • Prelucrarea vizează orice imagine care permite identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice;
 • Camerele de supraveghere video sunt amplasate în locuri vizibile şi sunt semnalizate corespunzător;
 • Prelucrarea Datelor salariaților prin mijloace de supraveghere video (de ex. casierie, tezaur, casete valori) este permisă pentru îndeplinirea unor obligații legale exprese (asigurarea pazei şi protecției bunurilor inclusiv prevenirea şi combaterea săvârșirii infracțiunilor) sau în temeiul unui interes legitim, cu respectarea drepturilor salariaților, în special a informării prealabile a acestora.

B. Asigurarea securității sistemului informațional şi a comunicărilor electronice în cadrul APAN BUSINESS CARSSRL:

 • Are ca scop protejarea informațiilor confidențiale, securitatea sistemelor informatice, prevenirea si/sau detectarea fraudelor, preîntâmpinării scurgerii informației care conține date cu caracter personal prin metoda excluderii accesului neautorizat la aceasta;
 • preîntâmpinării distrugerii, modificării, copierii, blocării neautorizate a datelor cu caracter personal în rețelele de telecomunicații și resursele informaționale; respectării cadrului normativ de folosire a sistemelor informaționale și a programelor de prelucrare a datelor cu caracter personal; asigurării caracterului complet, integru, veridic al datelor cu caracter personal în rețelele de telecomunicații și resurselor informaționale; păstrării posibilităților de gestionare a procesului de prelucrare și păstrare a datelor cu caracter personal, precum si protecția reputației. Vizează, de asemenea, urmărirea evoluției amenințărilor aferente sistemelor informatice și mai ales riscurile de natură logistică (intruziune, blocarea serviciilor, etc.). Prelucrările vizează doar datele de trafic şi datele de acces/transmitere a corespondenţei;
 • Cu toate acestea, accesarea /monitorizarea datelor de conținut este realizată numai în circumstanțe excepționale temeinic justificate precum și în cazurile determinate de necesitatea îndeplinirii unor prevederi legale;
 • Angajații vor fi informați la angajare, precum și ori de câte ori este cazul, despre modul de utilizare a conexiunii la internet și e-mail, precum și despre excepțiile aplicabile.

C. Monitorizarea autoturismelor proprietate a APAN BUSINESS CARSSRL /utilizate de către APAN BUSINESS CARSSRL / puse la dispoziţie de APAN BUSINESS CARSSRL unor terţe părţi:

 • Are ca scop securitatea autoturismelor(paza și protecția bunurilor). Datele care pot fi prelucrate în acest caz sunt: detaliile autovehiculului, ruta planificata, datele privind incidentul (data, ora, locul accidentului).

D. Controlul de acces fizic în cadrul APAN BUSINESS CARSSRL al angajaților:

Are ca scop asigurarea unui control al accesului in cadrul APAN SRL şi datele obținute în urma acestei prelucrări nu vor fi utilizate în alte scopuri subsecvente.

Durata de prelucrare a acestor date de monitorizare în cadrul APAN BUSINESS CARSSRL

În vederea scopurilor menționate la punctele A, B, C şi D, APAN BUSINESS CARS SRL va prelucra Datele pe parcursul relației cu Persoana Vizata sau pe perioada impusă de prevederile legale şi documentată în Nomenclatorul Arhivistic şi procedurile operaționale aplicabile fiecărui departament în parte.

Ulterior încheierii operațiunilor de Prelucrare a Datelor, în scopurile pentru care au fost colectate, acestea vor fi arhivate de către APAN BUSINESS CARS SRL pe durata de timp prevăzută în documentele normative interne, ulterior, la împlinirea termenului de stocare, fiind distruse astfel cum este precizat în procedura aplicabilă.

4. Cât timp vom stoca datele dumneavoastră?

În tabelul de mai jos sunt prezentate perioadele maxime în care vom stoca datele dumneavoastră. După expirarea acestei perioade, datele dumneavoastră vor fi şterse în siguranţă.

 

Scop

Perioadă stocare

Gestionarea relaţiei pre-contractuale cu clienţii

5 ani

Trimiterea de informaţii relevante despre vehicule şi servicii, măsurarea performanţei campaniilor de promovare, servicii de vânzare şi post-vânzare

5 ani pentru clienţi, 3 ani pentru prospecţi

Trimiterea de anunţuri de reclamă personalizată despre vehicule, produse şi servicii, precum şi oferirea de experienţe personalizate clienţilor

5 ani pentru clienţi, 3 ani pentru prospecţi

Efectuarea de sondaje privind satisfacţia clienţilor

3 ani de la încheierea sondajului

5. Cui i-am mai putea da acces la datele tale personale?

Am putea să dăm acces la unele dintre informaţiile dumneavoastră personale unora dintre partenerii noştri în scopul de a ne îmbunătăţi serviciile. Noi ne asigurăm contractual şi operaţional că aceştia sunt la fel de angajaţi ca noi în protejarea datelelor şi informaţiilor cu caracter personal.

Partenerii noştri direcţi

Partenerii noştri utilizează datele dumneavoastră pentru a vă oferi servicii mai bune. Acestea ar putea include tratarea unor solicitări speciale, oferte personalizate şi informarea dumneavoastră – cum ar fi de exemplu un nou model disponibil pentru Test Drive sau prezentarea şi transmiterea de oferte privind serviciile post-vânzare.

Furnizori de servicii

Furnizăm datele dumneavoastră către companii care oferă servicii în numele nostru. Printre acestea sunt incluse:

 • servicii de hosing website
 • servicii de e-mail
 • marketing
 • sponsorizări tombole
 • concursuri & promoţii
 • servicii de auditare
 • comenzi clienţi
 • analiza datelor
 • service clienţi
 • studii şi cercetări privind satisfacţia clienţilor

Toate aceste companii au obligaţii stricte privind protejarea datelor dumneavoastră.

Afiliaţii grupului de firme APAN

Este posibil să împărtăşim informaţii cu alte companii din grupul APAN sau parteneri direcţi şi să le transferăm unei terţe părţi, în caz de fuziune sau reorganizare, cu notificarea dumneavoastră prealabilă.

Motive de conformitate şi securitate

Ar putea fi necesar să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal autorităţilor publice şi guvernamentale din motive de securitate naţională, de aplicare a legii sau din alte motive de importanţă publică. Atunci când legea ne va permite, vă vom informa înainte de un astfel de transfer.

De asemenea, putem divulga informaţii personale dacă determinăm cu bună-credinţă că dezvăluirea este necesară pentru a ne proteja drepturile, pentru a rezolva conflictele juridice, pentru a ne respecta termenii şi condiţiile, a investiga o fraudă sau pentru a ne proteja utilizatorii.

Transferul datelor în Spaţiul Economic European

În cazul transferării datelor cu caracter personal in Spaţiul Economic European (SEE), entităţile din grupul APAN şi partenerii noştri acordă o atenţie deosebită modului în care datele sunt prelucrate, punând în aplicare clauzele modelului UE cu entitatea din SEE. În cazul în care se efectuează astfel de transferuri în SEE, puteţi obţine o copie a clauzelor modelului UE prin trimiterea solicitării dvs. la adresa de e-mail protectiadatelor@apan.ro sau la adresa postala Brăila, Şos DN 22B, km 4, cod poştal 810550.

6. Care sunt drepturile tale?

Dumneavoastră aveți o serie de drepturi în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. Anumite drepturi sunt destul de complexe și includ derogări, fapt pentru care este recomandat să citiți legislația aferentă, precum și directivele emise de către autoritățile competențe pentru a obține explicații complete cu privire la aceste drepturi. În caz contrar, puteți găsi un rezumat al drepturilor dvs. în secțiunea de mai jos.

1. Dreptul la accesarea datelor.Aveți dreptul de a obține confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu procesate de către noi. În plus, aveți dreptul să obțineți informații mai detaliate în ceea ce privește datele personale stocate și în ceea ce privește

procesarea lor de către noi și, în anumite circumstanțe, aveți dreptul să obțineți o copie a acestor date personale.

2. Dreptul la rectificarea datelor.Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor personale incorecte și ținând cont de scopul în care ele sunt procesate, să solicitați completarea datelor personale care lipsesc.

3. Dreptul la ștergerea datelor.În anumite cazuri, aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate. Aceste circumstanțe includ:

 • atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau procesate;
 • atunci când vă retrageți consimțământul pentru procesarea pe bază de consimțământ;
 • atunci când procesarea este în scopuri de marketing direct;
 • atunci când datele personale au fost procesate fără respectarea legislației în vigoare. Totuși, există anumite derogări generale de la dreptul de ștergere a datelor. Aceste derogări generale includ cazurile în care procesarea este necesară:
  1. pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;
  2. pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau;
  3. pentru stabilirea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.

4. Dreptul la restricționarea procesării.În anumite cazuri, aveți dreptul la restricționarea procesării datelor dvs. personale. Acolo unde procesarea a fost restricționată, noi putem continua să stocăm datele dvs. personale. Altfel, noi le vom procesa numai atunci când:

 • avem consimțământul dvs.;
 • sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;
 • sunt necesare pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;
 • din considerente importante care vizează interesul public.

5. Dreptul la portabilitatea datelor.În măsura în care cadrul legal pentru procesare este reprezentat de consimțământul dvs. Și această procesare este realizată prin mijloace automatizate, aveți dreptul să obțineți datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, folosit în mod uzual și compatibil cu dispozitivele de citire generice. Totuși, acest drept nu se aplică acolo unde exercitarea lui ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.

6. Dreptul la obiecție.Aveți dreptul să obiectați cu privire la procesarea datelor dvs. personale din considerente specifice situației dvs. individuale, dar numai în măsura în care temeiul legal pentru procesare e acela că procesarea este necesară:

 1. pentru desfășurarea unei acțiuni în interesul public sau în exercițiul oricărei autorități oficiale investite sau;
 2. în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de către o entitate tertă. Într-un astfel de caz noi vom înceta procesarea datelor personale, cu excepția situației când putem demonstra considerente legitime convingătoare pentru procesare care au precedență în raport cu interesele, drepturile și libertățile dvs., sau atunci când procesarea are ca scop stabilirea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.

Aveți, de asemenea, dreptul să obiectați cu privire la procesarea de către noi a datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct. Dacă ridicați o astfel de obiecție, noi vom înceta procesarea datelor dvs. personale în acest scop.

7. Dreptul la retragerea consimțământului.În măsura în care temeiul legal pentru procesarea datelor decurge din consimțământul dvs., aveți dreptul să va retrageți în orice moment din acel consimțământ. În cazul în care vă retrageți dintr-un consimțământ acordat, noi vom înceta procesarea datelor dvs. personale, în afara cazurilor și în măsură în care continuarea procesării este permisă sau obligatorie în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare sau cu alte legi și reglementări care se aplică în acest context. Retragerea de către dvs. a consimțământul acordat nu va afecta sub nicio formă temeiul legal în bază căruia s-a făcut procesarea înainte de retragerea consimțământului. Dacă vă abțineți de la furnizarea consimțămintelor necesare sau dacă va retrageți ulterior din aceste consimțăminte, acest lucru poate avea drept consecință faptul că nu veți mai putea beneficia de o parte din oferta de servicii furnizate de noi.

8. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor.Aveți dreptul să înregistrați oricând o plângere la autoritatea locală de supraveghere a protecției datelor. Autoritatea de supraveghere a protecției datelor în România este:

            Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, București, România
 • Telefon: +40318059211
 • Website: http://www.dataprotection.ro/

Facem tot posibilul să ne asigurăm că vă protejăm datele dvs. personale, să vă informăm despre modul în care procesam datele dvs. cu caracter personal și să ne conformăm cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. 

În cazul în care aveți nemulțumiri cu privire la prelucrarea și protejarea datelor dvs. personale sau cu privire la informațiile pe care vi le-am furnizat, vă încurajăm să ne sesizați în acest sens pentru că noi să putem îmbunătăți serviciile. Vă rugăm, de asemenea, să ne contactați fără ezitare atunci când vreți să vă exercitați drepturile dvs.

Vă rugăm să ne contactați prin intermediul datelor de contact enumerate la începutul documentului.

De asemenea vă rugăm să ne furnizați informațiile relevante pentru procesarea solicitării dvs., inclusiv numele întreg și adresa e-mail, astfel încât noi să vă putem identifica. Vom da curs solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate.

Vă puteți retrage oricând dintr-un consimțământ referitor la primirea newsletterelor etc. și vă puteți dezabona de la o listă de e-mail urmând instrucțiunile din orice e-mail sau comunicare primită de la noi.

Puteţi accesa datele dvs. personale sau puteţi cere să fie şterse sau modificate în orice moment. De asemenea, puteţi solicita să primiţi datele dvs. personale într-un format standard.

Puteţi obiecta ca datele dumneavoastră să fie procesate sau să solicitaţi restricţionarea utilizării acestora.

Pentru a face o cerere sau o plângere, puteţi contacta responsabilul nostru pentru protecţia datelor, la adresa de e-mail protectiadatelor@apan.ro sau la adresa poştală Brăila, Şos DN 22B, km 4, cod poştal 810550.

În cele din urmă, dacă simţiţi necesar, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la autoritatea competentă pentru protecţia datelor.

 

Anexa la Contractul Cadru de Închiriere 

APAN Business Cars SRL

Punct de lucru ……………………..… Departament ………..……..... Operator ………..……….…………….

 

Declarație de consimțământ pentru prelucrarea datelor cu caracter personal

 

Subsemnatul/subsemnata (nume şi prenume)..................................................................................…

Adresa Judet/Sector:......................................Loc:................................Str:.................................................… nr ..........… bl........… sc...........… et...........… ap....… identificat(ă) cu CI/BI...… seria....… nr................, emisa de.................... la data................… telefon........................… email .................................................... 

 

Sunt de acord ca datele cu caracter personal furnizate de mine să fie utilizate în scopurile de mai jos:  

 

1) Comunicări referitoare la produsele și serviciile oferite la cererea mea și/sau ca urmare a unui contract/unei comenzi existent(e); comunicarea de răspunsuri (inclusiv oferte personalizate) ca urmare a unei solicitări punctuale.

□ Poștă    □ Telefon   □ SMS    □ E-Mail    □ Nu doresc să fiu contactat(ă)   

 

2) Transmiterea de oferte personalizate/informații pentru categoriile de produse și servicii comercializate de societate

□ Poștă    □ Telefon   □ SMS    □ E-Mail    □ Nu doresc să fiu contactat(ă)  

 

3) Transmiterea de informații /invitații la evenimente (de exemplu: târguri /expoziții cu sau fără drive-test /tombole/ concerte/ spectacole/ conferințe/ competiții)

□ Poștă    □ Telefon   □ SMS    □ E-Mail    □ Nu doresc să fiu contactat(ă)

 

4) Sondaje de opinie referitoare la produsele și serviciile oferite/ asigurarea/îmbunătățirea calității

□ Poștă    □ Telefon   □ SMS    □ E-Mail    □ Nu doresc să fiu contactat(ă)

 

5) Memento pentru programări de service  

□ Poștă    □ Telefon   □ SMS    □ E-Mail    □ Nu doresc să fiu contactat(ă)  

 

6) Transmiterea de știri/anunțuri/comunicate de presă cu privire la domeniul de activitate al societății (inclusiv produsele și serviciile) 

□ Poștă    □ Telefon   □ SMS    □ E-Mail    □ Nu doresc să fiu contactat(ă)   

 

7) Prezentare si testare de produse (drive-test/probă de lucru)

□ Poștă    □ Telefon   □ SMS    □ E-Mail    □ Nu doresc să fiu contactat(ă)  

 

8)Transmiterea de mesaje de felicitare cu diverse ocazii (zile de naștere/onomastici/sărbători religioase), însoțite sau nu de informații privind modalitatea în care pot fi acordate eventuale cadouri pentru aceste ocazii.

□ Poștă    □ Telefon   □ SMS    □ E-Mail    □ Nu doresc să fiu contactat(ă)  

 

Data.....................................                                                   Semnătura.............................

 

 

Informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal

Prezentul consimțământ este acordat de bunăvoie și poate fi oricând revocat în scris la adresa de mai sus a societăţii noastre sau prin e-mail la protectiadatelor@drive2u.ro.

Atât consimțământul, cât și revocarea acestuia se aplică exclusiv pentru societatea mai sus identificată.

Prin semnătura dumneavoastră, luați la cunoștință și declarația cu privire la protecția datelor cu caracter personal, alte informații importante cu privire la protecția datelor cu caracter personal, o listă a prestatorilor noștri de servicii și informații importante referitoare la procesarea datelor cu caracter personal care nu necesită acordul dumneavoastră. Solicitați un exemplar sau vizitați pagina noastră web drive2u.ro

 

Anexa la Contractul Cadru de Inchiriere 

Termeni şi condiţii comerciale

Prezenţii termeni și condiții ("Termenii", "Acordul") reprezintă un acord între APAN BUSINESS CARS S.R.L. ("APAN BUSINESS CARS S.R.L.", "noi" sau "nostru/noastră/noştri/noastre") și dumneavoastră ("Utilizatorul", "dumneavoastră" sau "a/al/ai/ale dumneavoastră"). Prezentul Acord stabilește termenii și condițiile generale ale utilizării de către dumneavoastră a site-ului web drive2u.ro și a oricăror produse sau servicii (denumite în mod colectiv "Site-ul" sau "Serviciile").

 

Conturi şi calitatea de membru

Dacă creați un cont pe Site, sunteți responsabil pentru păstrarea securității contului dumneavoastră și sunteți pe deplin responsabil pentru toate activitățile care apar în cadrul contului și orice alte acțiuni întreprinse în legătură cu acesta. Furnizarea de informații de contact false de orice fel poate duce la închiderea contului. Trebuie să ne anunțați imediat orice utilizare neautorizată a contului dumneavoastră sau orice alte încălcări ale securității. Nu vom fi răspunzători pentru niciun fel de acte sau omisiuni ale dumneavoastră, inclusiv orice daune de orice fel cauzate ca urmare a unor astfel de acte sau omisiuni. Este posibil să suspendăm, să dezactivăm sau să ștergem contul dumneavoastră (sau orice parte a acestuia) dacă constatăm că ați încălcat orice prevedere a prezentului Acord sau că respectivul dumneavoastră comportament sau conținut ar tinde să aducă atingere reputației noastre și fondului nostru comercial. Dacă ștergem contul dumneavoastră din motivele de mai sus, nu vă puteţi reînregistra pentru serviciile noastre. Este posibil să blocăm adresa dumneavoastră de e-mail și adresa de protocol de Internet pentru a împiedica înregistrarea ulterioară.

Conţinutul utilizatorului

Nu deținem niciun fel de date, informații sau materiale ("Conținut") pe care le postaţi pe Site în timpul utilizării Serviciului. Vă revine responsabilitatea exclusivă pentru exactitatea, calitatea, integritatea, legalitatea, fiabilitatea, natura adecvată și proprietatea intelectuală sau dreptul de a utiliza Conținutul postat. Putem monitoriza Conținutul de pe site-ul Web postat sau creat prin intermediul Serviciilor noastre de către dumneavoastră. Dacă nu este permis în mod expres de dumneavoastră, utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului nu ne acordă licenţa de a utiliza, reproduce, adapta, modifica, publica sau distribui Conținutul creat de dumneavoastră sau stocat în contul dumneavoastră de utilizator în scopuri comerciale, de marketing sau în orice scopuri similare. Dar ne acordaţi permisiunea de a accesa, copia, distribui, stoca, transmite, reformata, afișa și efectua Conținutul contului dumneavoastră de utilizator numai în măsura în care este necesar pentru furnizarea Serviciilor. Fără a limita oricare dintre aceste declaraţii sau garanții, avem dreptul, deși nu obligația, de a refuza sau elimina orice Conținut care, în opinia noastră rezonabilă, încalcă oricare dintre politicile noastre sau este în orice fel periculos sau deranjant.

Facturare şi plăţi

Veți plăti toate taxele sau comisioanele în contul dumneavoastră, în conformitate cu comisioanele, taxele și termenele de facturare în vigoare în momentul în care o taxă sau un comision este datorat(ă) și plătibil(ă). Dacă, în opinia noastră, achiziția dumneavoastră constituie o tranzacție cu risc ridicat, vă vom solicita să ne furnizați o copie a cărţii dumneavoastră de identitate valabilă, cu fotografie, eliberată de guvern și, eventual, o copie a unei declarații bancare recente pentru cardul de credit sau de debit utilizat pentru achiziție. Ne rezervăm dreptul de a modifica produsele și prețurile produselor în orice moment. De asemenea, ne rezervăm dreptul de a refuza orice comandă pe care o plasați la noi. Putem, la discreția noastră, să limităm sau să anulam cantitățile cumpărate per persoană, per gospodărie sau per comandă. Aceste restricții pot include comenzi plasate prin sau sub același cont de client, același card de credit și/sau comenzi care utilizează aceeași adresă de facturare și/sau de livrare. În cazul în care efectuăm o modificare sau anulare a unei comenzi, este posibil să încercăm să vă informăm contactând adresa de e-mail și/sau adresa de facturare / numărul de telefon furnizat la momentul efectuării comenzii.

Exactitatea informaţiilor

Ocazional pot exista informații pe Site care conțin erori tipografice, inexactități sau omisiuni care se referă la promoții și oferte. Ne rezervăm dreptul de a corecta orice erori, inexactități sau omisiuni și de a modifica sau actualiza informații sau de a anula comenzi dacă orice informație de pe Site sau privind orice Serviciu aferent este inexactă, în orice moment, fără notificare prealabilă (inclusiv după ce ați plasat comanda) . Nu ne asumăm nicio obligație de a actualiza, modifica sau clarifica informațiile de pe Site, inclusiv, dar fără limitare la informații referitoare la prețuri, cu excepția cazurilor prevăzute prin lege. Nu trebuie să fie luată în considerare nicio dată de actualizare specifică înscrisă pe Site, pentru a indica faptul că toate informațiile de pe Site sau privind orice Serviciu conex au fost modificate sau actualizate.


Vă rugăm să rețineți că afișajul imaginii și specificațiile vehiculului descriu doar o ilustrare a categoriei vehiculului (cu excepția erorilor). Rezervarea se face numai pentru o categorie de vehicule, dar nu pentru un anumit vehicul.


Toate informațiile privind dimensiunile, greutățile etc. se bazează pe cea mai mică categorie disponibilă de model.

Servicii ale unor terţi

Dacă decideți să activați, să accesați sau să utilizați servicii ale unor terți, vă informăm că accesul și utilizarea respectivelor alte servicii sunt reglementate numai prin termenii și condițiile respectivelor alte servicii și că nu aprobăm, nu suntem responsabili sau răspunzători pentru și nu emitem nicio declarație cu privire la niciun aspect al acestor alte servicii, inclusiv, dar fără limitare la conținutul acestora sau modul în care tratează datele (inclusiv datele dumneavoastră) sau orice interacțiune dintre dumneavoastră și furnizorul respectivelor alte servicii. Renunți irevocabil la orice revendicare împotriva companiei APAN BUSINESS CARS S.R.L. cu privire la respectivele alte servicii. APAN BUSINESS CARS S.R.L. nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daune sau pierderi cauzate sau presupuse a fi cauzate de sau în legătură cu activarea, accesul sau utilizarea oricăror alte astfel de servicii sau bazarea pe practicile de confidențialitate, procesele de securitate a datelor sau alte politici ale respectivelor alte servicii. Este posibil să vi se solicite să vă înregistrați sau să vă conectați la aceste alte servicii pe respectivele lor site-uri web. Accesând orice alte servicii, permiteți în mod expres companiei APAN BUSINESS CARS S.R.L. să dezvăluie datele dumneavoastră necesare pentru a facilita utilizarea sau activarea respectivului alt serviciu.

 

Copii de siguranţă

Efectuăm copii de siguranţă regulate ale site-ului web și conținutului, totuşi, aceste copii de siguranță sunt doar pentru scopurile noastre administrative proprii și nu sunt garantate în niciun fel. Sunteți responsabil pentru păstrarea propriilor copii de siguranță ale datelor dumneavoastră. Nu oferim niciun fel de despăgubire pentru date pierdute sau incomplete în cazul în care copiile de siguranţă nu funcționează corespunzător. Vom face tot posibilul pentru a asigura copii de siguranţă complete și exacte, dar nu ne asumăm nicio responsabilitate pentru această îndatorire.

Legături la alte site-uri web

Deși acest Site poate fi conectat la alte site-uri web, aceasta nu implică, în mod direct sau indirect, nicio aprobare, asociere, sponsorizare, andosare sau afiliere a noastră la orice site web, dacă nu este indicat în mod specific în prezentul. Nu suntem responsabili pentru examinare sau evaluare, și nu garantăm ofertele nici unor companii sau persoane fizice sau conținutul site-urilor acestora. Nu ne asumăm nicio responsabilitate sau răspundere pentru acțiunile, produsele, serviciile și conținutul oricăror alte terțe părți. Trebuie să examinați cu atenție situațiile juridice și alte condiții de utilizare ale oricărui site pe care îl accesați printr-un link de pe acest Site web. Conectarea dumneavoastră la orice alte site-uri web aflate în afara site-ului este pe propriul dumneavoastră risc.

Utilizări interzise

În plus față de alți termeni prevăzuți în Acord, vă este interzis să utilizați Site-ul web sau Conținutul său: (a) în orice scop ilegal; (b) pentru a solicita altor persoane să efectueze sau să participe la orice acte ilegale; (c) pentru a încălca orice reglementări, reguli, legi sau ordonanțe locale internaționale, federale, provinciale sau de stat; (d) pentru a încălca sau viola drepturile noastre de proprietate intelectuală sau drepturile de proprietate intelectuală ale altora; (e) pentru a hărțui, abuza, insulta, produce prejudicii, defăima, calomnia, denigra, intimida sau discrimina pe criterii de gen, orientare sexuală, religie, etnie, rasă, vârstă, origine națională sau invaliditate; (f) pentru a prezenta informații false sau înșelătoare; (g) pentru a încărca sau transmite viruși sau orice alt tip de cod rău intenționat care va fi sau poate fi utilizat în orice fel care va afecta funcționalitatea sau funcționarea Serviciului sau a oricărui site web, a altor site-uri sau a Internetului; (h) pentru a culege sau a urmări informații personale ale altora; (i) pentru acţiuni de tip spam, phish, pharm, pretext, spider, crawl sau scrape; (j) în orice scop obscen sau imoral; sau (k) pentru a interfera cu sau a înşela caracteristicile de securitate ale Serviciului sau oricărui site web asociat, altor site-uri sau Internetului. Ne rezervăm dreptul de a înceta utilizarea de către dumneavoastră a Serviciului sau a oricărui site web aferent pentru încălcarea oricărora dintre utilizările interzise.

Drepturi de proprietate intelectuală

Prezentul Acord nu vă transferă nicio proprietate intelectuală deținută de către APAN BUSINESS CARS S.R.L. sau terțe părți și toate drepturile, titlurile și interesele asupra și în legătură cu respectiva proprietate vor rămâne (între părți) numai ale companiei APAN BUSINESS CARS S.R.L. Toate mărcile comerciale, mărcile de servicii, grafica și siglele utilizate în legătură cu Site-ul sau Serviciile noastre sunt mărci comerciale sau mărci comerciale înregistrate ale licențiatorilor companiilor  APAN BUSINESS CARS S.R.L. sau APAN BUSINESS CARS S.R.L. Alte mărci comerciale, mărci de servicii, grafică și logo-uri utilizate în legătură cu Site-ul sau Serviciile noastre pot fi mărci comerciale ale altor terțe părți. Utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului și a Serviciilor noastre nu vă acordă dreptul sau licența de a reproduce sau de a folosi în alt mod orice mărci comerciale ale companiei APAN BUSINESS CARS S.R.L. sau ale unor terți.

Renunţarea la garanţie

Sunteți de acord cu faptul că utilizarea Site-ului sau a Serviciilor noastre este exclusiv pe propria dumneavoastră răspundere. Conveniţi asupra faptului că respectivul Serviciu este furnizat "așa cum este" și "aşa cum este disponibil". Refuzăm în mod expres să acceptăm orice garanție de orice natură, expresă sau implicită, inclusiv, dar fără limitare la garanțiile implicite de vandabilitate, caracter adecvat pentru un anumit scop și neîncălcare. Nu oferim nicio garanție că Serviciile vor îndeplini cerințele dumneavoastră sau că Serviciul va fi neîntrerupt, în timp util, securizat sau fără erori; nici nu oferim nicio garanție cu privire la rezultatele ce pot fi obținute din utilizarea Serviciului sau în ceea ce privește exactitatea sau fiabilitatea oricăror informații obținute prin intermediul Serviciului sau că defectele din Serviciu vor fi remediate. Înțelegeți și sunteți de acord cu faptul că orice material și/sau date descărcate sau obținute în alt mod prin utilizarea Serviciului se efectuează la discreția dumneavoastră proprie și pe propriul dumneavoastră risc și că veți fi singurul răspunzător pentru orice deteriorare a sistemului dumneavoastră informatic sau pierderea de date ce rezultă din descărcarea unor astfel de materiale și/sau date. Nu acordăm nicio garanție cu privire la niciun fel de bunuri sau servicii achiziționate sau obținute prin intermediul Serviciului sau a oricăror tranzacții încheiate prin intermediul Serviciului. Niciun sfat sau informații, fie verbale, fie scrise, obținute de către dumneavoastră de la noi sau prin intermediul Serviciului nu vor crea nicio garanție care nu este emisă în mod expres în prezentul.

Limitarea răspunderii

În măsura maxim permisă prin legislaţia în vigoare, APAN BUSINESS CARS SRL, afiliații săi, cadrele sale de conducerii, directorii, angajații, agenții, furnizorii sau licențiatorii săi nu vor fi răspunzători faţă de nicio persoană pentru: (a) orice daune indirecte, incidente, speciale, punitive (inclusiv, dar fără limitare la daune pentru profituri, venituri, vânzări, fond comercial, utilizare sau conținut pierdute, impactul asupra afacerii, întreruperea activității, pierderea economiilor anticipate, pierderea de oportunități de afaceri) indiferent de modul în care sunt cauzate, în baza oricărei teorii privind răspunderea, inclusiv, dar fără limitare la răspundere contractuală, delictuală, prin garanție, încălcarea obligaţiei legale, neglijență sau altfel, chiar dacă APAN BUSINESS CARS SRL a fost informată cu privire la posibilitatea unor astfel de daune sau ar fi putut prevedea respectivele daune. În măsura maxim permisă prin legislaţia în vigoare, răspunderea de ansamblu a companiei APAN BUSINESS CARS S.R.L. și afiliaților săi, cadrelor sale de conducere, angajaților, agenților, furnizorilor și licențiatorilor săi în legătură cu serviciile vor fi limitate la o sumă mai mare de un dolar sau orice sumă efectiv plătită în numerar de către dumneavoastră către APAN BUSINESS CARS S.R.L. pentru perioada precedentă de o lună anterioară primului eveniment sau evenimentului care generează respectiva răspundere. Limitările și excluderile se aplică și în cazul în care această remediere nu vă compensează integral orice pierderi sau nu îşi îndeplineşte scopul esențial.

Despăgubirea 

Sunteți de acord să despăgubiți pentru și să protejaţi APAN BUSINESS CARS S.R.L. și afiliații, directorii săi, cadrele sale de conducere, angajații și agenții săi împotriva oricăror răspunderi, pierderi, daune sau costuri, inclusiv onorariile rezonabile ale avocaţilor, contractate în legătură cu sau rezultând din orice acuzaţii, revendicări, acţiuni, dispute sau cereri ale unor terţi, emise împotriva oricărora dintre aceştia ca urmare a sau în legătură cu Conținutul dumneavoastră, utilizarea de către dumneavoastră a Site-ului sau a Serviciilor sau orice abatere intenționată din partea dumneavoastră.

 

Clauza de separabilitate

Toate drepturile și restricțiile cuprinse în prezentul Acord pot fi exercitate și vor fi aplicabile și angajante numai în măsura în care nu încalcă nicio lege în vigoare și sunt destinate a fi limitate în măsura necesară pentru ca acestea să nu facă prezentul Acord ilegal, nevalabil sau inaplicabil. În cazul în care o prevedere sau o parte a oricărei prevederi din prezentul Acord va fi declarată ilegală, nevalabilă sau inaplicabilă de către o instanță competentă, intenția părților este ca prevederile sau părţile rămase să constituie acordul lor cu privire la obiectul acesteia și toate celelalte prevederi sau părţile rămase să rămână în vigoare și să producă efecte depline.

 

Soluţionarea disputelor

Elaborarea, interpretarea și îndeplinirea prezentului Acord și orice dispute ce rezultă din acesta se vor supune normelor de drept material și procedurale române, fără a se ţine seama de regulile sale privind conflictele sau alegerea legislaţiei și, în măsura posibilă, legislaţiei române. Competența exclusivă și locul de desfășurare a acțiunilor legate de obiectul prezentului vor fi instanțele de stat și federale situate în România și, prin prezenta, vă supuneţi jurisdicției personale a respectivelor instanțe. Prin prezenta, renunțați la orice drept la un proces juridic în orice procedură care decurge din sau în legătură cu prezentul Acord. Convenția Națiunilor Unite privind Contractele de Vânzare Internațională de Mărfuri nu se aplică prezentului Acord.

Cesionarea 

Nu vă este permis să cesionați, să revindeți, să sub-licențiați sau să transferați sau să delegaţi altfel drepturile sau obligațiile dumneavoastră în baza prezentului, integral sau parțial, fără acordul nostru scris prealabil, acord ce  va fi la discreția noastră exclusivă și fără obligație; orice astfel de cesionare sau transfer este nul(ă). Suntem liberi să cesionăm oricare dintre drepturile sau obligațiile sale, integral sau parțial, oricărei părți terțe, ca parte a vânzării tuturor activelor sale sau întregului pachet de acţiuni al său sau a unei părţi substanțiale din acestea sau ca parte a unei fuziuni.

Modificări şi amendamente

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment prezentul Acord sau politicile acestuia referitoare la Site-ul web sau la Servicii, care sunt în vigoare în momentul publicării pe site a unei versiuni actualizate a prezentului Acord. Când o vom face, vom revizui data actualizată în partea de jos a acestei pagini. Utilizarea în continuare a Site-ului web după orice astfel de modificări va constitui acordul dumneavoastră cu privire la respectivele modificări.

Acceptarea prezenţilor termeni

Confirmaţi faptul că ați citit prezentul Acord și sunteți de acord cu toți termenii și toate condițiile acestuia. Prin utilizarea Site-ului sau a Serviciilor sale, sunteți de acord să vă supuneţi termenilor prezentului Acord. Dacă nu sunteți de acord să respectați termenii prezentului Acord, nu sunteți autorizat să utilizați sau să accesați Site-ul și Serviciile sale.

Contactaţi-ne

Dacă aveţi orice întrebări despre prezentul Acord, vă rugăm să ne contactaţi.

Politica aplicaţiilor de tip Cookie 

Prezenta politică privind aplicațiile de tip cookie ("Politica") descrie ce aplicații de tip Cookie există şi cum le utilizează APAN BUSINESS CARS S.R.L. ("APAN BUSINESS CARS S.R.L.", "noi" sau "a/al/ai/ale noastră/nostru/noştri /noastre") pe site-ul web drive2u.ro şi oricare dintre produsele sau serviciile sale (denumite în mod colectiv "Site-ul web" sau "Serviciile").

Trebuie să citiţi prezenta Politică pentru a putea înţelege ce tip de aplicaţii cookie utilizăm, informaţiile pe care la culegem utilizând aplicaţii de tip cookie şi modul în care sunt utilizate acele informaţii. Ea descrie, de asemenea, opţiunile disponibile dumneavoastră în ceea ce priveşte acceptarea sau refuzul utilizării de aplicaţii de tip cookie. Pentru informaţii suplimentare privind modul în care utilizăm, stocăm şi păstrăm datele dumneavoastră cu caracter personal, consultaţi Politica noastră de confidenţialitate.

Ce sunt aplicaţiile de tip Cookie?

Aplicaţiile de tip cookie sunt mici bucăţele de date stocate în fişiere text care sunt salvate pe calculatorul dumneavoastră sau pe alte dispozitive atunci când site-uri web sunt încărcate într-un browser. Ele sunt utilizate pe scară largă pentru a ne aminti de dumneavoastră şi preferințele dumneavoastră, fie pentru o vizită unică (printr-o "aplicaţie de tip cookie de sesiune") fie pentru mai multe vizite repetate (utilizând o " aplicaţie de tip cookie persistentă").

Aplicaţiile de tip cookie de sesiunesuntaplicaţii de tip cookietemporare care sunt utilizate pe parcursul vizitei dumneavoastră pe Site-ul web şi expiră atunci când închideţi browser-ul web.

Aplicaţiile de tip cookie persistente sunt utilizate pentru a ne aminti preferinţele dumneavoastră în cadrul Site-ului nostru web şi rămân pe calculatorul dumneavoastră de birou sau pe dispozitivul mobil chiar şi după ce închideţi  browser-ul dumneavoastră sau vă reporniţi calculatorul. Ele vă asigură o experienţă consecventă şi eficientă în timp ce vizitaţi Site-ul nostru web sau utilizaţi Serviciile noastre.

Aplicaţiile de tip cookie pot fi setate de către Site-ul web ("aplicaţii de tip cookie primare"), sau de către terţi, precum cele care deservesc conţinutul sau furnizează servicii de publicitate sau analitică pe site-ul web ("terţe aplicaţii de tip cookie "). Aceste terţe părţi vă pot recunoaşte atunci când vizitaţi site-ul nostru web şi, de asemenea, atunci când vizitaţi anumite alte site-uri web.

Ce fel de aplicaţii de tip Cookie utilizăm?

Aplicaţii tip Cookie necesare

Aplicaţiile de tip cookie necesare ne permit să vă oferim cea mai bună experiență posibilă atunci când accesaţi şi navigaţi pe Site-ul nostru web şi când utilizaţi funcţiile sale. De exemplu, aceste aplicaţii de tip cookiene permit să recunoaştem că aţi creat un cont şi v-aţi conectat la acel cont pentru a accesa conţinutul.

Aplicaţii tip Cookie de funcţionalitate

Aplicaţiile de tip cookie de funcţionalitate ne permit să exploatăm Site-ul web şi Serviciile noastre în conformitate cu alegerile pe care le faceţi. De exemplu, vom recunoaşte numele dumneavoastră de utilizator şi ne vom aminti cum aţi personalizat Site-ul web şi Serviciile în timpul vizitelor viitoare.

Aplicaţii tip Cookie analitice

Aceste aplicaţii de tip cookiene permit nouă şi terţelor servicii să culegem date de ansamblu în scopuri statistice cu privire la modul în care vizitatorii noştri utilizează Site-ul web. Aceste aplicaţii de tip cookienu conţin informaţii cu caracter personal precum nume şi adrese de e-mail şi sunt utilizate pentru a ne ajuta să îmbunătăţim experienţa dumneavoastră ca utilizator al Site-ului web.

Aplicaţii tip Cookie publicitare

Aplicaţiile de tip cookie publicitare ne permit nouă şi terţelor părţi să vă prezentăm reclame relevante în mod mai eficient şi ne ajută să culegem date de audit agregate, cercetare şi raportarea privind performanţa pentru promotori. Ele ne permit şi să înţelegem şi să îmbunătăţim prezentarea de reclame către dumneavoastră şi modul în care anumite reclame v-au fost prezentate.

Browser-ul dumneavoastră web poate solicita reclame direct de la servere publicitare de rețea, aceste reţele pot vizualiza, edita sau seta propriile lor aplicaţii de tip cookie, ca şi cum dumneavoastră aţi fi solicitat o pagină web de pe site-ul lor web.

Deşi nu utilizăm aplicaţii de tip cookiepentru a crea un profil al comportamentului dumneavoastră de navigare pe terţe site-uri, utilizăm date agregate de la terţe părţi pentru a vă prezenta reclame relevante, bazate pe interesul dumneavoastră. Nu furnizăm promotorilor informaţii cu caracter personal pe care le culegem.

Aplicaţii tip Cookie pentru mediile sociale

Terţele aplicaţi de tip cookie de pe site-urile mediilor sociale (precum Facebook, Twitter, etc.) ne permit să urmărim utilizatorii reţelelor sociale atunci când vizitează Site-ul nostru web, când utilizează Serviciile noastre sau partajează conţinut, utilizând un mecanism de etichetare pus la dispoziţie de către acele reţele sociale.

Aceste aplicaţii de tip cookie sunt, de asemenea, utilizate în scopuri de monitorizare a evenimentelor şi remarketing. Orice date culese cu ajutorul acestor etichete vor fi utilizate în conformitate cu politica noastră de confidenţialitate şi cele ale reţelelor sociale. Nu vom culege sau partaja informaţii identificabile personal de la utilizator.

Utilizăm balize web sau pixeli de urmărire?

E-mailurile noastre pot conţine o "baliză web" (sau un "pixel de urmărire") pentru a ne informa atunci când e-mailurile noastre sunt deschise şi a verifica orice click-uri prin intermediul acestora la link-uri sau reclame în cadrul e-mailului.

Putem utiliza aceste informaţii în scopuri ce includ stabilirea e-mailurilor noastre care sunt mai interesante pentru utilizatori şi a întreba dacă utilizatorii care nu deschis e-mailurile noastre doresc să continue primirea lor.

Pixelul va fi şters atunci când ştergeţi e-mailul. Dacă nu doriţi ca pixelul să fie descărcat pe dispozitivul dumneavoastră, trebuie să citiţi e-mailul în vizualizare cu text simplu sau cu imaginile dezactivate.

Care sunt opţiunile dumneavoastră privind aplicaţiile de tip cookie?

Dacă nu vă place ideea de aplicaţii de tip cookie sau anumite tipuri deaplicaţiile cookie, vă puteţi schimba setările browser-ului pentru a şterge aplicaţiile de tip cookiecare au fost deja setate şi pentru a nu accepta noi aplicaţii de tip cookie. Pentru a afla mai multe despre modul în care puteţi face aceasta sau a afla mai multe despre aplicaţiile de tip cookie, vizitaţi internetcookies.org

 

Modificări şi amendamente

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment prezenta Politică referitoare la Site-ul web sau la Servicii, care este în vigoare în momentul publicării pe site a unei versiuni actualizate a prezentei Politici pe Site-ul web. Când o vom face, vom revizui data actualizată în partea de jos a acestei pagini. Utilizarea în continuare a Site-ului web după orice astfel de modificări va constitui acordul dumneavoastră cu privire la respectivele modificări.

Acceptarea prezentei politici

Confirmaţi faptul că ați citit prezenta Politică și sunteți de acord cu toți termenii și toate condițiile acesteia. Prin utilizarea Site-ului sau a Serviciilor sale, sunteți de acord să vă supuneţi termenilor prezentei Politici. Dacă nu sunteți de acord să respectați termenii prezentei Politici, nu sunteți autorizat să utilizați sau să accesați Site-ul și Serviciile sale.

Contactaţi-ne 

Dacă aveţi orice întrebări despre prezenta  Politică sau modul în care utilizăm aplicaţiile de tip Cookie, vă rugăm să ne contactaţi.

Precizări legale

Prezentele precizări legale("Precizările Legale", "Acordul") reprezintă un acord între APAN BUSINESS CARS S.R.L. ("APAN BUSINESS CARS S.R.L.", "noi" sau "nostru/noastră/noştri/noastre") și dumneavoastră ("Utilizatorul", "dumneavoastră" sau "a/al/ai/ale dumneavoastră").Prezentele Precizări Legalestabilesc liniile directoare, termenii și condițiile generale ale utilizării de către dumneavoastră a site-ului web drive2u.ro și a oricăror produse sau servicii (denumite în mod colectiv "Site-ul" sau "Serviciile").

 

Declaraţie 

Orice puncte de vedere sau opinii declarate pe prezentul Site web reflectă punctele de vedere şi opiniile APAN BUSINESS CARS S.R.L., afiliaţilor săi, creatorilor săi de Conţinut sau angajaţilor săi. Orice puncte de vedere sau opinii nu vizează să aducă atingere nici unei religii, nici unui grup etnic, club, nici unei organizații, companii sau persoane fizice.

Conţinut şi postări

Nu puteţi modifica, tipări sau copia nicio parte din Site-ul web. Includerea oricărei părţi din acest Site web într-o altă lucrare, fie ea în format tipărit, electronic sau de altă natură sau includerea oricărei părţi din Site-ul web într-un alt site web prin colaj, încadrare sau în alt mod, fără permisiunea expresă a companiei APAN BUSINESS CARS S.R.L., este interzisă. 

Puteţi depune comentarii pentru Conţinut disponibile pe Site-ul web. Prin încărcare sau punerea la dispoziţie în alt mod a oricăror informații companiei APAN BUSINESS CARS S.R.L., acordați APAN BUSINESS CARS S.R.L. dreptul nelimitat, perpetuu de a distribui, afişa, publica, reproduce, reutiliza şi copia informaţiile cuprinse în acestea. Nu vă puteţi da drept o altă persoană prin intermediul Site-ului web. Nu puteţi posta conţinut care este defăimător, fraudulos, obscen, ameninţător, invaziv în ceea ce priveşte drepturile de intimitate ale unei alte persoane sau care este ilegal în alt mod. Nu puteţi posta conţinut ce încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale nici unei alte persoane fizice sau juridice. Nu puteţi posta conţinut ce include orice viruşi informatici sau un alt cod menit să perturbe, să deterioreze sau să limiteze funcţionarea oricărui software sau hardware informatic. Prin depunerea şi postarea Conţinutului pe Site-ul web, acordați companiei APAN BUSINESS CARS S.R.L. dreptul de a edita şi, dacă este necesar, de a elimina orice Conţinut în orice moment şi din orice motiv.

Plata

Unele dintre link-urile la Site-ul web pot fi "link-uri afiliate". Aceasta înseamnă că, dacă efectuaţi click pe link şi achiziționați un articol, APAN BUSINESS CARS S.R.L. va primit un comision de afiliat.

Despăgubiri şi garanţii

Deşi depunem toate eforturile pentru a ne asigura că informaţiile cuprinse în Site-ul web sunt corecte, APAN BUSINESS CARS S.R.L. nu este responsabilă pentru nicio eroare sau omisiune, sau pentru rezultatele obţinute din utilizarea acestor informaţii. Toate informaţiile de pe Site-ul web sunt furnizate "aşa cum sunt", fără nicio garanţie privind completitudinea, exactitatea, actualitatea rezultatelor obţinute din utilizarea acestor informaţii, şi fără garanţie de orice fel, expresă sau implicită. În nici un caz, APAN BUSINESS CARS S.R.L, sau partenerii, angajaţii sau agenţii săi nu vor fi răspunzători faţă de dumneavoastră sau oricine altcineva pentru orice decizie luată sau acţiune întreprinsă bazându-se pe informaţiile de pe Site-ul web sau orice daune indirecte, speciale sau similare, chiar dacă au fost informaţi despre posibilitatea survenirii respectivelor daune. Informaţiile de pe Site-ul web sunt numai în scopuri informative generale şi nu vizează să furnizeze consiliere juridică, financiară, medicală sau profesională de orice alt tip. Vă rugăm să apelaţi la asistenţă profesională în cazul în care aveţi nevoie de aceasta. În plus, informaţiile cuprinse în Site-ul web şi orice pagini către care sunt create link-uri la şi din acesta pot fi modificate în orice moment şi fără avertisment.

Ne rezervăm dreptul de a modifica în orice moment prezentele Precizări Legalereferitoare la Site-ul web sau la Servicii, care sunt în vigoare în momentul postării pe site a unei versiuni actualizate a prezentelor Precizări Legale. Când o vom face, vom revizui data actualizată în partea de jos a acestei pagini. Utilizarea în continuare a Site-ului web după orice astfel de modificări va constitui acordul dumneavoastră cu privire la respectivele modificări.

Acceptarea prezentelor precizări legale

Confirmaţi faptul că ați citit prezentele Precizări Legaleși sunteți de acord cu toți termenii și toate condițiile acestora. Prin utilizarea Site-ului sau a Serviciilor sale, sunteți de acord să vă supuneţi termenilor prezentelor Precizări Legale. Dacă nu sunteți de acord să respectați termenii prezentelor Precizări Legale, nu sunteți autorizat să utilizați sau să accesați Site-ul și Serviciile sale.

Contactaţi-ne

Dacă aveţi orice întrebări despre prezentele Precizări Legale, vă rugăm să ne contactaţi la adresa de email contact@drive2u.ro

Pentru a vă oferi o experiență de navigare mai bună acest site folosește cookies.

Continuând navigarea pe site, sunteți de acord cu folosirea cook-iurilor. Mai multe detalii, aici | Acceptă.