Condiții generale de închiriere

CONDIȚII GENERALE DE ÎNCHIRIERE VEHICULE

Introducere

Condițiile Generale de Închiriere fac parte integrantă din Contractul de Închiriere.

Prevederile Condițiilor Generale de Închiriere se aplică întregului Contract de Închiriere, dacă contrariul nu este expres agreat de Părți prin Contractul de Închiriere sau prin Anexe/Acte adiționale.

În acest Contract de Închiriere (denumit în continuare Contractul/Contractul de Închiriere):
(1) Prin FURNIZOR/LOCATOR se înțelege APAN BUSINESS CARS S.R.L., cu datele de identificare

menționate în Contractul de Închiriere

(2) Prin CLIENT/ LOCATAR se înțelege CLIENTUL (persoană fizică sau persoană juridică), cu datele de identificare menționate în Contractul de Închiriere

(3) Prin VEHICUL se înțelege autovehiculul de tipul/clasa menționate în Contract și identificat prin Procesul verbal de predare-primire

(4) Vehiculele care fac parte din oferta Furnizorului sunt clasificate în mai multe clase (A, B, C, D, E, F, J, M, N), descrierea, subcategoria, tipul si modele exemplificative ale acestora fiind detaliate în Anexa Clase Vehicule.

(5) în afara cazului în care contextul prevede contrariul, cuvintele la singular includ pluralul si vice versa, iar referințele la o parte includ și succesorii legali și cesionarii acesteia;

(6) referirile la un anumit contract / documente accesorii vor fi interpretate ca și referiri la acel contract/acele documente accesorii, așa cum acestea din urmă pot fi amendate, completate, reînnoite, cesionate sau transferate.

Articolul 1 - Obiectul Contractului de Închiriere

1.1. Obiectul Contractului de Închiriere îl reprezintă stabilirea condițiilor în care Furnizorul va închiria Clientului un Vehicul disponibil în oferta Furnizorului având elementele de identificare, specificatiile tehnice si caracteristicile estetice descrise în Procesul verbal de predare-primire, parte integrantă a Contractului de Închiriere.

1.2. În Contractul de închiriere se va preciza tipul sau clasa din care va face parte Vehiculul închiriat. Vehiculul va fi identificat în Procesul verbal de predare-primire.

1.3. În baza Contractului de Închiriere, Furnizorul va asigura Clientului folosința Vehiculului pe perioada închirierii, contra plății chiriei și a altor sume stabilite conform Contractului, a ofertelor acceptate și a Anexelor încheiate între Părți, respectând prevederile legale aplicabile contractelor de locațiune.

1.4. În conformitate cu criteriile definite de Codul Fiscal, Contractul nu reprezintă un contract de leasing operațional sau financiar.

Articolul 2 – Condiții de eligibilitate 2.1. Pentru clienți persoane fizice:

(1) În România, vârsta minimă pentru a conduce un Vehicul este de 18 ani.

(2) Pot închiria un Vehicul de la Furnizor titulari de contract și/sau soferi adiționali cu vârsta minimă de 21 ani și vârsta maximă de 75 ani la data la care se realizează închirierea și care dețin de minim 1 an un permis de conducere valabil, care să corespundă categoriei necesare conducerii Vehiculului solicitat.

(3) Pot închiria un Vehicul de la Furnizor din clasele: C3;C4;C5;C6;D4;D5;E5;F5;F6;J5;J6;J7;J8 titulari de contract și/sau soferi adiționali cu vârsta minimă de 25 ani

(4) Pentru conducătorii auto din anumite grupe de vârstă se vor percepe tarife suplimentare, conform Anexei Lista de taxe.

(5) Prin permis de conducere valabil se întelege atât permisul de conducere la care data expirării este mai mare sau egală cu data estimată a restituirii Vehiculului. În cazul în care titularul contractului/șoferul adițional căruia Furnizorul îi predă Vehiculul cunoaște că la data preluării Vehiculului există motive care vor determina reținerea /suspendarea permisului de conducere de către organele abilitate, anterior restituirii Vehiculului, se obligă să declare Furnizorului în prealabil această împrejurare.

(6) Numele titularului Contractului de închiriere este indicat în Contractul de închiriere. Titularul Contractului de închiriere este cel care acceptă/semnează Contractul de închiriere, achitând contravaloarea serviciilor în nume personal. De asemenea, orice cheltuială decurgând din executarea sa ca efect al Contractului de închiriere va fi facturată pe numele acestuia.

(7) Cu excepția unei cauze legitime și imprevizibile, doar șoferii indicați în Contract sunt autorizați să conducă Vehiculul. Șoferii adiționali pot fi adăugați în Contract în schimbul achitării unor taxe suplimentare și doar în baza prezentării documentelor de identificare valide necesare.

(8) La momentul preluării Vehiculului, este obligatorie prezentarea următoarelor documente, în original: Act de identitate sau/și pașaport valid; Permis de conducere valabil.

(9) În cazul în care există necesitatea unor verificări suplimentare, Furnizorul poate solicita și alte documente (de exemplu: împuternicire, procură etc.). Dacă există șoferi suplimentari, aceștia trebuie să fie prezenți la preluarea Vehiculului, având obligația de a prezenta aceleași documente în original ca și titularul contractului, precum și de a accepta condițiile de închiriere.

2.2. Pentru clienții persoane juridice, sunt necesare următoarele documente

 • -  Certificat de înregistrare (CUI);

 • -  Împuternicire/procură specială;

 • -  documentele solicitate clienților persoane fizice, menționate mai sus, vor fi obligatorii și în cazul

  reprezentanților legali/împuterniciți ai persoanei juridice;

 • -  alte documente a căror necesitate rezultă pentru verificări/clarificări suplimentare sau pentru

  încheierea valabilă a contractului (de exemplu, dar nelimitativ, Hotarare A.G.A., certificat constatator etc).

Articolul 3 – Predarea și recepția Vehiculului

3.1. Data estimată de livrare a Vehiculului va fi indicată în Contractul de Închiriere.

3.2. Furnizorul nu va fi responsabil pentru niciun fel de întârzieri ale livrării survenite față de data de livrare prevazută în Contract.
3.3. Vehiculul va fi predat Clientului de către reprezentanții autorizați ai Furnizorului sub condiția îndeplinirii cumulative de către Client a următoarelor obligații:

(i) plata oricăror sume de bani prevăzute în Contract, asupra cărora Părțile au convenit să fie achitate anticipat;

(ii) constituirea valabilă și înregistrarea în favoarea Furnizorului a garanțiilor solicitate, dintre cele prevăzute în Contract și dacă acestea au fost solicitate, fiind prevăzute în Contract;

(iii) executarea la zi a obligațiilor asumate de Client prin celelalte contracte de închiriere încheiate cu Furizorul și/sau alte societăți din cadrul grupului APAN, dacă este cazul.

3.4. În vederea înlesnirii operațiunii de predare a Vehiculului, Furnizorul va comunica Clientului data de la care Vehiculul va fi disponibil pentru a fi preluat de la reprezentantul Furnizorului.

3.5. Clientul este obligat să preia Vehiculul la termenul și în locul agreate în prealabil cu reprezentanții Furnizorului.

3.6. În cazul în care, din orice motiv neimputabil Furnizorului, Clientul nu preia Vehiculul în termenul prevăzut, Clientul se obligă să plătească Furnizorului orice costuri suportate de acesta decurgând din Contractul de inchiriere/ comandă.

3.7. La momentul livrării, Clientul va verifica imediat Vehiculul în privința integrității, stării acestuia, conformității cu specificațiile tehnice și orice alt aspect relevant.

3.8. La data livrării Vehiculului, Părțile vor semna procesul verbal de predare-primire („Procesul Verbal de Predare-Primire”).

3.9. Prin semnarea Procesului Verbal de Predare-Primire, Clientul va confirma faptul că:
(i) Vehiculul livrat corespunde cu Vehiculul/clasa de vehicule menționată în Contract/o clasă superioară, este în stare de funcţionare adecvată, nu prezintă vicii aparente (cu excepția celor expres consemnate) şi are un aspect corespunzător şi că:
(ii) Utilizatorul a primit informațiile necesare cu privire la utilizarea Vehiculului, în conformitate cu specificațiile producătorului şi orice alte documente enumerate în Procesul Verbal de Predare-Primire şi că Locatarul este de acord cu conţinutul acestora.

3.10. Eventualele obiecțiuni referitoare la Vehicul, inclusiv orice fel de vicii aparente, vor fi aduse imediat la cunoştinţa Furnizorului şi vor fi menţionate în Procesul Verbal de Predare-Primire care urmează să fie semnat de către Furnizor si Client.

3.11. Vehiculul va fi considerat recepționat de către Client în integralitatea sa la semnarea Procesului verbal de predare-primire. Un exemplar al acestuia va fi transmis Clientului de către Furnizor, împreună cu Contractul de Închiriere prin e-mail sau/și în original.

3.12. Persoanele autorizate să preia Vehiculul de la Furnizor pot fi: Clientul titular de contract, soferul aditional, doar in prezenta Clientului, reprezentantul legal al Clientului sau împuternicit prin procură specială/imputernicire valabilă, emisă de reprezentantul legal, numai în baza prezentării de catre aceștia a tuturor documentelor de identitate, a mandatelor necesare și doar dacă posedă permis de conducere valid la data preluării Vehiculului.

3.13 Furnizorul poate preda Certificatul de inmatriculare al Vehiculului in copie legalizata/conforma cu originalul;

3.14. În cazul în care Părțile au semnat Procesul verbal de predare-primire:

(i) Clientul înțelege și este de acord că a ales Vehiculul bazându-se pe propria sa experiență, cunostințe și apreciere, iar nu pe opinia Furnizorului;

(ii) Clientul renunță în totalitate la orice pretenție prezentă sau viitoare față de Furnizor privind pierderi, pagube, riscuri, costuri, cheltuieli sau alte prejudicii cauzate de eroarea cu privire la alegerea și starea tehnică a Vehiculului, dacă contrariul nu este agreat de Părți;

(iii) Clientul nu poate opune Furnizorului vreo excepție de neexecutare ca urmare a neîndeplinirii/ îndeplinirii cu întarziere/îndeplinirii defectuoase a obligației de garanție pentru vicii de către producătorul/furnizorul Vehiculului;

(iv) Furnizorul oferă Vehiculul în starea în care acesta se află, neoferind niciun fel de promisiuni sau garanții exprese sau implicite.

Articolul 4 – Folosința Vehiculului. Limitele folosinței asupra Vehiculului. Obligațiile Părților care decurg din folosința Vehiculului

4.1. Locatarul va transmite Clientului dreptul de folosinţă asupra Vehiculului care constituie obiectul Contractului, prin predarea Vehiculului, consemnată prin semnarea Procesului verbal de predare-primire, înmânarea cheilor şi a actelor Vehiculului.

4.2. În cazul în care, din orice motive, predarea Vehiculului agreat cu Clientul nu mai este posibilă, Furnizorul va preda Clientului un Vehicul similar, fără ca această împrejurare să atragă răspunderea Furnizorului.

Furnizorul poate acorda un vehicul dintr-o clasa inferioara cu rambursarea către client a diferenței reprezentând numărul de zile de închiriere înmulțit cu diferența de preț intre clasa solicitata de client si cea livrata de Furnizor.

4.3. Locatarul va beneficia de folosința asupra Vehiculului de la data predării, împreuna cu toate beneficiile aferente conform legii. Tot de la această dată se vor tranfera integral de la Furnizor la Client toate riscurile legate de exercitarea dreptului de folosință asupra Vehiculului.

4.4. Clientul și orice persoană autorizată de către Client, prepus sau mandatar al acestuia este obligat să folosească Vehiculul în scopul pentru care este prevăzut și pentru care este echipat și/sau declarat Furnizorului, cu atenție și prudență respectând instrucțiunile de utilizare, menținându-l în stare bună de funcționare, cu respectarea prescripțiilor tehnice și de întreținere ale producătorului și cu respectarea tuturor legilor și reglementărilor aplicabile la momentul folosirii, inclusiv cele privind circulatia pe drumurile publice. În acest sens, Clientul se obligă inclusiv să nu depăşească sarcina maximă de exploatare a Vehiculului, atât în privinţa capacităţii de transport, cât şi a celei de remorcare.

4.5. Clientul nu va folosi și nu va permite folosirea Vehiculului la săvârșirea de fapte ilegale sau/și ilicite. 4.6. Fumatul în Vehicul nu este permis.

4.7. Transportul animalelor în Vehicul se va efectua doar dacă acestea sunt plasate în cuști de transport speciale.

4.8. Vehiculul nu va fi folosit într-o manieră non-standard, cum ar fi, pentru prestarea de servicii de transport public în regim de taxi sau activități de tip închiriere (rent-a-car), școala de conducere auto, pază și protecție, în diverse competiții, off-road, transportul substanțelor inflamabile, explozive, corozive, oxidante, toxice, radioactive, nocive, periculoase sau ilegale, împingere, tractare și altele asemenea, decât cu acordul prealabil scris al Furnizorului.

4.9. Vehiculul va fi utilizat doar pe drumuri publice, amenajate corespunzător, fiind interzisă conducerea acestuia în afara suprafeţei carosabile, în zone interzise circulației temporare/permanente, parțiale/totale a Vehiculelor, pe drumuri care prezintă un risc crescut de avariere a Vehiculului, în zone inundate sau acoperite cu apă (pe carosabil sau în afara acestuia).

4.10. Este strict interzisă conducerea Vehiculului cu depasirea vitezei legale. Este strict interzisă conducerea Vehiculului sub influenţa alcoolului sau a altor substanţe stupefiante ori medicamentelor cu efecte similare ale căror efecte conduce la imposibilitatea fizică şi/sau legală de a utiliza Vehiculul.

4.11. Până la încetarea Contractului de Închiriere și restituirea Vehiculului către Furnizor, Clientul își asumă totalitatea obligațiilor care decurg din folosirea Vehiculului direct, prin prepușii săi sau de către orice terț căruia i s-a transferat folosința în condițiile prezentului Contract, inclusiv riscul pierderii, distrugerii sau avarierii acestora din cauze fortuite, riscul sechestrării și/sau confiscării și continuarea plății Chiriei, precum și a celorlalte sume datorate conform Contractului de Închiriere.

4.12. În cazul unui prejudiciu de orice natură produs Vehiculului, Furnizorului sau terţilor în perioada contractuală (de exemplu, dar nelimitativ: distrugere, accident, vătămare, furt, daună totală, cheltuieli decurgând din utilizarea/nedespagubirea totala sau partiala a poliţei de asigurare, amenzi, rate, cheltuieli decurgand din imobilizarea Vehiculului etc.), Clientul răspunde faţă de Furnizor pentru oricare dintre aceste situaţii, fiind obligat să achite Furnizorului contravaloarea întregului prejudiciu, astfel cum acesta va fi evaluat de Furnizor sau/şi de alte instituţii; în acest caz, obligaţia de plată va fi îndeplinită de Client în termen de maximum 5 zile de la data transmiterii de către Furnizor a unei notificări în acest sens; Furnizorul este exonerat de răspundere pentru daunele provocate terţilor în condiţiile de mai sus.

Pentru evitarea oricarui dubiu, Clientul accepta in mod expres ca prezenta clauza este aplicabila si in oricare din urmatoarele cazuri:

 • -  in cazul in care repararea prejudiciului face/ar putea face obiectul unui dosar de dauna pentru obtinerea unei despagubiri rezultand din asigurarea obligatorie de raspundere civila ori dintr-o asigurare facultativa, dar, din orice motiv, acest dosar nu s-a constituit, nu poate fi constituit ori Furnizorul nu este/nu va fi despagubit, total/partial;

 • -  in cazul in care Clientul a achitat o suma suplimentara pentru limitarea raspunderii in cazuri precum: dauna/accident/furt/asistenta rutiera/pana, cu titlu de protectie in cazul intervenirii acestor riscuri, dar aceasta nu acopera in totalitate un astfel de prejudiciu ori Furnizorul este/va fi din orice motiv in imposibilitate de a-l recupera, total sau partial, de la asigurator. De asemenea, protectia (limitarea raspunderii clientului) in caz de dauna/accident/furt/asistenta rutiera/pana, indiferent de acoperirea sau valoarea acesteia conform pachetelor de servicii suplimentare ale Furnizorului, nu este aplicabila in cazul in care riscurile au fost produse din culpa Clientului ori ca urmare a nerespectarii obligatiilor contractuale sau/si legale (inclusiv, dar nelimitativ, cele privind circulatia pe drumurile publice).

4.13. Să achite Furnizorului toate sumele de bani la care acesta ar fi obligat, decurgând din poliţele de asigurare încheiate pentru Vehiculul obiect al Contractului (de exemplu, dar nelimitativ: franşize, reîntregiri de sume, rate rămase de achitat până la încetarea contractului de asigurare).

4.14. Cu exceptia situatiei in care prin acte adiționale a fost agreat altfel, Clientul nu are dreptul să subînchirieze Vehiculul către terțe persoane decât cu acordul prealabil și scris al Furnizorului care nu are obligația să dea un astfel de acord. Orice astfel de acord scris și contractul de subînchiriere la care se referă vor fi valabile doar cu respectarea condițiilor menționate de Furnizor prin acel acord, care vor fi dispuse de Furnizor după cum va considera potrivit, și va fi condționat de aprobarea prealabilă a contractului de subînchiriere, în scris, de catre Furnizor. În orice asemenea caz, Clientul va rămâne responsabil în solidar cu subClientul pentru exercitarea folosinței asupra Vehiculului care, la rândul său, va fi ținut să respecte întrutotul Contractul de Închiriere.

4.15. Clientul nu este autorizat să efectueze niciun fel de intervenții tehnice asupra Vehiculului. Orice intervenție tehnică asupra Vehiculului și/sau verificare/inspecție tehnică periodică (inclusiv ITP) poate fi desfășurată numai cu aprobarea prealabilă a Furnizorului, de către un centru de service (dealer) autorizat, indicat de Furnizor.

4.16. În cazul în care prin acte adiționale nu se prevede altfel, Clientul nu va face sau nu va solicita efectuarea niciunei intervenții (de exemplu, dar nelimitativ: revizie, reparație, modificare etc) asupra Vehiculului fara acordul prealabil al Furnizorului. În cazul inexistenței sau pierderii facilităților oferite prin garanții din cauza folosirii și/sau întreținerii necorespunzatoare a Vehiculului, Clientul va fi pe deplin responsabil în fața Furnizorului pentru orice avarie sau problemă tehnică intervenită. În cazul în care activitățile de inspecție, revizie, întreținere și reparație nu sunt efectuate la timp (conform indicațiilor producătorului) sau nu sunt efectuate în mod corespunzător sau sunt efectuate în alte unități service decât cele sus menționate, Clientul va plăti Furnizorului daune interese pentru pierderea garanției și prejudiciul cauzat prin deteriorarea Vehiculului ca urmare a nerespectării obligației anterior menționate.

4.17. Vehiculul va fi condus doar de către Client sau șoferii suplimentari declarați în contract, cu respectarea condițiilor legale privind conducerea pe drumurile publice. Este interzisă încredințarea Vehiculului altor persoane în afara celor menționate.

4.18. Clientul trebuie să se asigure și este responsabil ca fiecare șofer autorizat să utilizeze Vehiculul, cât și fiecare pasager transportat în Vehicul respectă condițiile de închiriere și, totodată, este responsabil pentru toate costurile care provin din nerespectarea acestor condiții. În orice caz, Clientul este răspunzător față de Furnizor pentru faptele/prejudiciile produse de terții cărora le încredințează Vehiculul, în solidar cu acestia.

4.19. Conducerea Vehiculului în afara teritoriului României este interzisă în mod expres, eventualele excepții necesitând obligatoriu acordul scris, prealabil al Furnizorului, precum și îndeplinirea de către Client a oricăror condiții/garanții suplimentare solicitate de Furnizor. Clientul va solicita in scris la adresa rezervari@drive2u.ro acordul Furnizorului pentru parasirea teritoriului Romaniei cu minim 3 zile lucrătoare înainte si va preciza tara de destinație si tarile tranzitate si datele de identificare ale șoferilor ce vor conduce vehiculul. Pentru deplasarile in afara teritoriului Romaniei limita de kilometrii parcursi zilnic este de 400 km (distanta calculata pentru rulajul atat in Romania cat si in afara granitei). Fiecare kilometru depasit se taxeaza cu 0.1 eur / km.

4.20. În cazuri excepționale, Furnizorul poate solicita Clientului înlocuirea Vehiculului închiriat cu unul similar, caz în care Clientul se obligă să dea curs imediat acestei solicitări. Aceste situații pot apărea, de exemplu, dar nelimitativ, urmare a necesității imediate de efectuare a unei operațiuni de întreținere periodică/Inspecție tehnică periodică, a oricărei intervenții de verificare la solicitarea producătorului etc).

4.21. În niciun caz, scoaterea din funcțiune sau eventualele întreruperi survenite în exploatarea bunului (reparația, accidentul, furtul) nu oferă Clientului dreptul de a pretinde restituirea/reducerea sau întreruperea/suspendarea plății Chiriei, a altor sume de bani datorate Furnizorului și/sau înlocuirea bunului. Clientul are obligația de a achita toate sumele de bani prevăzute în contract, indiferent dacă folosește sau nu bunul.

4.22. În măsura în care este posibil, Furnizorul va putea înlocui Vehiculul închiriat Locatarului, în situaţia în care acesta este pus în imposibilitatea de a utiliza Vehiculul din motive tehnice independente de voinţa sa. În situaţia în care Furnizorul nu poate dispune înlocuirea, Clientului i se va restitui contravaloarea chiriei, calculată proporţional cu perioada în care Clientul nu a putut utiliza Vehiculul conform Contractului de închiriere. Cu toate acestea, Furnizorul nu va fi responsabil de cheltuielile şi/sau pierderile suportate de către Client ca urmare a imposibilităţii acestuia de a folosi Vehiculul, datorată defectării sau avariei Vehiculului.

4.23. În situaţia în care se impune înlocuirea Vehiculului, se va completa un nou Proces verbal de predare- primire. Dacă Vehiculul de înlocuire este dintr-o clasă superioară, ce implică tarife majorate, Clientul se obligă să achite aceste sume.

4.24. Sunt in mod expres interzise orice modificare sau adăugire adusă Vehiculului, precum și schimbarea destinației acestuia; orice astfel de modificari, efectuate fara acordul prealabil scris al Furnizorului, se efectuează exclusiv pe riscul Clientului, acesta suportând inclusiv riscul pierderii garanției oferite de furnizor/producător, precum si prejudiciile suportate de Furnizor ca urmare a acestui fapt. În cazul în care Furnizorul va emite un acord în scopul mai sus menționat, Clientul va executa aceste modificări doar prin intermediul unităților service autorizate de Furnizor, pe cheltuiala proprie, fără niciun drept la despăgubire din partea Furnizorului. Toate modificările, îmbunătățirile și adăugirile aduse Vehiculului devin proprietatea Furnizorului de la efectuarea lor și rămân în proprietatea acestuia, fără ca Furnizorul să datoreze Clientului o sumă în acest sens. În cazul în care Contractul de Închiriere încetează din orice motive, Clientul poate să înlature adăugirile și/sau îmbunătățirile aduse Vehiculului dacă prin aceasta nu se aduc deteriorări în raport cu starea inițială a Vehiculului, caz în care dreptul de proprietate asupra acestora va reveni Clientului sub condiția respectării prevederilor prezentului articol. În cazul în care modificările/înlăturarea acestora conduce la deteriorarea în orice mod a Vehiculului, Clientul este obligat să despăgubească Furnizorul pentru dauna produsă.

4.25. În urma unei notificări scrise trimise către Client, Furnizorul are dreptul, dacă va considera necesar, de a inspecta periodic starea și modul de exploatare a Vehiculului în locul indicat de Client, sau, în lipsa unui astfel de loc, la domiciliul Clientului sau/și domiciliul terților indicați de acesta. Clientul va repara pe cheltuiala proprie orice defecțiune a Vehiculului constatată de Furnizor cu ocazia inspectării acestuia.

4.26. Clientul este obligat să înștiințeze Furnizorul despre orice tulburări ale posesiei sale ori despre orice alte acțiuni sau inacțiuni care ar putea afecta drepturile Furnizorului asupra Vehiculului, în termen de cel mult 24 de ore de la data la care a luat la cunoștință despre acestea.

4.27. În toate cazurile, Clientul este obligat să ia, pe cheltuiala sa, orice măsuri necesare și utile în vederea conservării Vehiculului, precum și a dreptului Furnizorului asupra Vehiculului și va informa Furnizorul despre acestea în termen de 24 de ore de la luarea măsurilor respective

4.28. Clientul se obligă să nu vândă, să nu promită vânzarea, să nu constituie garanţii asupra Vehiculului sau să nu dispună de Vehicul în orice alt mod decât cel convenit în prezentul Contract.

4.29. Clientul se obligă să respecte informările, recomandările și obligațiile impuse Furnizorului de către serviciile specializate din cadrul Poliției, referitoare la siguranța națională și internațională și să solicite acordul expres și prealabil al Furnizorului pentru toate situațiile în care intenționează să transporte persoane sau grupuri de persoane având cetățenia din categoria celor vizate în scopul prevăzut sau dacă intenționează să fotografieze/filmeze sediile ambasadelor din România.

4.30. Clientul nu are dreptul să pretindă vreun drept real sau de retenție asupra acestuia. Nicio clauză din acest Contract de Închiriere nu va putea fi interpretată în sensul transferului dreptului de proprietate sau a altor drepturi reale asupra Vehiculului către Client, nici pe perioada derulării Contractului de Închiriere și nici ulterior, la data încetării acestuia.

4.31. Furnizorul garantează că va asigura Clientului linistita și utila folosință a Vehiculului sub condiția îndeplinirii de către Client a obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Închiriere. Clientul nu va putea invoca niciun fel de excepții, apărări și/sau pretenții de orice fel față de Furnizor decât cu respectarea Contractului de Închiriere și a prevederilor legale în vigoare.

4.32. În cazul în care, pe durata valabilităţii prezentului Contracului de Închiriere, unul sau mai multe Vehicule aparţinând Locatarului se află în atelierele de reparaţii ale Furnizorului sau al unei societăţi din grupul de firme din care Furnizorul face parte, Furnizorul are drept de retenţie asupra acestui/acestor Vehicul(e) până la data la care orice sumă de bani datorată de către Locatar în baza prezentului contract va fi acoperită de acesta.

4.33. Furnizorul nu este răspunzător pentru pierderea, furtul sau distrugerea bunurilor aparţinând Clientului sau însoţitorilor acestuia şi aflate în Vehicul.

4.34. Procedura în caz de daune
(1) Clientul are obligația de a anunța imediat Furnizorul despre orice daună/avarie, provocată sau descoperită, identificată laVehicul.
(2) Daunele cu autor necunoscut implică obţinerea de către Client, prin intermediul Poliţiei, a autorizaţiei de reparaţie.
(3) În cazul în care Clientul constată furtul total al Vehiculului sau a unor părţi componente ale acestuia, Clientul este obligat să înştiinţeze imediat Furnizorul şi să declare evenimentul infracţional Organelor de Poliţie, în momentul constatării acestuia.
(4) În caz de accident, Clientul are următoarele obligații:
(i) Dacă accidentul s-a produs din vina Clientului și au fost implicate 2 Vehicule, acesta are următoarele obligații:

 • -  Completarea formularului de constatare amiabilă dacă șoferii implicați își recunosc vina;

 • -  Completarea si semnarea declarației de dauna in formatul indicat de reprezentanții Furnizorului si

  transmiterea in termen de 3 zile lucrătoare la adresa daune@drive2u.ro

 • -  Obținerea de la Poliție a Procesului Verbal și Autorizației de reparație, în cazul în care șoferii

  implicați nu se înțeleg amiabil.
  (ii) Dacă accidentul nu s-a produs din vina Clientului și au fost implicate 2 mașini, acesta are următoarele obligații:

 • -  Completarea formularului de constatare amiabilă dacă șoferii implicați își recunosc vina și obținerea de copii de pe următoarele documente din partea persoanei vinovate de producerea accidentului: Asigurarea RCA, Certificatul de Înmatriculare, Cartea de identitate (CI), permisul de conducere;

 • -  Completarea si semnarea declarației de dauna in formatul indicat de reprezentanții Furnizorului si transmiterea in termen de 3 zile lucrătoare la adresa daune@drive2u.ro

- În cazul în care cei doi șoferi nu se inteleg amiabil vor fi necesare: copia asigurării RCA din partea

șoferului vinovat de producerea accidentului, Procesul Verbal și Autorizația de reparație obținute de

la Poliție.
(iii) Dacă în accident au fost implicate mai mult de 2 vehicule sau în urma accidentului au rezultat vătămări corporale, Clientul are obligația să contacteze organele de Poliție pentru obținerea Procesului Verbal și a Autorizației de Reparație.
(iv) În cazul unui accident în care a fost lovit un animal, clientul are obligația să anunțe organele de Poliție imediat după producerea accidentului.
(v) În toate cazurile descrise anterior, Clientul are obligația de a verifica completarea corectă atât a Constatării Amiabile, cât și a Autorizației de Reparație și Procesului Verbal eliberate de organele de Poliție. (vi) In cazul in care mașina este imobilizata, Clientul este obligat sa limiteze producerea daunelor suplimentare si sa asigure vehiculul închiriat pana la sosirea asistentei rutiere, confirmata de Furnizor.
(vii) În caz de nerespectare a procedurii în caz de daună Clientul este responsabil de întreaga valoare a reparațiilor, costurilor de imobilizare și a costurilor generate de lipsa de folosință a Vehiculului.
(viii) Clientul ia la cunostinta si accepta in mod expres faptul ca, independent de procedura reglementata prin prezentul articol, clauza 4.12 este deopotriva aplicabila.

Articolul 5 – Servicii suplimentare

5.1. Furnizorul poate oferi Clientului servicii suplimentare în cadrul Contractului de Închiriere. Serviciile suplimentare de care Clientul beneficiază pe durata închirierii sunt menționate în Contractul de Închiriere sau/și, dacă este cazul, în acte adiționale.

Articolul 6 – Durata Contractului de Închiriere

6.1. Contractul de Închiriere se încheie pe o perioada determinată (Durata contractului). Durata Contractului de Închiriere este definită și agreată de Părți în Contractul de Închiriere și reprezintă perioada de timp cuprinsă între data predării Vehiculului conform Procesului verbal de predare-primire semnat de Părți la predarea Vehiculului și până la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat și a achitării de către Client a Chiriei prevăzute în anexele la Contractul de Închiriere, precum și a tuturor celorlalte sume datorate conform Contractului de Închiriere.

6.2. Clientul poate beneficia de folosința Vehiculului numai pe Durata Contractului, care începe să curgă de la data predării Vehiculului. Dacă ziua restituirii este nelucrătoare, data restituirii va fi prima zi lucrătoare care urmează după aceasta (dacă nu a fost agreat altfel), cu obligația Clientului de a achita Chiria pentru întreaga perioadă de utilizare a Vehiculului.

6.3. Contractul poate fi prelungit numai prin încheierea şi semnarea de către părţi a unui Act Adiţional.

6.4. În situația în care, în timpul executării Contractului, Clientul solicită Furnizorului prelungirea Duratei Contractului, cererea de prelungire trebuie sa fie transmisă în scris Furnizorului la adresele de e-mail oficiale ale acestuia cu cel puțin 12 ore lucrătoare anterior expirării perioadei de închiriere agreate. În cazul în care solicitarea de prelungire poate fi acceptată, Furnizorul va confirma Clientului posibilitatea prelungirii Duratei Contractului prin transmiterea spre semnare a actului adițional, precum și a facturii aferente. În situația în care Clientul nu are posibilitatea să retransmită în timp util Furnizorului Actul adițional semnat, Contractul se consideră prelungit în baza confirmării încasării chiriei aferente perioadei de prelungire, conform facturii emise de Furnizor. În cazul în care Furnizorul nu a confirmat Clientului posibilitatea prelungirii Contractului, iar Clientul nu a achitat chiria aferentă perioadei de prelungire conform facturii emise de Furnizor, Contractul de închiriere nu se consideră prelungit, iar Clientul este obligat să restituie

Vehiculul la termenul agreat inițial.

6.5. În cazul în care, la finalul perioadei de închiriere, Locatarul nu înapoiază Vehiculul la termen (la data restituirii, adică ultima zi a Duratei Contractului de închiriere), Furnizorul are opțiunea, la libera sa alegere, de a factura dublul chiriei aferente perioadei cuprinse între ultima zi a Duratei Contractului și ziua în care Vehiculul a fost restituit efectiv Furnizorului. Pentru evitarea oricărui dubiu, Clientul declară că, în acest caz, nu devin aplicabile prevederile art. 1810 din Codul Civil privind tacita relocațiune și nu se va considera că a început să curgă o nouă perioadă de închiriere.

Articolul 7 – Valoarea Contractului de Închiriere. Plățile în sarcina Clientului

7.1. Valoarea totală a Contractului de Închiriere este formată din valoarea Chiriei, la care se adaugă eventualele cheltuieli contractuale suplimentare și accesorii sau care decurg din executarea prezentului Contract, conform Condițiilor generale și Anexelor prezentului Contract, la care se adauga TVA conform legislației aplicabile.

7.2. Valoarea Chiriei este prevăzută în cadrul Contractului de închiriere și (dacă este cazul) a actelor adiționale, acceptate de Client.

7.3. În vederea emiterii facturilor de către Furnizor și a plății acestora de către Client, valorile în EUR stabilite în prezentul Contract de Închiriere sau rezultând din acesta, vor fi convertite în RON pe baza ultimei cotații a cursului de vânzare a UNICREDIT BANK Cash Desk din ziua lucrătoare anterioară datei emiterii facturii.

7.4. Clientul va plăti Furnizorului Chiria, astfel cum a fost stabilită prin Contract.

7.5. Plata chiriei și a celorlalte sume contractuale se va face la termenele și în cuantumul stabilite prin Contract, pentru care Furnizorul va emite facturi fiscale. Neprimirea de către Client a facturii nu reprezintă o justificare pentru efectuarea cu întârziere a plății sumelor datorate, Clientul fiind obligat să plătească suma specificată în factură până la scadența specificată în Contract și să-l informeze pe Furnizor despre aceasta. Eventualele diferențe vor fi reglate, după caz, prin modalitatea agreată de Părți prin corespondența comercială purtată.

7.6. Clientul va plăti Furnizorului orice alte costuri și cheltuieli pe care Furnizorul le-a facut și/sau suportat în legatură cu Contractul de Închiriere și/sau având legatură cu Vehiculul și care nu sunt incluse, conform prevederilor exprese ale Contractului/Anexelor, în valoarea Contractului. Astfel de plăti pot fi, nelimitativ: franşize, reîntregiri de sume, rate rămase de achitat până la încetarea contractului de asigurare etc.

7.7. Clientul va plăti Furnizorului dobândă penalizatoare de 1% din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, pentru neplata sau plata cu întârziere a oricăror sume datorate conform Contractului de Închiriere, fără a fi afectat dreptul acestuia de a valorifica și alte prerogative/drepturi/mijloace conform Contractului de Închiriere în cazul întârzierilor Clientului la plata sumelor datorate. În plus, Clientul va plăti Furnizorului toate costurile legale și cheltuielile suplimentare suportate de Furnizor în legatură cu recuperarea sumelor scadente și neachitate. Dobânda penalizatoare poate să depășească cuantumul sumei asupra căreia se calculează.

7.8. Pe întreaga Perioadă de închiriere, inclusiv până la restituirea efectivă a Vehiculului de către Client Furnizorului, dacă nu s-a agreat altfel, Clientul va plăti tariful de utilizare a rețelei de drumuri nationale din România și va deține rovinieta valabilă corespunzatoare. De asemenea, Clientul va plăti tariful de utilizare a rețelei de drumuri și va deține documentul justificativ obligatoriu în statele în care se deplasează cu Vehiculul, cu acordul prealabil dat de Furnizor conform Contractului de Închiriere. Toate consecințele și sancțiunile decurgând din încălcarea acestei obligații vor fi suportate de Client.

7.9. În cazul încetării Contractului din orice motiv, orice sume achitate de Client în avans cu orice titlu, nu vor fi restituite Clientului.

7.10. Eventuale obligaţii financiare restante sau/și suplimentare la data restituirii Vehiculului vor fi achitate de către Client în momentul returnării Vehiculului, conform prezentului contract.

7.11. Atunci când prin Contractul de Închiriere au fost stabilite servicii suplimentare, Clientul se obligă să achite și contravaloarea acestora, conform tarifelor Furnizorului.

7.12. În afară de obligațiile de plată principale menționate în acest articol, Clientul va plăti la timp și întocmai orice alte sume menționate în Contractul de Închiriere.

7.13. Sumele datorate de Client, altele decât Chiriile, datorate și/sau care sunt în sarcina Clientului vor fi facturate și/sau refacturate acestuia cu sau fără TVA conform legislației în vigoare, având termenul de plată menționat în factura emisă de Furnizor.

7.14. Toate obligațiile de plată ale Clientului asumate prin prezentul Contract sau în legatură cu acesta se consideră efectuate în momentul creditării contului Furnizorului menționat în contract/pe factură.

7.15. Dacă data scadenței coincide cu o zi nelucrătoare sau cu o sărbătoare legală în România, Clientul va lua masurile necesare astfel încât contul bancar al Furnizorului să fie creditat în ziua lucrătoare care precede respectiva zi nelucrătoare sau zi de sărbătoare legală.

7.16. Clientul este de drept în întârziere la data scadenței, prin efectul împlinirii termenului, fără nicio formalitate prealabilă de punere în întârziere sau de altă natură.

7.17. La cererea organului constatator, Furnizorul va comunica datele de contact ale Clientului în vederea aplicării sancțiunii contravenționale. Furnizorul își rezervă dreptul de a nu contesta niciun document emis de organele competente pe numele și/sau în sarcina sa prin care se sancționează fapta savârșită de Client în folosirea Vehiculului și de a achita amenda aplicată și/sau alte despăgubiri solicitate de organele competente conform legii, caz în care aceste sume vor fi refacturate Clientului conform legislației în vigoare. Clientul se obligă să achite aceste sume, în termen de maxim 5 zile de la data facturării.

7.18. Furnizorul are dreptul de a stabili modalitatea de imputație a plăților efectuate de către Client în cadrul Contractului de Închiriere, la libera sa discreție, indiferent de mențiunile făcute de Client pe ordinele/instrumentele de plată.

7.19. În cazul în care Clientul a încheiat cu Furnizorul mai multe contracte de închiriere, Furnizorul va fi îndreptățit să impute orice plată a Clientului asupra oricărei creanțe exigibile rezultând din oricare dintre aceste contracte la libera sa alegere, indiferent de mențiunile făcute de Client pe ordinele/instrumentele de plată.

7.20. Toate obligațiile de plată rezultate din sau în legatură cu Contractul de Închiriere vor fi îndeplinite de către Client fără ca acesta să poată opune Furnizorului compensația cu sumele pe care Clientul i le solicită Furnizorului în legatură cu conservarea, întreținerea sau îmbunătățirea Vehiculului, sume care sunt întotdeauna în sarcina Clientului, dacă nu a fost prevăzut altfel.

7.21. Furnizorul nu este obligat să reamintească Clientului datele la care sunt scadente plățile datorate de către acesta. Clientul este obligat să acționeze cu bună credință, iar în cazul nerecepționării în termen rezonabil a facturilor emise de către Furnizor, să înștiințeze Furnizorul asupra acestui fapt.

7.22. Costurile cu asigurările Vehiculului sunt, de obicei, incluse în Chirie, cu excepția situațiilor în care Părțile au agreat altfel prin Contractul de Închiriere.

În orice caz, Clientul înţelege şi acceptă următoarele: (i) costurile cu asigurările pot varia în perioada contractuală şi (ii) Furnizorul este îndreptăţit să îi factureze Clientului costurile cu asigurările obligatorii și facultative ale Vehiculului, precum și costurile adiţionale, lunar, trimestrial, anual sau la terminarea Perioadei de Închiriere, când Furnizorul va emite o factură de regularizare care va cuprinde toate costurile de asigurare.

7.23. Listele de tarife și taxe valabile la data semnării Contractului de Închiriere fac parte din Contract. Clientul este informat şi acceptă faptul că Furnizorul are dreptul de a modifica unilateral preţurile şi/sau serviciile (incluzând sau excluzând serviciile) menţionate în Listele de tarife si taxe.

7.24. Pentru plata valorii contractului, Clientului i se va solicita la rezervare prezentarea unui card de credit.

7.25. Pentru orice obligație de plată a Clientului care rezultă din prezentul contract, Furnizorul are dreptul de a debita cardul de credit prezentat de către Client la rezervare/acceptarea/semnarea Contractului de Închiriere.

Articolul 8 – Garanții

8.1. Pentru garantarea tuturor obligațiilor asumate prin Contractul de Închiriere, Clientul va constitui în favoarea Furnizorului una sau mai multe dintre următoarele tipuri de garanții, conform solicitării exprese a Furnizorului:
- Garanție de bună execuție (depozit);

- Instrumente de plată (Bilete la ordin/CEC) avalizate de către administratorul și/sau asociații Clientului; - scrisoare de garanție bancară, emisă de către o bancă agreată de Furnizor;
- ipotecă mobiliară/imobiliară;
- fidejusor codebitor.

8.2. În cazul în care s-a agreat prin Contract, Furnizorul va percepe Clientului, la data încheierii Contractului, o sumă de bani cu titlu de garanţie de bună execuţie. Garanţia va fi plătită înainte de preluarea Vehiculului. Furnizorul poate debita cardul de credit prezentat de către Client pentru suma reprezentând garanție de bună execuție. Neconstituirea garanției solicitate de Furnizor îndreptăţeşte Furnizorul să nu predea Clientului Vehiculul.

8.3. Garanţia de bună execuție va fi restituită Locatarului ulterior datei de restituire a Vehiculului, după cel puțin 24 ore lucrătoare, numai dacă nu exista motive pentru care este necesara retinerea garantiei, in scopul de a acoperi eventualele prejudicii/cheltuieli rezultate din executarea Contractului de inchiriere. Daca,de exemplu, Vehiculul a fost returnat în aceeaşi stare consemnată la încheierea contractului, în cuprinsul Procesului verbal de predare-primire, respectiv,iÎn cazul în care apar orice diferenţe faţă de starea iniţială a Vehiculului la momentul predării (incluzând, dar fără a se limita la: kilometri suplimentari limitei de rulaj, diferenţă de combustibil, avarii de orice fel, care duc la imobilizarea Vehiculului, diferenţă inventar etc.), precum si in cazul in care din utilizarea Vehiculului de catre Client rezulta sau pot rezulta amenzi de orice natura, Furnizorul este în drept să reţină suma de bani percepută ca garanţie de bună execuţie.

8.4. În cazul în care prejudiciul pe care îl suportă Furnizorul ca urmare a utilizării bunului de către Client este mai mare decât suma de bani percepută cu titlu de garanţie de bună execuţie, Furnizorul poate solicita, iar Clientul se obligă să achite diferenţa până la concurenţa acoperirii prejudiciului, cel târziu la data restituirii Vehiculului, iar în cazul în care prejudiciul se constată ulterior datei restituirii, termenul de plată este de maxim 5 zile de la data unei solicitări în acest sens emisă de Furnizor.

8.5. În cazul în care garanția solicitată va consta în instrumente de plată avalizate, acestea vor fi puse la dispoziția Furnizorului cel mai târziu la data încheierii Contractului. Dacă Furnizorul nu încasează oricare dintre sumele pe care Clientul le datorează conform prezentului contract, Furnizorul este îndreptățit să execute instrumentul de plată la banca Locatarului, oricând începând cu ziua ulterioară scadenței. În cazul în care banca Locatarului refuză plata instrumentului de plată, Furnizorul este îndreptățit să declanșeze formalitățile pentru executarea silită a acestuia. Furnizorul nu va răspunde pentru prejudiciile produse Clientului prin executarea instrumentului de plată.

8.6. Clientul ia la cunostință și este de acord cu faptul că orice instrument de plată introdus în sistemul bancar nu va mai fi retras de către Furnizor de la decontare, chiar dacă Furnizorul încasează o plată voluntară efectuată de Locatar în contul Chiriei, după expirarea termenului precizat mai sus.

8.7. Furnizorul va fi îndreptățit să execute oricare din garanțiile constituite de Client în favoarea sa în cazul în care Clientul este în întârziere în executarea obligațiilor de plata ce-i revin conform Contractului de Închiriere. Clientul va suporta toate și orice cheltuieli legate de executarea garanțiilor.

8.8. Clientul se obligă să mențină valabile, pe toata durata Contractului de Închiriere garanțiile constituite pentru garantarea obligațiilor asumate prin prezentul Contract de Închiriere.

8.9. Furnizorul va fi îndreptățit să execute oricare din garanțiile constituite de Client în favoarea sa în cazul în care Clientul este în întârziere în executarea obligațiilor de plată ce-i revin conform Contractului de Închiriere. Clientul va suporta toate și orice cheltuieli legate de executarea garanțiilor.

8.10. La solicitarea Furnizorului Clientul are obligația de a completa/înlocui garanțiile constituite de acesta și/sau de garanții săi, care au fost utilizate și/sau executate de Furnizor pentru recuperarea obligațiilor restante ale Clientului sau care au devenit nule sau ineficiente indiferent de motiv, în termen de 5 (cinci) zile de la data solicitării Furnizorului.

8.11 Deblocarea sumei reținute pentru preautorizarea prealabila de pe cardul inițial ar putea dura pana la 30 de zile. Compania care a emis cardul este responsbila pentru procesarea si eliberarea sumei respective. Furnizorul nu poate fi responsabil pentru perioada in care campania emitenta a cardului nu a eliberat garanția.

8.12 Pentru perioada de închiriere de pana la 2 zile inclusiv, Furnizorul va percepe garanția standard aferenta clasei de vehicul rezervata, indiferent daca sunt achiziționate protecții suplimentare.

Articolul 9 – Restituirea Vehiculului

9.1. Clientul este obligat să restituie Vehiculul la Data Restituirii menționată in Contractul de Închiriere. În cazul rezilierii sau denunțării Contractului de Închiriere, Clientul va fi obligat să predea Vehiculul la locul, data și ora pe care le va indica Furnizorul prin notificarea de reziliere, Clientul fiind de drept în întârziere cu privire la obligația sa de restituire a Vehiculului de la data rezilierii/denunțării.

9.2. În cazul în care Vehiculul nu este restituit Furnizorului, acesta este îndreptățit să intre în posesia Vehiculului prin mijloace proprii, fără nicio altă formalitate prealabilă și fără a fi necesară intervenția instanței de judecată.

9.3. În cazul restituirii cu întârziere de cel mult 2 ore faţă de termenul prevăzut în contract, nu se vor percepe Clientului tarife suplimentare. Prevederea de mai sus produce efecte numai în situaţia în care întârzierea este anunţată de Client către Furnizor cu cel puţin 12 ore lucrătoare înainte de termenul de returnare convenit.

9.4. Depăşirea cu 2-24 ore a termenului de returnare convenit în contract, indiferent dacă a fost sau nu anunţată, implică peceperea unui tarif suplimentar egal cu o zi de închiriere, în conformitate cu tarifele aplicate de Furnizor.

9.5. În cazul depășirii cu mai mult de 24 de ore a termenului de returnare convenit, Clientul va achita Furnizorului o taxă de folosință egală cu dublul Chiriei pentru fiecare zi de întârziere, începând din prima prima zi de întârziere și până la data returnării efective a Vehiculului, precum și orice cheltuieli efectuate de Furnizor cu recuperarea Vehiculului, dacă e cazul. Taxa de folosință, precum și orice cheltuieli efectuate de Furnizor cu recuperarea Vehiculului vor fi plătite de Client în termen de cel mult 5 zile de la data emiterii de către Furnizor a facturii aferente.

9.6. Clientul va restitui Vehiculul în starea specificată la data predării, consemnată în Procesul verbal de predare-primire, cu excepția uzurii rezultate din folosința normală, împreună cu toate accesoriile, elementele de securitate aflate în dotarea standard, toate cheile, actele și documentele, de orice natură, privitoare la Vehicul și aflate în posesia sa, precum și toate documentele necesare (procesul verbal emis de organele de poliție și/sau alte organe competente, copie asigurări, constat amiabil etc) în cazul în care Vehiculul a suferit vreo daună și nu au fost efectuate în totalitate reparațiile.

9.7. La data, ora și locul indicate de Furnizor pentru predare, Părțile vor proceda la verificarea rulajului (număr de kilometri parcurși) și a stării Vehiculului, încheind în acest scop un proces-verbal de predare- primire.

9.8. La încetarea perioadei de închiriere, în cazul depășirii numărului maxim de kilometri prevăzut în Contract, Locatarul se obligă să plătească o sumă per kilometru suplimentar parcurs, conform valorii înscrise în Contract (la care se va adăuga TVA), în baza unei facturi emise de Furnizor în acest sens

9.9. În cazul în care a avut loc o daună, Clientul are obligația să restituie Vehiculul avariat Furnizorului pe bază de proces-verbal, în locul indicat de Furnizor, împreună cu toate accesoriile, toate cheile, elementele de securitate aflate în dotarea standard, toate actele și documentele de orice natură privitoare la Vehicul și aflate în posesia sa, în caz contrar Furnizorul își rezervă dreptul de a imputa Clientului eventualele lipsuri. Totodată, Clientul va plăti contravaloarea cheltuielilor privind devizul, tractarea si staționarea /depozitarea Vehiculului, precum și cheltuieli de repunere a vehicului pe carosabil (scoaterea din șanț, râpă, prăpastie, apă, etc.) și orice alte cheltuieli necesare pentru acoperirea unui astfel de prejudiciu, inclusiv solicitate de terți, clauza 4.12 fiind aplicabila.

9.10. Vehiculul va fi restituit de către Client cu aceeaşi cantitate de combustibil constatată la momentul predării. Nerespectarea prevederii de mai sus atrage facturarea către Client a combustibilului lipsă, în urma estimării Furnizorului, la tariful mentionat în Lista de taxe. Cantitatea de combustibil în plus la momentul predării nu constituie credit şi nu va fi restituită Clientului ori contravaloarea acesteia nu va fi restituită și nici nu va putea face obiectul vreunei compensări.

9.11. În cazul lipsei sau deteriorării oricăror elemente ale Vehiculului, constatate la Data Predării, Clientul va achita taxele stabilite de Furnizor în funcție de caz, conform Listei de taxe.

9.12. Furnizorul are dreptul de a sesiza imediat organele îndreptățite să facă cercetări în oricare dintre umătoarele situații sau similare, prevăzute mai jos exemplificativ și nelimitativ, săvârşite cu complicitatea Clientului sau de către Client:
(1) depăşirea termenului de predare cu 24 de ore, în situaţia în care nu există o altă prevedere scrisă între Client şi Furnizor, privind prelungirea termenului de închiriere.

(2) nedeclararea de către Client către Poliţie a dispariţiei Vehiculului, lipsa confirmării de către Poliţie a înregistrării plângerii referitoare la dispariţia Vehiculului, precum şi neprezentarea cheilor originale ale Vehiculului.
(3) abandonarea Vehiculului, încredințarea acestuia unui terț fără acordul Furnizorului, ascunderea Vehiculului sau orice acțiune care poate fi asimilată refuzului de restituire.

9.13. ÎN CAZUL ÎN CARE CLIENTUL REFUZA RESTITUIREA VEHICULULUI CĂTRE FURNIZOR, ACESTA POATE FOLOSI MIJLOACE PROPRII PENTRU A INTRA IN POSESIA VEHICULULUI.

9.14. Furnizorul nu răspunde şi nu este obligat să restituie eventuale obiecte uitate în Vehicul de către Client în momentul predării Vehiculului sau în momentul ridicării Vehiculului.

9.15. În cazul restituirii Vehiculului la sfârșitul Perioadei de Închiriere sau predării acestuia ca urmare a rezilierii sau denunțării Contractului de Închiriere sau reținerii acestuia în alte cazuri menționate în Contractul de Închiriere, Furnizorul prin reprezentanții săi va putea efectua, dacă va considera necesar, o evaluare detaliată a stării Vehicului pentru a verifica dacă Vehiculul nu prezintă avarii sau deteriorări rezultate în urma unor accidente rutiere sau care fac imposibilă utilizarea acestuia în condiții de siguranță pe drumurile publice.

9.16. În cazul în care Vehiculul este restituit/predat cu defecțiuni și/sau avarii, Furnizorul și/sau reprezentanții acestuia se angajează să efectueze o evaluare detaliată a stării Vehiculului, urmând a emite și/sau de a transmite în scris Clientului devizul de reparații aferent Vehiculului, dupa data intrării în posesie a Vehiculului conform mențiunilor înscrise în Procesul-verbal de predare-primire semnat de Client.

9.17. Verificarea nu poate fi executată decât de unitățile service autorizate, indicate de Furnizor. Toate piesele, subansamblele sau componentele Vehiculului care lipsesc, sunt defecte sau au un grad de uzură mai mare decât uzura normală, sau care duc la imposibilitatea exploatării Vehiculului în condiții normale sau care micșorează astfel folosința acestuia, precum și manopera aferentă remedierii unor astfel de defecțiuni, vor fi evidențiate într-un deviz întocmit de către unitatea service agreată.

9.18. Clientul are obligația de a achita Furnizorului valoarea devizului întocmit de către unitatea service agreată (inclusiv TVA aferentă) în termen de 15 zile de la emiterea unei instiintari de plata si/sau facturii respective de către Furnizor.

9.19 Pentru daunele vizibile enumerate in Anexa „Lista costuri reparație daune”, Furnizorul va percepe pana la valoarea maxima a garanției sumele reprezentand reparația/ autovehiculului, fără a fi afectat dreptul acestuia de a valorifica separat și alte prerogative/drepturi/mijloace conform Contractului de Închiriere, in special cele prevazute la art. 4.12.

Articolul 10 – Răspunderea Clientului

10.1. Simpla împlinire a termenului stabilit pentru executarea de către Client a oricărei obligații rezultate din prezentul Contract de Închiriere în sarcina Clientului îl pune pe Client de drept în întârziere.

10.2. În cazul în care intervine un caz de neexecutare/executare partială, cu întârziere sau necorespunzatoare a oricărei obligații prevăzute sau care decurge din Contractul de Închiriere, Furnizorul poate opta între (i) a cere executarea silită întocmai a obligațiilor încălcate, cu plata de daune-interese, (ii) a rezilia de plin drept Contractul de Închiriere, precum și orice alt contract de închiriere încheiat cu Clientul fără a mai fi necesară punerea în întârziere, fără nicio altă formalitate prealabilă, și fără intervenția instanțelor judecătorești, cu plata de daune-interese.

10.3. De îndată ce Clientul nu își îndeplinește oricare dintre obligațiile care îi revin potrivit Contractului de Închiriere, Furnizorul este în drept să reintre în posesia Vehiculului, inclusiv prin mijloace proprii, fără nicio altă formalitate prealabilă și fără a fi necesară intervenția instanței de judecată.

10.4. În cazul plăților oricăror sume de bani datorate conform Contractului de Închiriere, neefectuate/efectuate cu întârziere, Clientul va plăti Furnizorului dobândă penalizatoare de 1% din suma datorată, pentru fiecare zi de întârziere, fără a fi afectat dreptul acestuia de a valorifica și alte prerogative/drepturi/mijloace conform Contractului de Închiriere în cazul întârzierilor Clientului la plata sumelor datorate.

10.5. În cazul în care Clientul nu își îndeplinește obligațiile, Furnizorul își poate exercita următoarele drepturi, cu care Clientul este de acord (i) dacă obligația neîndeplinită este de natură pecuniară, Clientul va fi ținut la executarea întocmai a obligației scadente, precum și a obligației privind plata tuturor cheltuielilor (inclusiv, dar fără să se limiteze la costurile judiciare și/sau nejudiciare de urmărire legală) suportate/înaintate de Furnizor în vederea obținerii executării obligației respective, iar (ii) dacă obligația neîndeplinită nu are o natură pecuniară, Clientul va fi ținut la plata unei penalități contractuale egală cu dublul Chiriei, pentru fiecare zi de întârziere, precum și la plata tuturor cheltuielilor (inclusiv, dar fără să se limiteze la costurile judiciare și/sau nejudiciare de urmărire legală) suportate/înaintate de Furnizor în legatură cu obținerea executării obligației respective.

10.6. Clientul este obligat să comunice Furnizorului orice informație cu privire la orice act sau fapt de orice natură care afectează sau ar putea afecta situația sa financiară sau îndeplinirea obligațiilor sale rezultând din Contractul de Închiriere.

10.7 In cazul producerii unui accident/furt/dauna in timpul executarii contractului de inchiriere, Furnizorul nu este responsabil si nu va returna suma de bani reprezentând numărul de zile de închiriere ramase pana la încetarea contractului.

10.8. Clientul raspunde pentru repararea integrala a oricarui prejudiciu suportat de Furnizor ca urmare a executarii prezentului Contract de inchiriere, conform art. 4.12.

Articolul 11 – Încetarea Contractului de Închiriere. Rezilierea/denunțarea Contractului de Închiriere de către Furnizor

11.1. Contractul de Închiriere va putea înceta:

(i) prin acordul Părților;

(ii) prin rezilierea de plin drept, la inițiativa Furnizorului în cazul intervenirii unui caz de culpă a Clientului;

(iii) prin denunțarea unilaterală de către Furnizor în condițiile prevăzute în Contract;

(v) la expirarea Perioadei de Închiriere, după îndeplinirea de către Client a tuturor obligațiilor conform Contractului de Închiriere.

11.2. Furnizorul are dreptul să considere Contractul desfiinţat de drept, fără a mai fi necesară punerea în întarziere sau orice altă formalitate prealabilă, în oricare dintre următoarele situaţii:
(i) începerea urmăririi penale împotriva Clientului sau a reprezentanţilor legali, mandatarilor sau prepușilor acestuia implicați în executarea Contractului;

(ii) dizolvarea, lichidarea, reorganizarea sau declanşarea procedurii insolvenței sau falimentului Clientului; (iv) neîndeplinirea sau îndeplinirea cu întârziere/parțială a obligațiilor de plată de către Client, nerespectarea oricărei clauze agreate de către părţi în prezentul contract.

11.3. În cazul în care Furnizorul optează pentru rezilierea Contractului de Închiriere ca urmare a apariției uneia dintre împrejurările prevăzute în Contract sau optează pentru denunțarea Contractului de Închiriere, Contractul de Închiriere încetează de plin drept, fără a mai fi necesară punerea în întârziere și fără nicio altă formalitate prealabilă și fără intervenția instanțelor judecătorești, de la data la care Furnizorul a transmis Clientului notificarea de reziliere/denunțare, iar Clientul va fi obligat:

(i) sa predea Furnizorului Vehiculul în termenul menționat în notificarea de reziliere și;

(ii) să plătească Furnizorului, cu titlu de compensație, o indemnizație de încetare anticipată, egală cu contravaloarea Chiriilor rămase neachitate, scadente și nescadente, până la data la care Contractul de Închiriere ar fi încetat regulamentar și

(iii) să platească Furnizorului toate cheltuielile (inclusiv, dar fără a se limita la, toate sumele datorate, scadente și nescadente care decurg din Contractul de Închiriere, costurile judiciare și extrajudiciare, amenzile aplicate Clientului în folosința Vehiculului, împreună cu orice sumă cerută de către Furnizor pentru reintrarea în posesia Vehiculului, obligațiile menționate la punctul (i) și (ii) nefiind obligații alternative sau facultative în înțelesul legii. Prezenta clauză reprezintă, conform legii, evaluarea conventională a prejudiciului având efectul unei clauze penale. Indemnizația de încetare anticipată este purtătoare de TVA și va fi facturată Clientului. Clientul va efectua plata contravalorii respectivei facturi într-un termen de 5 zile calendaristice de la data emiterii acesteia.

11.4. În cazul în care Contractul de Închiriere încetează, indiferent de cauza încetării, Furnizorul este în drept să rețină cu titlu de compensație echitabilă datorată pentru folosirea Vehiculului sau daune, după caz, toate sumele plătite de Client în cadrul Contractului de Închiriere, iar Clientul nu va avea dreptul să solicite rambursarea niciunei sume ce a fost platită Furnizorului sau reducerea vreuneia dintre creanțele datorate de Furnizor față de Client conform prezentului Contract de Închiriere, cu excepția cazului în care Părțile agreează expres contrariul.

11.5. În cazul în care reziliază/denunță Contractul, Furnizorul înştiinţează Clientul telefonic, prin fax, prin poştă electronică sau prin orice alt mijloc de comunicare, în vederea restituirii Vehiculului închiriat.

11.6. În cazul în care Vehiculul nu este restituit Furnizorului, acesta este îndreptățit să intre în posesia Vehiculului prin mijloace proprii, fără nicio altă formalitate prealabilă și fără a fi necesară intervenția instanței de judecată.

Articolul 12 – Declarațiile Clientului

În completarea declarațiilor și obligațiilor Clientului, Clientul formulează și susține declarațiile de mai jos.

12.1. Clientul declară că îndeplinește toate condițiile de eligibilitate pentru a fi titularul contractului de închiriere și că el, mandatarii sau prepușii acestuia care vor fi implicați în executarea Contractului de Închiriere au capacitate de exercițiu deplină.

12.2. Clientul declară ca situațiile financiare și celelalte informații furnizate sau care urmează a fi furnizate Furnizorului în vederea încheierii, derulării și încetării Contractului de Închiriere sunt și vor fi reale și corecte, situația financiară a Clientului este bună și Clientul nu se află în stare de insolvabilitate.

12.3. Clientul consideră că Vehiculul corespunde pe deplin cerințelor sale.

12.4. Clientul își asumă expres riscul schimbării împrejurărilor care ar face executarea Contractului de Închiriere mai oneroasă din partea sa și își asumă obligația necondiționată de a executa obligațiile asumate prin acesta chiar dacă executarea acestora va deveni mai oneroasă din cauza schimbării împrejurărilor de la data încheierii Contractului de Închiriere.

12.5. Clientul înțelege și acceptă faptul că, în cazul în care, la rezilierea și/sau încetarea Contractului de Închiriere, nu predă Vehiculul la data și locul indicate de Furnizor, acesta din urmă se va adresa prestatorului extern în vederea recuperării Vehiculului, ceea ce implică cheltuieli suplimentare, ce vor fi suportate de Furnizor. Astfel, Clientul este obligat să restituie Furnizorului cheltuielile de reposesie (onorariul prestatorului extern și orice alte costuri generate de reposesie) în cazul în care nu predă Vehiculul la data și locul indicate de Furnizor în notificarea de reziliere/denunțare, inclusiv în situația în care Vehiculul este predat de către Client la locația indicată de Furnizor, însă ulterior datei indicate în notificarea de reziliere/denunțare.

12.6. Clientul înțelege și acceptă faptul că în cazul plății cu întârziere, va datora dobânda penalizatoare conform prezentului Contract de Închiriere, precum și, dacă va fi cazul, orice cheltuieli de judecată sau de executare silită care vor decurge.

12.7. Clientul declară că înțelege și este de acord ca toate și oricare dintre declarațiile și obligațiile asumate de către Client și/sau garanți prin Contractul de Închiriere și contractele de garanții (inclusiv, dar fără a se limita la constituirea și înregistrarea garanțiilor, rambursare) reprezintă condiții esențiale și determinante pentru încheierea și derularea Contractului de Închiriere, pe întreaga durată de valabilitate a acestuia.

12.8. Administratorul și asociații Clientului, în calitate de garanți se obligă față de Furnizor să execute obligația Clientului în cazul în care acesta nu și-o execută. În temeiul garanției menționate în cadrul acestui articol, în caz de neexecutare de către Client a obligațiilor sale de plată asumate prin prezentul contract, Clientul a luat la cunoștință și este de acord că Furnizorul va avea dreptul să urmarească pe oricare dintre garanți, Clientul renunțând irevocabil la invocarea beneficiului de diviziune sau de discuțiune și fără ca aceasta urmărire să fie condiționată de o prealabilă urmărire a Clientului.

12.9. Clientul, parte în contract şi semnatarul contractului, poartă răspunderea juridică şi materială pentru oricare dintre persoanele care vor conduce Vehiculul.

Articolul 13 – Comunicările

13.1. Comunicările dintre Părți în temeiul sau în legatură cu prezentul Contract de Închiriere vor fi realizate în scris, în limba română și se vor transmite la adresele, numerele și in atenția persoanelor prevăzute în Contractul de Închiriere (sau la orice alte date de contact și în atenția oricăror altor persoane notificate expres de catre o parte celeilalte).

13.2. Orice astfel de comunicări vor fi considerate a fi fost transmise și primite de către o parte atunci când îi vor fi fost: (i) livrate personal sub semnătură de primire sau prin serviciu de curierat care asigură dovada livrării; (ii) primite de echipamentul destinatarului dacă au fost transmise prin fax, fiind necesară confirmarea de transmitere emisă de echipamentul expeditorului; (iii) trimise prin e-mail, cu excepția cazului în care la adresa de expediere sunt

primite mesaje automate generate de orice server implicat în transmiterea și livrarea mesajului, referitoare la eșuarea transmiterii și/sau a livrarii acestuia.

Articolul 14 – Protecția datelor cu caracter personal

14.1. Baza legală a prelucrărilor. În vederea executării prezentului Contract, a obligațiilor legale care revin Furnizorului și/sau reprezentanților săi și a exercitării intereselor legitime ale acestora, Furnizorul și/sau reprezentanții săi vor prelucra datele cu caracter personal ale Clientului, garanților și reprezentanților acestora.

14.2. Drepturile Clientului, garanților și reprezentanților acestora. În legătură cu prelucrările datelor cu caracter personal, Clientul, garanții și reprezentanții acestora, au următoarele drepturi: accesarea datelor, rectificarea datelor, opoziția la prelucrarea datelor, ștergerea datelor, portabilitatea datelor, restricționarea prelucrării, retragerea consimțământului, dreptul de a depune o plângere la adresa sediului social al Furnizorului menționat în prezentul contract și / sau la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

14.3. Comunicări în executarea contractului. Furnizorul va putea trimite comunicări legate de executarea Contractului (spre exemplu, solicitări de informații, informări cu privire la probleme tehnice, răspunsuri la întrebările adresate de Client, garanți și reprezentanții acestora, etc.) pe adresa de e-mail pe care Clientul, garanții și reprezentanții acestora, au comunicat-o la încheierea sau pe parcursul Contractului.

Facturile emise de Furnizor în baza și/sau în legatură cu prezentul Contract de Închiriere pot fi transmise de către Furnizor Clientului prin poștă și/sau servicii de curierat și/sau electronic conform prevederilor de mai jos.

Furnizorul își rezervă dreptul de a emite și transmite facturile în baza și/sau în legatură cu Contractul de Închiriere prin mijloace electronice la adresa de e-mail a Clientului menționată în Contractul de Închiriere, iar Clientul își exprimă în mod expres acordul pentru ca emiterea, transmiterea și recepționarea facturilor, aferente Contractului de Închiriere să se realizeze prin mijloace electronice. În acest sens, Clientul confirmă că deține toate mijloacele tehnice necesare primirii facturii electronice și că are capacitatea de a asigura autenticitatea originii, integritatea conținutului și lizibilitatea facturii astfel primite.

Orice modificare/schimbare a adresei de e-mail va fi notificată de către Client Furnizorului în cel mai scurt timp, în scris.

14.4. Comunicări în scopuri de marketing. Comunicările Furnizorului și/sau reprezentanților săi în scop de marketing vor fi transmise potrivit consimțământului Clientului, garanților și reprezentanților acestora exprimat prin semnarea Declarației de Consimțământ cu privire la Protecția Datelor, drepturile specificate în respectiva declarație fiind aplicabile.

14.5. Partajarea sau transferul datelor. Pentru îndeplinirea anumitor obligații ale Furnizorului și/sau reprezentanților săi (de exemplu, analiza de risc) și cele legate de executarea contractului, datele Clientului, garanților și reprezentanților acestora vor fi puse la dispoziția reprezentanților Furnizorului și/sau a societăților din grupul APAN, precum și a partenerilor săi. În selectarea acestor parteneri, Furnizorul și/sau reprezentanții săi se asigură că aceștia respectă la rândul lor drepturile Clientului, garanților și reprezentanților acestora cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal.

14.6. Geolocalizare si monitorizarea Vehiculului
(1) Clientul a luat la cunostință că Vehiculele Furnizorului sunt dotate cu dispozitive de geolocalizare și acceptă încheierea Contactului de Închiriere și preluarea Vehiculelor în aceste condiții.
(2) Clientul acceptă expres faptul că Furnizorul are dreptul să monteze Bunului ce face obiectul material al contractului de închiriere, un dispozitiv de monitorizare-localizare prin GPS sau un alt sistem similar, cu o arie de localizare nelimitată, sau un alt sistem similar, respectiv să monitorizeze periodic consumul de combustibil /să monitorizeze/ urmărească/oprească funcționarea etc., a bunului în vederea protejării intereselor sale legitime.
(3) Clientul își asumă obligația de a nu permite altuia/altora sau de a interveni el însuși în niciun mod asupra echipamentului/lor de monitorizare-localizare prin GPS, sau un alt sistem similar, fără aprobarea prealabilă a Furnizorului ori asupra bunului de așa natură încât să influențeze funcționalitatea și să deturneze scopul în care a fost instalat dispozitivul de monitorizare-localizare, sau alt sistem similar și de a îl înstiința de urgență pe acesta când totuși aceste evenimente se produc, într-un tremen de maxim 24 ore.
(4) Clientul se obligă să suporte costurile pe care le implică utilizarea dispozitivului de monitorizare- localizare prin GPS sau un alt sistem similar, dacă este cazul, prin accesarea serviciului de roaming: (refactuare costuri de accesare serviciu roaming în vederea monitorizării-localizării și în afara țarii).
(5) Clientul se obligă să suporte toate costurile pe care le presupune repararea /achiziționarea /instalarea dezinstalarea /utilizarea dispozitivului de monitorizare-localizare prin GPS sau un alt sistem similar ca o consecință a nerespectarii obligațiilor asumate cu privire la acest dispozitiv, cât și obligația de a permite oricând accesul Furnizorului ori a persoanelor anume desemnate de acesta în vederea efectuării operațiunilor de: verificare (expertiză)/reparare/instalare/dezinstalare/mentenanță a dispozitivului de monitorizare-localizare prin GPS sau un alt sistem similar. Furnizorul are dreptul de manevra asupra și prin mecanismele de monitorizare/localizare/blocare motor/etc prin GPS montate pe Vehicul, putând ca, în orice situație de culpă a Clientului să acționeze dispozitivul în sensul blocării/opririi motorului, prin aceasta Clientul asumându-și riscurile ce derivă din aceasta operațiune.

14.7. Baza legală a prelucrărilor. În vederea executării prezentului Contract, a obligațiilor legale care revin Furnizorului si/sau reprezentantilor sai și a exercitării intereselor legitime ale acestora, Furnizorul și/sau reprezentanții săi vor prelucra datele cu caracter personal ale Clientului, garanților și reprezentanților acestora, în conformitate cu aspectele detaliate în Anexa 5, parte integrantă a Contractului.

14.8. Drepturile Clientului, garanților și reprezentanților acestora. Totodată, în legătură cu prelucrările datelor cu caracter personal, Clientul, garanții și reprezentanții acestora, au următoarele drepturi: accesarea datelor sale, rectificarea datelor sale, opoziția la prelucrarea datelor sale, ștergerea datelor sale, portabilitatea datelor, restricționarea prelucrării, retragerea consimțământului, dreptul de a depune o plângere la adresa sediului social al Furnizorului din Brăila, DN 22B, km. 4, jud. Brăila și / sau la Autoritatea Națională pentru Supravegherea Prelucrării Datelor cu Caracter Personal.

Articolul 15 – Confidențialitate

15.1. Furnizorul va păstra confidentialitatea asupra informațiilor despre Client și garanții acestuia și nu va dezvalui nicio informație despre negocierea, încheierea, derularea și încetarea Contractului de Închiriere în timpul sau după încetarea relației dintre Client si Furnizor.

15.2. Obligația de confidențialitate nu se aplică dacă:

(i) informațiile sunt divulgate în conformitate cu prevederile legale sau ca urmare a unei solicitări sau a unei obligații de raportare din partea unei autorități publice din România;

(ii) informațiile confidențiale sunt în general cunoscute publicului;

(iii) divulgarea informațiilor protejează Furnizorul împotriva unei pierderi iminente;

(iv) divulgarea este facută cu autorizarea Clientului;

(v) informațiile confidențiale sunt divulgate consultantilor fiecăreia dintre Părti care, la rândul lor, și-au luat un angajament de a păstra caracterul confidențial al acestor informații;

(v) divulgarea informațiilor se face către alte entități din cadrul Grupului APAN unde informațiile divulgate sunt stocate și distribuite într-un mod controlat cu strictețe și ale caror angajați se supun unor reguli severe privind accesul la informațiile confidențiale și utilizarea acestora.

15.3 Clientul va păstra confidențialitatea asupra tuturor informațiilor și cunostințelor dobândite înainte sau în perioada de desfăsurare a relației contractuale cu Furnizorul, inclusiv, dar fără a se limita la, principiile, modul de operare și detaliile privind serviciile/produsele oferite de Furnizor, chiar dacă acestea nu au fost în mod expres desemnate ca fiind confidențiale.

Articolul 16 – Alte dispoziții

16.1 Dacă nu se prevede altfel în cuprinsul Condițiilor Generale, nicio modificare a Contractului nu va putea fi efectuată fără acordul prealabil scris al ambelor părți.

16.2. În cazul în care orice prevedere a Contractului de Închiriere devine nelegală, nevalabilă sau inexecutabilă în conformitate cu legea, caracterul legal, valabil si executabil al celorlalte prevederi nu va fi afectat de aceasta. Clauzele nelegale și/sau nevalabile sunt înlocuite de drept cu dispozițiile legale aplicabile pentru situații asemanatoare, iar în lipsa unor astfel de prevederi, cu clauze care să corespundă voinței părților exprimată în Contractul de Închiriere.

16.3. Clientul nu va cesiona sau transfera drepturile și/sau obligațiile sale născute din Contractul de Închiriere fără acordul prealabil scris al Furnizorului. Furnizorul va fi îndreptățit să cesioneze și să transfere drepturile sau obligațiile sale născute din Contractul de Închiriere. Clientul fiind de acord anticipat în acest sens prin semnarea prezentului Contract. Cesiunea Contractului de catre Furnizor va produce efecte față de Client de la data la care substituirea terțului îi este notificată de Furnizor.

16.4. Toate prevederile Contractului vor fi obligatorii pentru și în beneficiul Părților.

16.5. Nicio renunțare de către Furnizor la vreuna dintre prevederile prezentului Contract nu va fi considerată efectuată și nicio încalcare a acestora de către Client nu va fi considerată scuzabilă, retroactiv sau anticipat, decât dacă o astfel de renunțare se face în scris și poartă semnatura Furnizorului.

16.6. Neexercitarea sau exercitarea cu întârziere, din partea Furnizorului, a drepturilor sale decurgând din prezentul Contract, nu va fi considerată renunțare, după cum exercitarea singulară sau parțială a oricărui drept nu va împiedica exercitarea în continuare a altui drept.

16.7. Evenimentele de forță majoră sau cazul fortuit nu exonerează de răspundere Clientul sau garanții săi, aceștia rămânând obligați față de Furnizor până la executarea integrală a tuturor obligațiilor născute din Contractul de Închiriere.

16.8. Prezentul contract se supune legilor din România. Orice litigiu ce decurge din sau în legătură cu acest contract se va soluţiona mai întâi pe cale amiabilă, iar în caz de nesoluţionare, părţile se vor adresa instanţelor de judecată competente de la sediul Furnizorului.

16.9. Părțile declară în mod expres că prezentul Contract de Închiriere reprezintă voința lor integrală, înlăturând orice alte înțelegeri, negocieri sau discuții anterioare. În acest sens, Părțile sunt de acord asupra faptului că prezentul Contract de Închiriere conține toate elementele esențiale ale acestuia și nu lasă niciun element secundar spre a fi convenit ulterior.

16.10. Părțile declară în mod expres că prezentul Contract de Închiriere a fost negociat clauză cu clauză, cu bună credință, și nu reprezintă un contract de adeziune în înțelesul legii. În acest sens, încheierea de catre Client a prezentului Contract reprezintă voința și alegerea sa liberă, exclusivă și nealterată.

17 – Anexe

- Proces verbal de predare-primire Vehicul (la predarea, respectiv, la restituirea Vehiculului)

- Lista de servicii și tarife, Lista de taxe, Lista costuri daune, Lista pachetelor de servicii suplimentare – conform informatiilor de pe site-ul www.drive2u.ro;

- Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal;
- Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal.

APAN BUSINESS CARS S.R.L. CLIENT,

În vigoare începând cu data: 25.05.2018 Data ultimei actualizări: 25.05.2018

Politica generală privind protecţia datelor cu caracter personal

Avem grijă de datele dumneavoastră cu caracter personal

Protejarea informațiilor pe care le furnizați este extrem de importantă pentru noi. Iată câteva lucruri pe care trebuie să le știți despre informațiile pe care le colectăm, scopul pentru care le colectăm, cum le folosim și cu cine le mai împărtășim. Dacă aveți întrebări, nu ezitați să ne contactați la adresa de e-mail protectiadatelor@apan.ro sau la adresa poștală APAN BUSINESS CARS SRL, Brăila, Şos DN 22B, km 4, cod poştal 810550.

Dacă cunoaștem câteva informații despre dumneavoastră, vă putem oferi servicii personalizate mai bune. Protejarea datelor dumneavoastră personale reprezintă prioritatea noastră.
Prin intermediul acestei Politici cu privire la protecția datelor cu caracter personal (denumită în continuare „Politica GDPR”) vrem să ne asigurăm că aveți acces la o informare adecvată cu privire la colectarea și procesarea datelor dvs. cu caracter personal, inclusiv a acelor informații asupra cărora avem obligația să vă informăm, așa cum prevăd reglementările în vigoare cu privire la protecția datelor cu caracter personal, incluzând Regulamentul GDPR Nr. 2016/679 The General Data Protect ion Regulat ion (“GDPR”).

La utilizarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, APAN BUSINESS CARS SRL respectă cu strictețe prevederile legale în vigoare privind protecția datelor. Dreptul de utilizare a datelor cu caracter personal și a datelor cu caracter anonim revine societății APAN BUSINESS CARS SRL în limitele prevăzute de lege, cu respectarea drepturilor persoanelor vizate descrise în continuare.

Prezenta declarație privind protecția datelor se aplică doar pentru activităţile, operaţiunile efectuate, site- urile și subdomenii aferente APAN BUSINESS CARS SRL, însă nu și pentru activităţi sau site-uri controlate sau operate de terți. Vă rugăm să verificați declarațiile privind protecția datelor ale paginilor web controlate sau operate de terți, deoarece aceste pagini web nu se află sub controlul nostru și APAN BUSINESS CARS SRL nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestora și măsurile acestora privind protecția datelor. Această Politică GDPR poate fi completată cu alte informații furnizate de către noi, precum și cu alți termeni și condiții care se aplică în acest website sau față de care v-ați dat consimțământul prin interacționarea cu noi.

Recomandările dumneavoastră sunt întotdeauna binevenite.

1. De ce colectăm datele dumneavoastră?

Folosirea datelor dumneavoastră cu caracter personal ne permite să ne îmbunătăţim serviciile oferite, ne ajută să vă putem procesa
cererile mai rapid şi să gestionam mai bine relaţia cu dumneavoastră.
Iată câteva modalităţi în care pot fi utilizate informaţiile oferite de dumneavoastră:

 •   Pentru a ne asigura că noi şi/sau partenerii noştri vă putem contacta uşor

 •   Pentru a vă oferi informaţii pe care le-aţi solicitat

 •   Pentru a vă trimite informaţii relevante legate de produsele şi serviciile noastre

 •   Pentru a măsura performanţa campaniilor noastre publicitare

 •   Pentru a măsura performanţa serviciilor noastre de vânzări şi post-vânzare

  Sub rezerva consimţământului dumneavoastră prealabil, am putea utiliza, de asemenea, datele dvs. personale pentru a:

 •   Trimite anunţuri de publicitate personalizată despre vehicule, produse şi serviciile noastre

 •   Oferi experienţe personalizate pentru clienţi

 •   Realiza sondaje de satisfacţie a clienţilor

 •   Transmite invitaţii de part icipare la evenimente

  Datele pe care ni le furnizaţi ne ajută să ne asigurăm că, dacă vă trimitem o comunicare, acesta este relevantă pentru dumneavoastră.
  2. Ce fel de date cu caracter personal colectăm?
  Orice informaţie pe care o avem în ceea ce vă priveşte este cel mai probabil furnizată de dumneavoastră – de exemplu aţi completat un formular de Test drive.
  Puteţi avea acces în orice moment la datele colectate despre dumneavoastră, respectiv:

 •   Informaţii personale (nume, adresă, email, telefon)

 •   Tipul cererii

 •   Originea cererii

 •   Date de achiziţie/deţinere/folosinţă (modelul maşinii, produsele şi serviciile solicitate)

 •   Datele de navigare de pe site-urile noastre

  3. Prelucrări de date cu regim special

  Metode de monitorizare in cadrul APAN BUSINESS CARS SRL

  A. Supravegherea video:

  •   Are ca scop asigurarea pazei şi protecției persoanelor, bunurilor şi valorilor, a imobilelor şi a instalațiilor APAN BUSINESS CARS SRL, prevenirea și combaterea săvârșirii infracțiunilor, precum şi a împrejmuirilor afectate acestora, și/sau realizarea unor interese legitime, cu condiția să nu se prejudicieze drepturile şi libertățile fundamentale sau interesul persoanelor vizate.

  •   Prelucrarea vizează orice imagine care permite identificarea directă sau indirectă a persoanelor fizice;

  •   Camerele de supraveghere video sunt amplasate în locuri vizibile şi sunt semnalizate corespunzător;

  •   Prelucrarea Datelor salariaților prin mijloace de supraveghere video (de ex. casierie, tezaur, casete valori) este permisă pentru îndeplinirea unor obligații legale exprese (asigurarea pazei şi protecției bunurilor inclusiv prevenirea şi combaterea săvârșirii infracțiunilor) sau în temeiul unui interes legitim, cu respectarea drepturilor salariaților, în special a informării prealabile a acestora.

   B. Asigurarea securității sistemului informațional şi a comunicărilor electronice în cadrul APAN BUSINESS CARS SRL:

  •   Are ca scop protejarea informațiilor confidențiale, securitatea sistemelor informatice, prevenirea si/sau detectarea fraudelor, preîntâmpinării scurgerii informației care conține date cu caracter personal prin metoda excluderii accesului neautorizat la aceasta;

  •   preîntâmpinării distrugerii, modificării, copierii, blocării neautorizate a datelor cu caracter personal în rețelele de telecomunicații și resursele informaționale; respectării cadrului normativ de folosire a sistemelor informaționale și a programelor de prelucrare a datelor cu caracter personal; asigurării caracterului complet, integru, veridic al datelor cu caracter personal în rețelele de telecomunicații și resurselor informaționale; păstrării posibilităților de gestionare a procesului de prelucrare și păstrare a datelor cu caracter personal, precum si protecția reputației. Vizează, de asemenea, urmărirea evoluției amenințărilor aferente sistemelor informatice și mai ales riscurile de natură logistică (intruziune, blocarea serviciilor, etc.). Prelucrările vizează doar datele de trafic şi datele de acces/transmitere a corespondenţei;

  •   Cu toate acestea, accesarea /monitorizarea datelor de conținut este realizată numai în circumstanțe excepționale temeinic justificate precum și în cazurile determinate de necesitatea îndeplinirii unor prevederi legale;

  •   Angajații vor fi informați la angajare, precum și ori de câte ori este cazul, despre modul de utilizare a conexiunii la internet și e-mail, precum și despre excepțiile aplicabile.

   C. Monitorizarea autoturismelor proprietate a APAN BUSINESS CARS SRL /utilizate de către APAN BUSINESS CARS SRL / puse la dispoziţie de APAN BUSINESS CARS SRL unor terţe părţi:

 Are ca scop securitatea autoturismelor(paza și protecția bunurilor). Datele care pot fi prelucrate în acest caz sunt: detaliile autovehiculului, ruta planificata, datele privind incidentul (data, ora, locul accidentului).

D. Controlul de acces f izic în cadrul APAN BUSINESS CARS SRL al angajaților:

Are ca scop asigurarea unui control al accesului in cadrul APAN SRL şi datele obținute în urma

acestei prelucrări nu vor fi utilizate în alte scopuri subsecvente.

Durata de prelucrare a acestor date de monitorizare în cadrul APAN BUSINESS CARS SRL

În vederea scopurilor menționate la punctele A, B, C şi D, APAN BUSINESS CARS SRL va prelucra Datele pe parcursul relației cu Persoana Vizata sau pe perioada impusă de prevederile legale şi documentată în Nomenclatorul Arhivistic şi procedurile operaționale aplicabile fiecărui departament în parte.
Ulterior încheierii operațiunilor de Prelucrare a Datelor, în scopurile pentru care au fost colectate, acestea vor fi arhivate de către APAN BUSINESS CARS SRL pe durata de timp prevăzută în documentele normative interne, ulterior, la împlinirea termenului de stocare, fiind distruse astfel cum este precizat în procedura aplicabilă.
4. Cât t imp vom stoca datele dumneavoastră?
În tabelul de mai jos sunt prezentate perioadele maxime în care vom stoca datele dumneavoastră. După expirarea acestei perioade, datele dumneavoastră vor fi şterse în siguranţă.

Scop

Gestionarea relaţiei pre-contractuale cu clienţii

Efectuarea de sondaje privind satisfacţia clienţilor

5. Cui i-am mai putea da acces la datele tale personale?

Perioadă stocare

5 ani

3 ani de la încheierea sondajului

Trimiterea de informaţii relevante despre vehicule şi servicii, măsurarea performanţei campaniilor de promovare, servicii de vânzare şi post-vânzare

5 ani pentru clienţi, 3 ani pentru prospecţi

Trimiterea de anunţuri de reclamă personalizată despre vehicule, produse şi servicii, precum şi oferirea de experienţe personalizate clienţilor

5 ani pentru clienţi, 3 ani pentru prospecţi

Am putea să dăm acces la unele dintre informaţiile dumneavoastră personale unora dintre partenerii noştri în scopul de a ne îmbunătăţi serviciile. Noi ne asigurăm contractual şi operaţional că aceştia sunt la fel de angajaţi ca noi în protejarea datelelor şi informaţiilor cu caracter personal.
Partenerii noştri direcţi

Partenerii noştri utilizează datele dumneavoastră pentru a vă oferi servicii mai bune. Acestea ar putea include tratarea unor solicitări speciale, oferte personalizate şi informarea dumneavoastră – cum ar fi de exemplu un nou model disponibil pentru Test Drive sau prezentarea şi transmiterea de oferte privind serviciile post-vânzare.

Furnizori de servicii

Furnizăm datele dumneavoastră către companii care oferă servicii în numele nostru. Printre acestea sunt incluse:

 •   servicii de hosing website

 •   servicii de e-mail

 •   market ing

 •   sponsorizări tombole

 •   concursuri & promoţii

 •   servicii de auditare

 •   comenzi clienţi

 •   analiza datelor

 •   service clienţi

 •   studii şi cercetări privind satisfacţia clienţilor
  Toate aceste companii au obligaţii stricte privind protejarea datelor dumneavoastră. AfiliaţiigrupuluidefirmeAPAN
  Este posibil să împărtăşim informaţii cu alte companii din grupul APAN sau parteneri direcţi şi să le transferăm unei terţe părţi, în caz de fuziune sau reorganizare, cu notificarea dumneavoastră prealabilă. Motive de conformitate şi securitate
  Ar putea fi necesar să dezvăluim datele dvs. cu caracter personal autorităţilor publice şi guvernamentale din motive de securitate naţională, de aplicare a legii sau din alte motive de importanţă publică. Atunci când legea ne va permite, vă vom informa înainte de un astfel de transfer.
  De asemenea, putem divulga informaţii personale dacă determinăm cu bună-credinţă că dezvăluirea este necesară pentru a ne proteja drepturile, pentru a rezolva conflictele juridice, pentru a ne respecta termenii şi condiţiile, a investiga o fraudă sau pentru a ne proteja utilizatorii.
  Transferul datelor în Spaţiul Economic European
  În cazul transferării datelor cu caracter personal in Spaţiul Economic European (SEE), entităţile din grupul APAN şi partenerii noştri acordă o atenţie deosebită modului în care datele sunt prelucrate, punând în aplicare clauzele modelului UE cu entitatea din SEE. În cazul în care se efectuează astfel de transferuri în SEE, puteţi obţine o copie a clauzelor modelului UE prin trimiterea solicitării dvs. la adresa de e-mail protectiadatelor@apan.ro sau la adresa postala Brăila, Şos DN 22B, km 4, cod poştal 810550.

6. Care sunt drepturile tale?

Dumneavoastră aveți o serie de drepturi în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare. Anumite drepturi sunt destul de complexe și includ derogări, fapt pentru care este recomandat să citiți legislația aferentă, precum și directivele emise de către autoritățile competențe pentru a obține explicații complete cu privire la aceste drepturi. În caz contrar, puteți găsi un rezumat al drepturilor dvs. în secțiunea de mai jos.

1. Dreptul la accesarea datelor. Aveți dreptul de a obține confirmarea că datele dvs. cu caracter personal sunt sau nu procesate de către noi. În plus, aveți dreptul să obțineți informații mai detaliate în ceea ce privește datele personale stocate și în ceea ce privește
procesarea lor de către noi și, în anumite circumstanțe, aveți dreptul să obțineți o copie a acestor date personale.

2. Dreptul la rectificarea datelor. Aveți dreptul să solicitați rectificarea datelor personale incorecte și ținând cont de scopul în care ele sunt procesate, să solicitați completarea datelor personale care lipsesc.
3. Dreptul la ștergerea datelor. În anumite cazuri, aveți dreptul la ștergerea datelor dvs. personale fără întârzieri nejustificate. Aceste circumstanțe includ:

 •   atunci când datele personale nu mai sunt necesare în raport cu scopurile pentru care au fost colectate sau procesate;

 •   atunci când vă retrageți consimțământul pentru procesarea pe bază de consimțământ;

 •   atunci când procesarea este în scopuri de marketing direct;

 •   atunci când datele personale au fost procesate fără respectarea legislației în vigoare. Totuși,

  există anumite derogări generale de la dreptul de ștergere a datelor. Aceste derogări generale includ cazurile în care procesarea este necesară:

  1. pentru exercitarea dreptului la libertatea de exprimare și informare;

  2. pentru îndeplinirea obligațiilor legale sau;

  3. pentru stabilirea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.

  4. Dreptul la restricționarea procesării. În anumite cazuri, aveți dreptul la restricționarea procesării datelor dvs. personale. Acolo unde procesarea a fost restricționată, noi putem continua să stocăm datele dvs. personale. Altfel, noi le vom procesa numai atunci când:

  • ▪  avem consimțământul dvs.;

  • ▪  sunt necesare pentru stabilirea, exercitarea sau apărarea revendicărilor legale;

  • ▪  sunt necesare pentru protejarea drepturilor unei alte persoane fizice sau juridice;

  • ▪  din considerente importante care vizează interesul public.

   5. Dreptul la portabilitatea datelor. În măsura în care cadrul legal pentru procesare este reprezentat de consimțământul dvs. Și această procesare este realizată prin mijloace automatizate, aveți dreptul să obțineți datele dvs. cu caracter personal într-un format structurat, folosit în mod uzual și compatibil cu dispozitivele de citire generice. Totuși, acest drept nu se aplică acolo unde exercitarea lui ar afecta în mod negativ drepturile și libertățile altora.

   6. Dreptul la obiecție. Aveți dreptul să obiectați cu privire la procesarea datelor dvs. personale din considerente specifice situației dvs. individuale, dar numai în măsura în care temeiul legal pentru procesare e acela că procesarea este necesară:

  1. pentru desfășurarea unei acțiuni în interesul public sau în exercițiul oricărei autorități oficiale investite sau;

  2. în scopul intereselor legitime urmărite de către noi sau de către o entitate tertă. Într-un astfel de caz noi vom înceta procesarea datelor personale, cu excepția situației când putem demonstra considerente legitime convingătoare pentru procesare care au precedență în raport cu interesele, drepturile și libertățile dvs., sau atunci când procesarea are ca scop stabilirea, exercitarea și apărarea revendicărilor legale.

  Aveți, de asemenea, dreptul să obiectați cu privire la procesarea de către noi a datelor dvs. personale în scopuri de marketing direct. Dacă ridicați o astfel de obiecție, noi vom înceta procesarea datelor dvs. personale în acest scop.

7. Dreptul la retragerea consimțământului. În măsura în care temeiul legal pentru procesarea datelor decurge din consimțământul dvs., aveți dreptul să va retrageți în orice moment din acel consimțământ. În cazul în care vă retrageți dintr-un consimțământ acordat, noi vom înceta procesarea datelor dvs. personale, în afara cazurilor și în măsură în care continuarea procesării este permisă sau obligatorie în conformitate cu reglementările de protecție a datelor în vigoare sau cu alte legi și reglementări care se aplică în acest context. Retragerea de către dvs. a consimțământul acordat nu va afecta sub nicio formă temeiul legal în bază căruia s-a făcut procesarea înainte de retragerea consimțământului. Dacă vă abțineți de la furnizarea consimțămintelor necesare sau dacă va retrageți ulterior din aceste consimțăminte, acest lucru poate avea drept consecință faptul că nu veți mai putea beneficia de o parte din oferta de servicii furnizate de noi.

8. Dreptul de a face plângere la autoritatea de supraveghere a protecției datelor. Aveți dreptul să înregistrați oricând o plângere la autoritatea locală de supraveghere a protecției datelor. Autoritatea de supraveghere a protecției datelor în România este:
Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

 • Adresa: Bld. General Gheorghe Magheru 28-30, 010336, Bucureșt i, România

 • Telefon: +40318059211

 • Website: http://www.dataprotection.ro/

  Facem tot posibilul să ne asigurăm că vă protejăm datele dvs. personale, să vă informăm despre modul în care procesam datele dvs. cu caracter personal și să ne conformăm cu reglementările de protecție a datelor în vigoare.
  În cazul în care aveți nemulțumiri cu privire la prelucrarea și protejarea datelor dvs. personale sau cu privire la informațiile pe care vi le-am furnizat, vă încurajăm să ne sesizați în acest sens pentru că noi să putem îmbunătăți serviciile. Vă rugăm, de asemenea, să ne contactați fără ezitare atunci când vreți să vă exercitați drepturile dvs.

  Vă rugăm să ne contactați prin intermediul datelor de contact enumerate la începutul documentului.
  De asemenea vă rugăm să ne furnizați informațiile relevante pentru procesarea solicitării dvs., inclusiv numele întreg și adresa e-mail, astfel încât noi să vă putem identifica. Vom da curs solicitării dvs. fără întârzieri nejustificate.
  Vă puteți retrage oricând dintr-un consimțământ referitor la primirea newsletterelor etc. și vă puteți dezabona de la o listă de e-mail urmând instrucțiunile din orice e-mail sau comunicare primită de la noi. Puteţi accesa datele dvs. personale sau puteţi cere să fie şterse sau modificate în orice moment. De asemenea, puteţi solicita să primiţi datele dvs. personale într-un format standard.
  Puteţi obiecta ca datele dumneavoastră să fie procesate sau să solicitaţi restricţionarea utilizării acestora. Pentru a face o cerere sau o plângere, puteţi contacta responsabilul nostru pentru protecţia datelor, la adresa de e-mail protectiadatelor@apan.ro sau la adresa poştală Brăila, Şos DN 22B, km 4, cod poştal 810550.
  În cele din urmă, dacă simţiţi necesar, aveţi dreptul să depuneţi o plângere la autoritatea competentă pentru protecţia datelor.

Pentru a vă oferi o experiență de navigare mai bună acest site folosește cookies.

Continuând navigarea pe site, sunteți de acord cu folosirea cook-iurilor. Mai multe detalii, aici | Acceptă.