Contract cadru

CONTRACT  CADRU DE ÎNCHIRIERE AUTOVEHICULE PE TERMEN SCURT

CONDIȚII SPECIFICE   
 

1. Părțile Contractului Cadru de Închiriere Autovehicule

APAN BUSINESS CARS S.R.L, cu sediul în Brăila, DN 22B, km 4,  înmatriculată la Registrul Comerţului Brăila, sub nr. J09/163/2008, cod înregistrare fiscală RO23290000, cont bancar RO22BACX0000000792025000, deschis la Unicredit Bank, reprezentată de Dna Mădălina Popa,în calitate de Director General, în continuare denumită LOCATOR 

şi

………………………………....... (denumirea completa, inclusiv forma juridică),cu sediul in ……………………………………………., înmatriculată la Registrul Comerțului………………sub nr……………………., cod de înregistrare fiscală………………………, reprezentată legal prin……………………………………., in calitate de........................... sau prin împuternicit……………………….., în baza împuternicirii/procurii speciale nr………../…………………..

în continuare denumită LOCATAR/CHIRIAȘ/CLIENT

denumite în continuare, împreună, PĂRȚILE

AVÂND ÎN VEDERE CĂ

Locatorul desfășoară activități de închiriere auto și servicii auxiliare;

Locatarul este interesat de închirierea de autovehicule din flota Locatorului cu respectarea termenilor si condițiilor din prezentul Contract;

Părțile doresc să pună bazele unei colaborări și să încheie prezentul Contract Cadru de Închiriere  Autovehicule pe Termen Scurt, pentru a stabili regulile cu caracter general aplicabile acestei colaborări,

Părțile au hotărât încheierea prezentului Contract Cadru de Închiriere Autovehiculepe Termen Lung (denumit în continuare „Contractul/Contractul de Închiriere/Contractul Cadru de Închiriere”), în următoarele condiții:

2. Obiectul Contractului Cadru de Închiriere

2.1. Obiectul Contractului Cadru de Închiriere îl reprezintă stabilirea condițiilor în care Locatorul va închiria Locatarului un Vehicul disponibile în oferta Locatorului, având elementele de identificare, specificatiile tehnice si caracteristicile estetice descrise in Anexa 3 la Contractul de Inchiriere (Proces verbal de predare-primire), parte integrantă a Contractului de Închiriere.

2.2.Vehiculul sau clasa de vehicule va fi identificatîn Procesul verbal de predare-primire, acte adiționale, după caz), care reprezintă parte integrantă din prezentul Contract.

2.3.În baza prezentului Contract Cadru de Închiriere, Locatorul va asigura Chiriașului folosința Vehiculului pe perioada închirierii, contra plății chiriei și a altor sume stabilite conform ofertelor acceptate și a Anexelor încheiate între Părți, respectând prevederile legale aplicabile contractelor de locațiune.

2.3. În conformitate cu criteriile definite de Codul Fiscal, prezentul Contract nu reprezintă un contract de leasing operațional sau financiar.

3. Durata Contractului Cadru de Închiriere Autovehicule

3.1.Prezentul Contract se încheie pe o perioada determinată, de ........zile (Durata contractului).

3.2.Contractul de Închiriere intră în vigoare la data semnării de către ambele părti a Procesului Verbal de predare-primire a Vehiculului și este valabil până la data expirării perioadei pentru care a fost încheiat și a achitării de către Chiriaș a Chiriei prevăzute în anexele la Contractul Cadru de Închiriere, precum și a tuturor celorlalte sume datorate conform Contractului Cadru de Închiriere. 

3.3.Durata efectiva de închiriere aferentă Vehiculului închiriat (Perioada de închiriere) va fi evidențiată în Procesul verbal de predare-primire, fiind perioada cuprinsă între data predării și data restituirii Vehiculului.

3.4.Chiriașul poate beneficia de folosința Vehiculului numai pe Durata Contractului, care începe să curgă de la data predării Vehiculului. Dacă ziua restituirii este nelucrătoare, data restituirii va fi prima zi lucrătoare care urmează după aceasta.

3.5.Durata contractului poate fi prelungită numai în condițiile prevăzute în prezentul contract.

3.6. În cazul în care, la finalul perioadei de închiriere, Locatarul nu înapoiază Vehiculul la termen (la data restituirii, adică ultima zi a Duratei Contractului de închiriere), Locatorul are opțiunea, la libera sa alegere, de a factura chiria aferentă perioadei cuprinse între ultima zi a Duratei Contractului și ziua în care Vehiculul a fost restituit efectiv Locatorului. Pentru evitarea oricărui dubiu, Chiriașul declară că, în acest caz, nu devin aplicabile prevederile art. 1810 din Codul Civil privind tacita relocațiune și nu se va considera că a început să curgă o nouă perioadă de închiriere.

4. Condiții comerciale

4.1. Vehiculul, condițiile comerciale specifice, serviciile oferite de Locator, tarifele aferente și celelalte taxe aplicabile vor face obiectul Anexelor prezentului Contract, parte integrantă din acesta (Anexa Condiții comerciale, Anexa servicii suplimentare, Anexa serviciilor oferite de Locator, Liste de tarife și taxe, alte documente semnate de Părți ca anexe sau/și acte adiționale la prezentul contract). Locatorul nu este răspunzător față de Locatar în cazul imposibilității respectării, totale sau parțiale, a termenelor și condițiilor prevăzute în Anexele 2 - Condiții comerciale si Anexa 2 bis – Servicii suplimentare, din cauze  independente de culpa sa sau din orice alte cauze.

4.2.Scadența Chiriei

(1) Chiriașul se obligă să plătească Locatorului Chiria integral, anticipat, la data rezervării autovehiculului. 

(2) Orice sume datorate de catre Client conform Contractului Cadru de Închiriere sau care rezultă din acesta, care nu au termene de scadență menționate expres în cadrul contractului, vor fi scadente în termen de 5 zile de la data emiterii facturilor.

(3) Prin semnarea/acceptarea online a prezentului Contract Cadru de Închiriere, Clientul se obligă în mod expres să achite chiria aferentă Vehiculului închiriat, conform Anexelor privind conditiile comerciale si serviciile suplimentare, în cuantumul și la termenele stipulate în prezentul Contract și conform facturilor emise de Locator.

5. Date de contact

5.1.Pentru a fi opozabile Părții contractante destinatare, orice corespondență în legatură cu Contractul de Închiriere va fi transmisă de Partea contractantă expeditoare la urmatoarea adresă:

Pentru Locator

(i) adresa poștală – sediu social - Brăila, DN 22B, km. 4, jud.Brăila; 

(ii) adresa de e-mail – ..........................; 

(iii) fax – .......................; 

Pentru Chiriaș

(i) adresa poștală – ....................

(ii) adresa de e-mail – ...................

(iii) fax – ........................

în atenția Dl./D-nei ..............

5.2. Comunicarea facturilor

Facturile emise de Locator în baza și/sau în legatură cu prezentul Contract Cadru de Închiriere pot fi transmise de către Locator Chiriașului prin poștă și/sau servicii de curierat și/sau electronic conform prevederilor de mai jos.

Locatorul își rezervă dreptul de a emite și transmite facturile în baza și/sau în legatură cu prezentul Contract Cadru de Închiriere prin mijloace electronice la adresa de e-mail a Chiriașului menționată în prezentul Contract Cadru de Închiriere, iar Chiriașul își exprimă în mod expres acordul pentru ca emiterea, transmiterea și recepționarea facturilor, aferente prezentului Contract Cadru de Închiriere să se realizeze exclusiv prin mijloace electronice la adresa de e-mail menționată la punctul 5.1. de mai sus. În acest sens, Chiriașul confirmă că deține toate mijloacele tehnice necesare primirii facturii electronice și că are capacitatea de a asigura autenticitatea originii, integritatea conținutului și lizibilitatea facturii astfel primite. 

Orice modificare/schimbare a adresei de e-mail  va fi notificată în cel mai scurt timp pe adresa .........................................

6. Anexe

- Anexa 1 – Condiții Generale de Închiriere 

- Anexa 2 – Conditii Comerciale

- Anexa 2 bis - Servicii suplimentare

- Anexa 3 – Proces verbal de predare-primire Vehicul

- Anexa 4 – Lista de servicii și tarife

- Anexa 5 – Lista de taxe

- Anexa 6 – Politica de prelucrare a datelor cu caracter personal

- Anexa 7 – Declarație de consimțământ privind prelucrarea datelor cu caracter personal

- Anexa 8 – Clase Vehicule

- Anexa 9 – Conditii generale utilizare site www.drive2u.ro

Pentru a vă oferi o experiență de navigare mai bună acest site folosește cookies.

Continuând navigarea pe site, sunteți de acord cu folosirea cook-iurilor. Mai multe detalii, aici | Acceptă.